Ortopedi - Ryggen Flashcards Preview

Kirurgi > Ortopedi - Ryggen > Flashcards

Flashcards in Ortopedi - Ryggen Deck (63):
0

Vad innebär lumbago ordagrant?

Smärta i korsryggen/njurtrakten.
Är en egen diagnos, men säger inget om orsaken.

1

Synonym till cercikalalgi?

Torticollis
Nackspärr

2

Vad innebär segmentell rörelsesmärta?

Central molande smärta - mitt i ryggen
Stillasittande/stående förvärrar
Huggande smärta vid feltramp
Strålar ner i foten.
Ofta trängningar - oftast dygnet runt
Psykisk påverkan av smärtan.

3

Lumbago - epi

Debut i 30 åå
Vanligast 40-50 åå
Minska efter 55 åå.
80% åter arbete efter 4 v.
25% ont efter ett år.

4

Riskfaktorer för lumbago?

Tynga lyft i unga år.
Hereditet
Rökning

5

Från vilken nivå avgår ischias?

S1. Smärta börjar i ländryggen o sträcker sig ner på baksidan a benet samma sida.

6

Faktorer som talar emot att ryggsmärtan är lumbago? Sk red flags.

Ålder < 18 eller > 55 åå.
Konstant eller progredierande nackdmärta
Uppkomst vid trauma
Känd cancer - i ryggen
Systemiskt steroidbeh - ger osteoporos
Missbruk - farligt leverne.
Symtom förenliga med cauda equina syndrom

7

Behandling av lumbago?

Noggrann anamnes o status - ta pat på allvar
Info om "inget farligt"
Rekommendera så mkt aktivitet som möjligt.
Analgetika genomgång
Paracetamol/nsaid/ASA - de flesta behöver ej opioder.

8

Diff dia lumbago?

Osteoporos - åtgärdas m vertrebroplastik
Olistes
Spondylolistes
Forestiers sjd/DISH
SAPHO
Ankyloserande spondylit
Instabil kotfraktur
Skolios
Kotmetastas
Infektioner - uteslut med CRP
Neurologi
Refered pain.

9

Hur stor del av en kota måste vara metastasomvandlad för att synas på slät rtg?

Minst 50%.

10

Nämn infektioner som kan ge en lumbagobild?

Septisk spondylit
Diskit
Tuberkulös spondylit
Epiduralasbess
Meningit
Borrelia

11

Vad karaktäriserar ett cauda equina syndrom?

Bortfall av blåssensibilitet?
Urininkontinens eller urinretention.
Nedsatt sfinktertonus.
Ridbyxansestei
Nedsatta reflexer
Svaghet i benen.

12

Orsaker till cauda equina syndrom?

Spinalt trauma.
Diskbråck
Lumbar stenos
Neoplasi
Infektion

13

Diagnostik av cauda equina?

Kliniken - noggrann neurologisk status.
Radiologi - MR med gadoliniumkontrast.
Lab - inget värde för diagnosen men för att utesluta annat.

14

Vad är orsaken till diskbråck?

Diskens perifera del, annulus, består av kollagen och omsluter en kärna, nucleus, som är gelliknande. Före tjugo års ålder är dessa strukturer elastiska men med tiden avtar vattenhalten vilket gör de mer ömtåliga.

15

Vad innebär en patologisk diskdegeneration?

En förlust av vatten i strukturerna.
Sprickbildningar i disken.
Bildandet av osteofyter runt om disken.
Om annulus spricker kan nucleus i mer eller mindre grad tränga ut och påverka närliggande strukturer?

16

Varför uppstår smärta vid diskbråck?

En lokal excitation av nociceptorer.
Nervrotssmärtan uppstår som en komb av tryck mot nervrötter samt frisättning av neurotoxiska ämnen från nucleus.

17

Var är diskbråck vanligast?

L4/L5 - sk L5-rot syndrom
L5/S1 - sk S1-rot syndrom.

18

Sym diskbråck?

Akut eller smygande insjuknande - ofta i sb m aktivitet.
Smärtutstrålning i ena eller båda benen motsvarande ett dermatom.
Bensmärta - acc av sittande, valsalva. Lindras av att ligga.
Sensorisk störning motsvarande dermatomet.
Motorisk påverkan av myotomet
Reflexpåverkan.

19

Vad är risken med ett stort lumbalt diskbråck?

Cauda equina syndrom.

20

Dermatom, mytom och reflex för L4, L5 samt S1?

L4 - lårets framsida sa t underbenets fram/insida, quadriceps, patellarreflex.
L5 - utsida lår o underben o fotrygg, extensor hallucis longus.
S1 - lårets o underbenets baksida, gastrocnemicus, akilles.

21

Behandling av lumbago?

Initialt - analgetika o sjukgymnastik. Vid svår ischias pröva gabapentin (mot neuropatisk smärta)
90% blir besvärsfria inom 6 v.
Utredning för kirurgi med MR.

22

Komplikationer till operation av diskbråck?

Skada på duran
Skada på nervrot
Infektion o blödning.

23

Vanligaste orsaken till kotfraktur?

Osteoporos.

24

Var uppstår vanligen symtomatiska kotfrakturer pga osteoporos?

Th1, Th2 o L1.

25

Vilken fraktur har pat ökad risk för efter en kotfraktur?

Höftfraktur.

26

Behandling av kotfrakturer?

Analgetika
Gånghjälpmedel
Operation endast vid nervpåverkan
Ev kyfoplastik o vertrebroplastik.

27

Vd innebär en spinal chock?

Trauma mot ryggmärgen där motorik, sensorik och reflexer akut saknas distalt om skadan.
Vid reversibel skada återkommer funktionen inom timmar. Vid irreversibelt skada uppstår tecken på en CNS skada.

28

När uppkommer neurogen chock och vilka är symtomen?

Bilateral skada på sympatiska gränssträngen i halsryggsnivå.
Ger perifer vasodilatation, hypotoni samt bradykardi.

29

Vd händer vid en skada ovan C4?

Andningen slås ut och patienten blir respiratorbunden.

30

Vad kallas en fraktur i C1 och när uppkommer den?

Jefferson-fraktur o uppkommer vid axialt våld, dvs våld i kroppens längdriktning.

31

Vad kallas en fraktur på C2 bågar o när uppkommer den?

Hangmans fracture
Vid hyperextensionsvåld.

32

Diff dia kotfrakturer?

Kontusion
Distorsion
Malignitet
Aortaaneurysm
Övriga buk/urinvägsåkommor.

33

Vilka typer av kotfrakturer finns?

Kompressionsfraktur - osteoporos
Burst-fraktur - kotkroppen har sprängts isär.
Luxationsfraktur -
Chance-fraktur - frakturen löper genom hela kotkroppen. Ankyloserande spondylit.

34

Vilka diskbråck kan ge dubbelsidiga symtom?

Centrala.

35

Vilka diskar påverkas ffa vid diskbråck?

Ländryggen
Cervikalt

36

Vad innebär cervikalgi?

Vad? Smärta i halsryggen. Säger inget om eti.
Sym. Utstrålande smärta. Stelhet. Palpöm. Normal neurologi.
Dia. Lab (crp, lpk) vitalparametrar. Klinik.
Diff. Infektioner (borrelia, spondylit, diskit, meningit), tumörer, tortikollis.
Polikliniskt? Besvär efter 4-8 v. Gör slät rtg för att utesluta allvarliga förändringar.

37

Tortikollis?

Epi. Yngre vuxna o barn.
Eti. Medfödd. Ev föregås av trauma.
Klinik. Flekterat åt den sjuka o roterat åt den friska. Smärta vid både aktiv o passiv rörelse.
Diff. Halsdiskbråck, halsinfektion ( barn kan förlägga smärtan till halsen), sublux, infektion i kotpelaren, tumör.
Beh. Symtomatisk beh o antiflogistiska.

38

Hur definieras lumbago?

Smärta i ländryggen utan utstrålning till benen. Dock förekommer lokal smärtutstrålning glutealt.
Glöm aldrig att utesluta cauda equina syndrom!!!
Klinik. Smärtskolios (åt sjuk sida), rörelseinskränkning, palpöm. Ingen neurologi.
Utr. Expektans, undantag äldre där kotkompression måste uteslutas. Rtg om besvär efter en månad.
Diff. Tumör, spondylit, diskit, njursten, AAA.

39

Vd innebär L4 syndrom?

Nervrotssmärta med utstrålning ända ner till fotens medialaida.
Sensibilitetsnedsättning ventralt lår och medialt underben, höftutlöst smärta går aldrig nedanför knät.
Nedsatt quadricepsreflex.
Nedsatt styrka i quadriceps.

40

Vd innebär L5 syndrom?

Smärtutstrålning benets lateralsida o ut i stortån.
Sensibiltetsnedsättning lat låret, underbenets latsidan samt stortån.
Nedsatt styrka i fotens dorsalextension, EHL. Ev droppfot.
Trochanterit.

41

Vad innebär S1 syndrom?

Smärtutstrålning ner i underbenets baksida, häl o lat fotsida. (Inne i benet)
Sensibilitetsnedsättning i vaden o lat fotsida.
Nedsatt akillesreflex?
Öm över SI leden.

42

Vad är skillnaden mellan central spinal stenos och lateral stenos?

Central - nervstrukturerna har det trångt i spinalkanalen.
Lateral - nerverna har det trångt i rotkanalerna.

43

Nämn två tecken anamnestiska tecken till spinal stenos?

Pseudo/spinal claudicatio - nedsatt gångsträcka utan tecken till patologisk cirkulation.
Symtomlindring vid kyfosering - sover hellre i fosterställning. Öppnar upp avståndet mellan fasettleder.

44

Vad innebär ett sekvestrerat diskbråck?

Där nucleus har hoppat ur annulus helt och påverkar närliggande rötter.

45

Vad är skillnaden mellan lumbago, ischias o diskbråck?

Lumbago - smärta i ländrygg, oklar orsak. Uteslutning.
Ischias - nervsmärta som följer ett dermatom.
Diskbråck - smärta i ryggen med utstrålning beroende på en skadad disk som kan påverka närliggande nervrötter.

46

Vad kan göra ont i ryggen?

Skelett - ovanligt
Leder - spondylartros, reumatiska sjd
Nerver - mkt lågt tryck ger funktionsnedsättning
Synovier - synovit
Ligament - mkt sällan
Muskler - kortvarig smärta, sekundärt till diskbråck

47

Vad kan ge smärtor i ljumsken?

Höftutlöst smärta.
Rizopati från Th12.

48

Vilka strukturer ger normalt tryck mot en nervskida och lr nerv?

Osteofyter
Ligamentförtjockning
Hydrops
Uppstår ett diskbråck kan situationen förskjutas så att trycket också hamnar på nerven o inte bara på nervskidan.

49

Vs innebär en spinal stenos?

Då trycket på en nerv uppstår från flera strukturer: osteofyter, ligament, hydrops, diskbråck, malignitet osv. Skillnaden mot diskbråck är således att orsaken till den neuropatiska smärtan har flera anledningar.

50

Var kan ett lumbalt ischias ge refered pain?

Mellan skulderblad.
Upp i nackrosetten.

51

Sym spinal stenos?

Går framåtlutade, flexion lindrar symtom.
Extension gör canalis spinalis trängre. Nervsmärtor, sensibilitetsnedsättning o motorisk dysfunktion.

52

Vad innebär dynamisk MR?

MR där pat har en väst med fästen i fötterna som trycker ihop pat motsvarande 25% V kroppsvikten. Gör att diskbråck framträder. Kan annars försvinna i liggande.

53

Bästa behandlingen av ryggsmärta?

Rejäl anamnes, status, besked - är inte cancer.
Fysisk aktivitet är bra - bl a smärtstillande i sig.
Sluta med tobak - påverkar kapillärer i kotorna.

54

Op indikationer för diskbråck/stenos?

Cauda equina
Outhärdlig smärta
Smärta mer än 3 mån.

55

Vilken reuma op är vanligast?

Instabilitet mellan C1 o C2.
Man törnen steloperation mellan kotorna.

56

Nämn kliniska nikotinet för att beställa MR på en patient med symtom förenliga med diskbråck.

Cauda equina syndrom
Smärta som ej lägger sig med analgetika
Preop bedömning
Misstanke om annan patologi än diskbråck

57

Vad betyder olistes?

Kotglidning.

58

Vilken disk är påverkad vid ett S1 syndrom?

Disken mellan L5 o S1.

59

Vilken disk är påverkad vid ett L5 syndrom och kan någon mer nerv vara påverkad?

Disken mellan L4 o L5. Kan också ge ett S1 syndrom.

60

När opererar man ett diskbråck?

Cauda equina syndrom - sker då akut.
Outhärdlig smärta som ej viker på smärtstillande.
Smärta mer än 3 månader.

61

Vad kan spondylolistes bero på?

Kongenital - medfödd spalt i ledutskottet. Lys av kotbågen.
Degenerativ - förändring i intervertebralleden.
Trauma
Istmisk - skada i pars interaeticularis

62

När kan man säkert säga att en patient inte har en halsryggsskada?

Avsaknad av smärta i medellinjen.
Avsaknad av neurologiska bortfall
Ingen intoxikation
Normal medvetandegrad
Avsaknad av smärtsam distraherande smärta.