Kap 25 - Bråck Flashcards Preview

Kirurgi > Kap 25 - Bråck > Flashcards

Flashcards in Kap 25 - Bråck Deck (43):
0

Definiera bråck.

Frambuktning av vävnad eller organ genom en öppning, medfödd eller förvärvad, i bukväggen som normalt inte finns där. När peritoneum avgränsar bråcket sägs det utgöra en bråcksäck.

1

Vilka är de vanligaste bråcken?

Inguinalbråck, femoralbråck, navelbråck, epigastricabråck och ärrbråck.

2

Vad menas med ett irreponibla bråck.

Bråck som ej kan reponeras på liggande pat. Kommer de med akuta sym är de inklämda.

3

Vad ryms i begreppet ljumskbråck?

Vad? Inguinal och femoralbråck.
Inguinalbråck delas in i lat el med. Beroende på vilken sida om a epigastrica inf de ligger.
Femoralbråck uppstår längs femoralkanalen. Störst inklämningsrisk.

4

Epidemiologi bråck?

Vanligare bland män.
Laterala vanligast hos båda könen. Kvinnor har mkt sällan mediala bråck.
Incidensen ökar med åldern.
Femoralbråck har störst risk för inklämning.

5

Etiologi ljumskbråck?

Hereditär risk.
Kroppsarbete ökar inte risk.
Rökning är risk.
Transversalisfascian avgörande för uppkomst.

6

Sym vid ett inklämt bråck?

Generella buksmärtor.
Uppspändhet
Upphävd gasavgång.
Uttalad ömhet i ljumsken.

7

Diagnostik ljumskbråck?

Liggande, stående om med valsalvamanöver.
Palpera yttre inguinalkanalens mynning. Går ej att skilja ett lat från ett med.
Herniografi - spruta in kontrast i bukhålan

8

Operationsindikation ljumskbråck?

Grad av besvär och risk för komplikationer (inklämning)
Pat m symtom bör erbjudas op.
Femoralbråck har förtur.

9

Etiologi bråck?

Medfödda - öppetstående processus vaginalis.
Förvärvade bråck:
Ökat buktryck (fetma , ascites, KOL, multipla gravida)
Rökning
Prostatektomi

10

Vd finns i funikeln?

Kärlen till testikeln plus vas deferens

11

Vad skiljer ett lateralt bråck från ett mediala bråck.

Vilken sida om a epigastrica inf de uppstår. Epigastrica kärlen utgår från femoraliskärlen. Har ingen betydelse i primärvården. Betydelse vid operation. Mediala bråck buktar lite. Laterala bråck har alltid en bråcksäck av peritoneum och är de som går ner i pungen.

12

Skillnaden mellan inguinalbråck o femoralbråck?

Om de buktar ut ovan eller nedom inguinalligamentet. Femoralbråck är i störst risk för inklämning.

13

För vilket kön är femoralbråck vanligast.

Kvinnor.

14

Vad menas med ett irreponibelt bråck?

Bråck som ej kan reponeras i liggande.

15

Inklämt bråck?

Irreponibelt plus akuta symtom.

16

Strangulerat bråck?

Bråck vars innehåll genom inklämning får otillräckligt blodflöde.

17

Vad ska hända med symtom från ett bråck när pat lägger sig ner?

Symtomen ska försvinna. Inte, dåligt tecken.

18

Diff dia bråck?

Hydrocele
Spermatocele
Lipom
Lgl
Metastas.
Tendinit
Coxartros
Skelettmetastas

19

Hur skiljer man på ett hydrocele och bråck?

Med genomlysning. Ej möjligt vid bråck.
Kan man föra bort säcken från ljumsken är det hydrocele.

20

Utredning om bråckdiagnos är klar men det ej går att känna vid status?

Herniografi
MR herniografi
CT m valsalva.

21

Vilka bråck ska opereras med förtur?

Femoralbråck. Högst risk för inklämning.

22

När ska bråck ej opereras?

Icke symtomgivande.
Ökar ej storlek.
Kompl sjd.

23

Vilka bråck opereras med Lichtenstein?

Primära bråck män. Övriga opereras med domsal teknik.

24

Vilka typer av bukväggsbråck finns?

Epigastricabråck
Navelbråck
Ärrbråck

25

Varför uppstår bråck just i naveln?

En naturlig försvagning av linea alba.

26

Vilket är det vanligaste bråcket hos kvinnor? Och vilket är det vanligaste i hela populationen?

Femoralbråck
Ljumskbråck

27

Vad är problemet vid medfött bråck?

Öppetstående processus vaginalis

28

Är medfött bråck lateralt eller mediala?

Lateralt

29

Bråck och träning?

Träning ökar risken i och med ökat buktryck. Krävs dock en redan svag bindväv. Annorlunda uttryckt, en patient med bråck blir knappast bättre av träning.

30

Skilj begreppen irreponibelt bråck, inklämt bråck och incarcererat bråck.

Irreponibelt är utan symptom
Inklämt = smärtsamt
Incarcererat = leder till nedsatt perfusion av organ

31

Vad skall man tänka på vid undersökning av bråck?

Ska göras både stående och liggande

32

Vad söker bråckpatienter för?

Knöl i ljumsken - måste utesluts cancer, dessa ska remitteras om knölen inte kan reponeras
Smärta i ljumske - uteslut muskelskador, senor, Rtg-bäcken och höft kan avslöja artros, palpers prostatan

33

Hur utreder man patienter som inte har ett synligt bråck, men misstanken är stor?

Herniografi, alt CT/MR

34

När är risken för bråckinklämning som störst?

Vid nydebuterat bråck. Ingen större risk vid ett inguinalt som stått 20 år

35

Hur stor är risken för inklämning av ett femoralbråck hos kvinnor?

Ca 20%. Konsensus. Kvinnor med nydebuterat bråck skall remitteras om du inte kan avgöra om femoralt eller inguinalt. De ska opereras med förtur i och med inklämningsrisk. Annorlunda med män som har lägre inklämningsrisk

36

Vad måste undersökas hos patienter som kräks och buksmärta.

Samtliga bråckportar.

37

Hur läggs ett bråcknät?

Bakom funikeln men framför muskeln. Funikeln löper lateralt till medialt.

38

När läggs inte in ett bråcknät in och varför?

Hos barn eftersom de växer

39

Vad finns det för bukväggsbråck?

Primära: epigastrica( övre medellinjen) navelbråck
Sekundära: ärrbråck och stomibråck

40

Vart sitter spigelibråck?

Lateralt på rektusskidan

41

Tidiga komplikationer till bråckoperation?

Sårinf
Hematom
Serom
Orkit

42

Komplikationer till bråckkirurgi?

Infektion
Hematom
Urinretention
Recidiv
Testisatrofi
Kronisk smärta