deniz hukuku 2 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > deniz hukuku 2 > Flashcards

Flashcards in deniz hukuku 2 Deck (40):
1

253- Aşağıdakiierden hangisi yağ kirliliği temizleme metodlarından olup yağın tekrar toplanamaması durumunda, kullanılması belli bir izin gerektiren bir yöntemdir?

Yağ ıslah ediciler kullanarak temizleme metodu

2

İngiltere ile Türkiye arasında düzenli seferler yapan ve ana makine gücü 3500 kW olan 7800 GRT’luk bir Türk Bandıralı RO-RO gemisine donatılacak personelden 3.kaptan ile 2.mühendisin sahip olması gereken minimum yeterlik derecesi aşağıdakiierden hangisidir?

Uzakyol Vardiya Zabiti - Uzakyol II.Mühendis

3

Gemilerdeki kuru kumanyalıklar, soğuk kumanyalıklar ve kuzinelerdeki kumanya saklama dolapları ile bunların gene! fiziki durumlarının, hastalık unsuru oluşturmayacak biçimde olması ve sağlık koşullarına uygun olması amacıyla gerekli düzenlemeler getiren uluslar arası kuralları içeren denizcilik sözleşmesine ait kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?

SOLAS

4

Denizde acil durum iletişimlerini sağlamak amacıyla kullanılmak üzere geliştirilmiş olan payroteknik malzemelerin sahip oiması gereken teknik özelliklere ilişkin asgari standartlar aşağıdaki uluslararası denizcilik konvansiyonlarından hangisinin kapsamında öncelikli olarak ele alınmıştır?

International Safety of Life at Sea

5

260- MARPOL 73/78 gereği gemilerden çıkan pis sularla denizlerin kirlenmesini önlemek amacıyla ÖZEL ALAN olarak ilan edilmiş denizler aşağıdakilerden hangisidir?

Henüz özel alanlar belirlenmemiştir

6

259- Tank yıkama suları hangi tankta toplanır?

Slop tankına

7

258- IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi 4 temel grup altında incelenecek olursa,
International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) 1976 sözleşmesi aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi yada hangilerine dahil olur?
I. Maritme Safety (Denizcilik Güvenliği)
II. Marine Poilution (Deniz Kirliliği)
ili. Liability and Compensation (sorumluluk ve Tazminat)
IV. Other Subjacts (diğer Konular)

1

8

257- !MO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi 4 temel grup altında incelenecek olursa,
International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Poilution Casualties
(INTERVENTİON) 1969 sözleşmesi, aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi yada hangilerine dahil olur?
I. Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği)
II. Marine Poilution (Deniz Kirliliği)
III. Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat)
IV. Other Subjects (Diğer Konular)

2

9

256- İMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi 4 temel grup altında incelenecek olursa,International Convention on Civil Liability for Oil Poilution Damage (CLC) 1969 sözleşmesi, aşağıdaki
sınıflandırmalardan hangisi yada hangilerine dahil olur?
i. IVlaritine Safety (Denizcilik Güvenliği)
H. Marine Poilution (Deniz Kirliliği)
III. Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat)
IV. Other Subjacts (Diğer Konular)

III

10

Aşağidakilerden hangisi deniz kirliliğinde kullanılan ıslah malzemeleri arasında yer almaz?

Yağ kayıt defteri

11

254- Aşağıdakilerden hangisi denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesi ile ilgili uluslararası kuralları içerir?

MARPOL 73/78

12

253- IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi 4 temel grup altında incelenecek olursa,
International Convention on Standarts of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCVV) 1978sözleşmesi aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi yada hangilerine dahil olur?
i. Maritine Safety (Denizcilik Güvenliği)
li. Marine Pollution (Deniz Kirliliği)
III. Liability and Comperısation (sorumluluk ve Tazminat)
IV. Other Subjacts (diğer Konular)

1

13

252- MARPOL 73/78 EK-VI’da belirtilen hava kirliliğin önlenmesine dair kurallar gereği kaç GRJ ve üzeri gemi, sabit ve yüzer sondaj platformları, sörvey ve denetime tabidir.

400

14

251- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın hizmet sözleşmesinin sona erme sebeplerinden değildir?

Geminin isim değiştirmesi

15

250- Gittikleri limanlarda gemilerden istenen bilgiler doğrultusunda, doküman boyutlarındaki çeşitlilikleri ve gemide harcanan kağıt miktarını azaltmak ayrıca farklı dillere tercüme sorununu ortadan kaldırmak; bu sayede gemilerin limanlara giriş-çıkış işlemleri ile ilgili bürokrasiyi azaltarak dolaşımlarını hızlandırmak amacıyla, 1965 yılında yapılmış olan uluslararası sözleşmenin kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?

fal

16

243- MARPOL 73/78 gereği dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önlemek amacıyla ÖZEL ALAN olarak ilan edilmiş Denizler aşağıdakilerden hangileridir.

Karadeniz, Baltık

17

Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-VIsı, hangi
maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar.

Gemilerden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesine ait kurallar

18

247- Öze! alanlarda MARPOL 73/78 EK-V kapsamındaki çöplerden istif tahtaları kaç mil açıkta denize atılabilir?

Atılamaz

19

Aşağıdakilerden hangisi SOLAS Bölüm V Kural 19-2 f gereğince geminin limandan kalkış öncesi yapılması gereken kontrolleri ve gemi jurnaline kayıt edilmesi zorunlu olan kuralı tanımlar?

Dümen donanımının kontrolü

20

245- (I) 500 GRT’dan küçük tüm yolcu gemileri MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.
(M) 400 GRT’dan küçük tüm tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.
(II!) 400 GRT’dan küçük tüm kuruyük gemileri, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.
(IV) 300 GRT’dan küçük tüm kimyasal tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.
MARPOL Sözleşmesinin kapsamı gereği, yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir?

I, II, IV

21

244- Petrol kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, mücadele ve iş birlikteliği sağlamak amacıyla yapılan uluslararası denizcilik sözleşmesinin kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?

OPRC

22

243- MARPOL 73/78 Annex-I e göre, aşağıdakilerden hangisi yada hangileri gemilerin denizleri kirletmesini önleyici değildir?
i.Öze! bir alan içinde olmayan tankerler
II. Sahilden en yakın mesafesi 50 milden fazla olan tankerler
III. Atık yağ (oil) içeriği her 1 mil için 30 litreyi aşmayan tankerler
IV. Sahilden en yakın mesafesi 12 milden fazla olan tankerler
V. Atık sintinesi içindeki katı atık (oil) miktarı 15 ppm’i aşmayan 400 Grt’dan küçük kuruyük gemileri
VI. Atık yağ (oil) içeriği her 1 mil için 15 litreyi aşmayan tankerler

IV, VI

23

242- (I) Savaş Gemileri,
(II) Boyu 24 metreden kısa olan gemiler,
(İli) 150 GRT’dan küçük yaşlı gemiler,
(IV) Ticari yatlar,
(V) Balıkçı Gemileri.
Yukarıdaki gemi türlerinden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek zorunda değildir

I, II, İli, V

24

Uluslararası STCW sözleşmesi gereği, gemi adamlarının vardiya standartlarına yönelik yapılan düzenlemeler ile
ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?
Her gemi adamı günde en az 10 saat dinlenmelidir
Toplam dinlenme süresi haftada 70 saaten az olmamalıdır Asgari dinlenme süreleri, üst üste 2 günden fazla aşılmamalıdır Her gemi adamı günde en az 12 saat dinlenmelidir Toplam dinlenme süresi haftada 84 saatten az olmamalıdır Asgari dinlenme süreleri, sadece role talimi gibi sebeplerle haftada en fazla 1 kez aşılabilir

1, II, ili

25

240- “Specification of minimum Standard of competence in crisis management and human behaviour” olarak adalandırılan ve geminin dizayn yapısı, emniyet kuralları, acil durum planlan ve prosedürleri,.... gibi konuların belirlenmesi ve bilinmesi ile ilgili düzenlemeler, aşağıdaki uluslararası denizcilik sözleşmelerinden hangisinin kapsamında ele alınmaktadır?

SOLAS

26

MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-V’i (Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar) gereği Özel Alan kapsamına giren denizlerin tümü aşağıdaki paragraflardan hangisinde bulunmaktadır?

Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip

27

238- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin Önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar, aşağıda belirtilen gemilere uygulanmaz.

200 GRT' un altında 10 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

Doğrusu

400 gt altı veya 15 kişiden az

28

Hizmet sözleşmesi sırasında gemi adamı ölürse aşağıdakiierden hangisi olmaz?

Tazminat hakları sona erer

29

Hangisi kaptan ve güverte zabiti yeterlilik derecelerinden değildir?

Yakınyol Vardiya Zabiti

30

236- İş Kanunu açısından aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlara İş Kanunu kuralları uygulanır

31

234- Gemi herhangi bir sebeple seferden,

30 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir.

32

400 GRT’dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-I gereği bu gemilerde bulunması gerekmeyen eçhize(teçhizat) aşağıdakiierden hangisidir?

Yüklü su hattı üzerinde balast tahliyesi cihazı

33

400 GRT’dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-I gereği bu gemilerde bulunması gereken eçhize(teçhizat) aşağıdakiierden hangisidir?

Sintine separatörü, 15 ppm alarm otomatik stop aleti

34

231- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78) gereği, 400 GRT’ dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-I uyarınca bulunması gerekejı aşağıdaki maddelerden hangisine gerek yoktur?

Balastın denize verilmesinin güverteden durdurulması

35

Aşağıdakiierden hangisi kapalı mahale giriş öncesi yapılması zorunlu testlerdir?

A) Oksijen hacimsel değerinin ölçülmesi
B) Hidrokarbon LFL değerinin ölçülmesi
C) Zehirli gazlar ppm değerinin ölçülmesi
D) A,b,c sıkkındaki alınacak numunelerin değişik yükseklik seviyelerinde alınması
E) Yukarıda belirtilenlerin hepsi

36

Aşağıdakilerden hangisi Liman Devlet Kontrollerinin 17’li kapsama giren geminin tutuklanması sebeplerinden değildir?

Kaptan’ın gözden geçirme ve değerlendirme raporunun muvcut olmaması

37

Aşağıdakilerden hangisi SOLAS’ın bölümü olan zorunlu kodlardan değildir?

ılo

38

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, denizde meydana gelebilecek acil durumlara karşı, doğrudan can kurtarma amacına uygun biçimde tedbirli ve hazırlıklı olmayı sağlayıcı düzenlemeler içerir?
(i) SAR
(II) OILPOL
(III) MARPOL
(IV) CLC
(V) TONNAGE
(VI) SOLAS

I, VI

39

Gemilerde çalışacak olan gemi adamlarının vardiya düzenlerinin nasıl olacağını belirleyen uluslararası denizcilik sözleşmesi, aşağıdakilerden hangisi yada hangileridir?

IV

40

Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi (lOPP)’ne sahip olan gemilerin MARPOL 73/78 Ek-l’e göre peryodik sörveyleri kaç yılda bir yapılır.

1