deniz hukuku 8 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > deniz hukuku 8 > Flashcards

Flashcards in deniz hukuku 8 Deck (26):
1

81- Aşağıdakilerden hangisi yağ kayıt defterine düşülmesi gerekli kayıtlardan değildir?

Kıyı devletinin istediği ek bilgiler

2

Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-P inde belirtilen petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar GRT altındaki petrol tankerlerine uygulanmaz?

150

3

33- Deniz kirliliği oluşmasına yol açan gemi kaptanı aşağıda belirtilen hangi organizasyona bu durumu ilk aşamada bildirmesi gerekmez?

Klas Kuruluşu

4

84- MARPOL 73/78 Ek 1’e göre petrol tankerleri özel alan dışıpda kirli balastı basabilmeleri için en yakın karadan en az kac deniz mili açıkta olmalıdır?

50

5

85- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’în EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar gereği;

4-12 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak atılabilir.

6

Donatanın sorumluluğu ile ilgili TTK.md.947, aşağıdakilerden hangisini kapsar?

Gemi adamlarının görevlerini yaparken 3.kişiiere verdikleri zararları

7

Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-I’i hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?

Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

8

88- Gemide görevinize başladığınızda, kendi işinizi her ne kadar iyi yaparsanız yapın, ast ve üstlerinizle saygı ve sevgiye dayalı iyi ve uygar ilişkiler içinde olmak için çaba göstermenize rağmen, bazen insanlar arasındaki iletişimzorlukları veya engelleri, hayatı ve çalışma ortamını, bizim için zor ve sıkıcı hale getirebilir. İyi insan ilişkileri çok basit formüllerle kolayca açıklanmasada, aşağıdakilerden hangisi, başkalarını daha iyi anlamamıza ve kendimizi iyi
anlatmamıza yardımcı olur?

Onları dinlemek ve kendimizi onların yerine koyardık düşünmek, böylelikle onları daha iyi anlamaya çalışmak. Kendimizi açık ve anlaşılır şekilde ifade etmek.

9

TTK’nın kaptanın haklan ile ilgili düzenlemelerine, aşağıdakilerden hangisi aykırıdır?

Kaptan, yükle ilgililerden gerekirse prim, ikramiye alabilir

10

90- Aşağıdakilerden hangisi konşimentonun tanımına dahil değildir?

Gemiye taşımak üzere yüklenen tüm yüklerin sıra ile yazıldığı belge

11

Güvenlik Yönetimi Sisteminin kurulması, etkin uygulanması ve gelişimi belirli şartlara bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?

Yükün varma limanında hak sahibi kişiye teslim edileceğine iiişkin taahüdü içeren belge

12

Müşterek avaryanın doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve masraflar, kurtarılan gemi yük ve navlun arasında değerleri oranında aylaştırılır. Bu paylaşmayı ve hesaplaşmayı gösteren belge veya rapor aşağıdakilerden hangisi

Dispeç

13

MARPOL Konvansiyonu Ek 5 kural 9, Çöp Yönetim Kuralı gereğince sahilden 12 mil açıkta ancak 25mm kalınlığındaki filitrelerden geçtikten sonra dahi atılmasına müsaade edilmeyen çöp grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Plastik

14

Denizlerde seyir yardımcılarının temin ve inşa etmek aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğudur?

Kıyı devleti

15

SOLAS 74 Konvansiyonu farklı seferlerdeki farklı gemilere farklı yaklaşım gösterir. Bu konuda aşağıdaki kriterlerden hangisi SOLAS’ta kullanılan kriterlerden değildir?

Donatanı

16

Aşağıdakiierden hangisi genel olarak SOLAS 74 Konvansiyonunun uygulanmayacağı gemidir?

Savaş Gemileri

17

Herhangi bir yönetim için ana hedef karlı bir işletmenin geliştirilmesi ve muhafazasıdır. Bu nedenle yönetim aşağıda belirtilen alanlardan hangisini dikkate almamalıdır?

Aynı işi yapan diğer işletmelerin işleyişi konusunda bilgi sahibi olmaya çalışmak

18

98- SOLAS 74 Konvansiyonu kural 1/11(a) uyarınca bir geminin bakım/tutumundan aşağıdakiierden hangisi sorumludur?

Donatan

19

99- SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği uyarınca gemilere verilen uluslararası sertifikalar ve bunlarla ilgili sörvey ve denetlemeler konusunda sorumlu aşağıdakiierden hangisidir?

Bayrak Devleti

20

100- 50-500 rusum tonilato arasındaki gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?

Liman Başkanlıkları

21

101- 50-5ÛG rusum tonilato arasındaki gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?

Bölge Müdürlükleri sörvey kurulları

22

102- 50 rusum tonilatoya kadar gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?

Liman Başkanlığı

23

50 rusum tonilatoya kadar gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya aşağıdaki kuruluşlardan hangisi yetkilidir?

Liman Başkanlıkları

24

500 rusum tonilatodan büyük gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi
yetkilidir?

Uman Başkanlıkları

25

105- 500 rusum tonilatodan büyük gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir.

Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kurulu

26

Konşimento aşağıdakilerden hangisi arasındaki hukuki ilişkilerde esas tutulmaktadır?

Taşıyan ile taşıtan