vardiya4 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > vardiya4 > Flashcards

Flashcards in vardiya4 Deck (39):
1

121- Üstünde yol olan ve boyu 50 metreden uzun yedek çeken kuvvetle yürütülen bir gemi, kısıtlı görüş koşullarında yedek uzunluğu 200 metreden uzun olan bir gemi yedeklemektedir. Bu gemiler durumlarını ve yaptıkları işi nasıl belirtirler?

A) Yedekleyen gemi iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa düdük sesi verir, bunu takiben yedeklenen tekne bir uzun üç kısa düdük sesi verir.

2

“İstirahat saatleri, biri..... saatten az olmamak şartı ile en fazla .....’ye bölünebilir” (STCW-95 Kısım A-VIII/1 Madde 2) Yukarıdaki boşluklara aşağidakiierden hangisi gelmelidir?

6-2

3

Demir vardiyasının tutulup tutulmayacağı STCW-95 de nasıl bir prensibe bağlanır?

C) Kaptan gerekli gördüğü takdirde demir vardiyası devamlı tutulur

4

Demirli olarak su altı çalışması yapan boyu 100 metreden kısa bir tekne, kısıtlı görüş koşullarında durumunu hangi seda işaret veya işaretleri ile belirtir?

D) Bu tekne iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa gemi düdüğü çalar.

5

Demir vardiyasını teslim alan zabit ilk olarak görevine hangi işi yaparak başlar?

Geminin pozisyonunu, güvenli bir konumda kalıp kalmadığını kontrol eder

6

126- Geminin seyir emniyetinin sağlanması maksadıyla, Vardiya Zabitinin köprüüstündeki ana görevleri;

C) Vardiya nöbeti tutmak, seyir işlemlerini yürütmek ve GMDSS radyo nöbetini tutmaktır

7

Mayın temizleme işleri ile uğraşan bir tekneye aşağıda belirtilen mesafeden daha fazla yaklaşılmayacaktır?

B) 1000 m.

8

128- Çakar fener deyimi, düzenli aralıklarla dakikada;

120 veya         daha fazla       çakan bir fener       anlamına gelecektir

9

129- Kısıtlı görüş koşullarında su altı işi veya tarama yapan bir tekne bu durumunu nasıl belirtir?

A) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir

10

Yandaki işaretleri gösteren teknenin teknenin durumu nedir?

A)    Yedek çeken manevrası kısıtlı tekne

11

131-            Aşağıdakilerden hangisi verimli bir vardiyanın gereklerindendir?

Gerekli teçhizatın düzenlenmiş oluşu

12

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün Dar Kanallar, Trafik Ayırım Düzenleri ve Yetişme ile ilgili 9, 10 ve 13 sayılı kurallarının aykırı hükümleri hariç; balıkçılıkla uğraşan bir tekne aşağıda belirtilen teknelerden hangisinin yolundan çıkmak ile yükümlü değildir?

Yelkenli

13

Aşağıdaki teknelerden hangisi Manevrası Kısıtlı Tekne değildir?

Trol balıkçılığı ile uğraşan bir tekne

14

131- Aşağidakiierden hangisi limanda güverte vardiyası tutmakta olan zabit, vardiyayı teslim alırken öğreneceği bilgilerden biri değildir?

Yükleme donanımlarının emniyetli taşıma sınırı

15

 Emniyetli bir demir vardiyası için gemi kaptanı vardiya tutacak zabitlerini bazı konularda uyarır, onlara yazılı emir ve talimatlarini gemi jurnalinde sunar. Bu emir ve talimatlar arasında yer alamayacak madde aşağidakiierden hangisidir?

Varış limanı kuralları

 

??

Telsiz çağrılarının anlaşılamaması durumunda kaptanın çağrılması
 Mevkii kontrolünün sıklığı hakkında uyarı
 Çevre gemilerin yoğunluğundan kaynaklanan uyarıiar
 Varış limanı kuralları
 Kıyı devleti özel kuralları

16

Seyir vardiyasından sorumlu zabitin bilgi ve becerisindeki hangi eksiklik o vardiyanın emniyetsiz olacağı anlamına

gelmez?

Vardiyasından sorumlu zabitin deniz tecrübesi

17

Boyu 50 metreden uzun olan kuvvetle yürütülen bir tekne, yedek boyu 200 metreden fazla olan bir tekneyi çekerek yedeklemektedir. Yaptığı iş nedeniyle manevrası kısıtlı değildir. Gece çeken ve çekilen tekneler hangi özellikteki fenerleri gösterirler?

Çeken tekne           pruvasında üst üste üç adet silyon, grandisinde bir adet silyon fenerini, borda fenerlerini, pupa fenerini

ve üstünde sarı yedek fenerini, çekilerek yedeklenen ise borda fenerlerini ve pupa fenerini gösterirler.

18

Boyu 50 metreden kısa olan kuvvetle yürütülen bir tekne, yedek boyu 200 metreden az olan bir tekneyi çekerek yedeklemektedir. Yaptığı iş nedeniyle manevrası kısıtlı değildir. Gece çeken ve çekilen tekneler hangi özellikteki fenerleri gösterirler?

Çeken tekne pruvasında üst üste iki adet silyon fenerini, borda fenerlerini, pupa fenerini ve üstünde sarı yedek fenerini, çekilerek yedeklenen ise sadece borda fenerlerini ve pupa fenerini gösterirler.

19

 Boyu 20 metre veya daha uzun olan teknelerin kullanacağı şekiller siyah ve ölçüleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Küre, koni ve silindir çapı 60 cm.,    koninin     yüksekliği 60 cm, silindir yüksekliği 120 cm. ,

20

137-Gece ufkun her yönünden görülebilen bir beyaz fener ve bu fenerden uzak ve yukarıda yine ufkun her yönünden görünür üstte kırmızı ortada beyaz ve en altta kırmızı fener taşıyan bu geminin diğer fenerlerinden aşağıda ve uzak sancak bordasında yine ufkun her yönünden görünür üst üste iki kırmızı fener vardır. Bu gemiyi tanımlayınız?

Boyu 50 metreden kısa su altı çalışması yapan ve sancak bordasından geçilmemesi gereken bir teknedir

21

137- Boyu 20 metreden uzun gemilerin çeşitli işaretler vermede kullanılan ufkun her yönünden görünür fenerlerin aralarındaki dikey mesafeler ile  siyah şekiller arasındaki mesafeler  ne kadar olmalıdır?

A) Fenerler arası 2 metre siyah şekiller arası  1.5 metre olmalıdır

22

137-            Vardiya zabiti geminin karaya oturduğunu tesbit ettiğinde ilk yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

3) Makine/makineler stop edilecek

23

137- Özel bir amaç için inşa edilmiş bir teknenin fenerlerinin bu tüzüğe uygun olmadığı ilgili kurumca saptanmış olması halinde nasıl davranılır?

A)      Bu teknenin özel faaliyetlerine müdahale edilmeden bu kurallara mümkün olan en yakın maddesi saptanır. Ona uygunluğu sağlanır.

24

137-Pruva pruvaya geliş durumu hakkındaki kural, çatışma tehlikesi söz konusu edilecek şekilde birbirlerine karşı veya karşıya yakın birer rota ile yaklaşan teknelerden, aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?

Kuvvetle yürütülen iki tekne

25

su altı işlemleri ile uğraşmakta olan gemi gündüz neta olan bordasını hangi işaretle gösterir?

Dikey bir doğru üzerinde iki siyah eşkenar dörtgen

26

Trol işi ile uğraşan 45 m. boyunda bir teknenin gece ve gündüz göstereceği, çekeceği fenerler ve işaretler nelerdir?

Gece, üstte yeşil altta beyaz fener gündüz tepeleri bitişik bir koni

27

147-  Kuvvetle yürütülen bir tekne diğer bir tekneyi çekerek yedeklediğinde yedek boyunun 200 m.den fazla olması halinde;

Hem yedek çeken hem yedekte çekilen, birer eşkenar dörtgen şekli

28

147-             Bir aykırı geçiş durumunda yol vermesi gereken kuvvetle yürütülen bir teknenin uygun manevra yapmadığım gören teknenin, olayın koşullan elverdiği takdirde, diğer kuvvetle yürütülen tekne ile çatışmayı önlemek üzere yapılmaması gereken hareket aşağıdakilerden

hangisidir?

Rotasını iskeleye değiştirmek

29

Pruva pruvaya geliş durumu ile ilgili kuralda, çatışma tehlikesi söz konusu edilecek surette birbirine yaklaşan

teknelerden;

Herbiri diğerinin iskelesinden geçmek üzere sancağa rota değiştirir

30

Aşağıdaki teknelerden hangisi, normal olarak trafik ayrım bölgesine giremez?

Yedek çeken bir tekne

31

Yetişen tekne, yetiştiği teknenin;

Sadece pupa fenerini görür

32

 .........................Kumanda altında bulunmayan bir teknedesiniz. Görüş kısıtlı. Vereceğiniz ses işareti;.............

Aralarında iki dakikadan fazla bir süre olmayan     aralıklarla biri uzun iki kısa üç düdük

33

Kısıtİ! görüşte kemere doğrultusu önünde bulunan bir tekne ile yakın düşme durumlarından kaçınamayan birtekne aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmalıdır?

Hızını, rotasınr koruyabileceği en alt düzeye indirmeli

34

 Diğer bir tekneye yol vermekle yükümlü olan bir tekne aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Mümkün olduğu kadar erken ve belirgin manevra yapmalıdır

35

Seyir vardiyası tutma prensipleri içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Seyir vardiyasını geminin en emniyetli yerinde tutmak

36

 Aşağıdakilerden hangisi sefer planlaması ve seyrin idare edilmesi ile ilgili olamaz?

Deniz kirliliği

37

Vardiya düzeni aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG)

38

STCW-95 kodu “Tehlikeli yük taşıyan her geminin kaptanı güvenli vardiya tutma düzeninin sürdürülmesinden emin

olmalıdır”' der. Kaptanın böyle bir güveni hissetmesindeki ana etmen aşağıdakilerden hangisidir?

Gemi zabitlerinin ve tayfasının tam yeterlikli ve uygun olması

39

Tehlikeli yük taşıyan kaptan liman vardiyasını düzenlerken özellikle yükle ilgili talimat ve tavsiyelerine ayrıca önem vermelidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bunun önemi açısından destekleyici bir faktör değildir?

Kaptanın otoritesi