seyir3 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > seyir3 > Flashcards

Flashcards in seyir3 Deck (40):
1

Aydınlık süresi karanlık süresinden daha fazla, 15 sn’de birkez çakan, görünme mesafesi 17 mil ve yüksekliği 20m
olan bir fener haritalarda nasıl gösterilir?

Oc 15 sec 20m 17M

2

82- 82°S ~ Ö1Ö°W mevkiinde hakiki yön 040° ise grid yönü nedir?

030°

3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi j emsalini tanımlamaktadır?

Geminin 1° meyletmesi neticesinde meydana gelen sapma

4

Sahildeki bir fenerin Cayro Tipilerinden alman kerterizi 310° ‘dir. Geminin hakikî mevkiinden bu fenerin haritadan Ölçülen kerterizi 308°’dir. Cayro hatası nedir?

2° W

5

080° rotasına 10 knots süratle ilerlerken 035° de bir feneri kerteriz ediyoruz. 15 dakika sonra aynı feneri 350° de kerteriz ettiğimizde fenere olan mesafemiz nedir?

2,5 mil

6

86- İki maddeden kerteriz ile mevki elde etmek için kerterizlerin alınması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Önce pruvaya yakın olan maddeden kerteriz alınır,

7

Fenerin frekansları hangi kaynaktan bulunur

Fenerler ve sis işaretleri kitaplarından

8

Kalkış noktası 51°N - 065°W, Varış noktası 61 N - 005°W olan bir büyük daire seyri için kalkış rota açısı ve mesafe aşağıdakilerden hangisidir.? (Problemi ekte bulunan NP401 sayfasını kullanarak çözünüz.)

49° 12' - 2020 mil

9

89- Güney Atlantik Okyanusunun ortalarında saatte 60 mil hızla esen keşişleme rüzgarının oluşturduğu akıntının yön ve hızı ne olur?

275°-1,2 knot

10

90- 23 ŞUBAT 1999 günü saat 05:00 ZT’da liman önlerinde olan ve 6m su yüksekliğine ihtiyacı olan bir gemi; PORT OF BRiSTOL (AVONMOUTH) Limanına en erken saat kaçta girebilir? (Problem ekte verilen Admirality Gel-Git cetvelleri kullanılarak çözülecektir.)

08:50:00 ZT

EK CETVEL 29 ve 30 SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR

11

115° W mevkiinde güneşin batışı LMT olarak 16:48:00 olarak bulunmuştur. Güneşin batış zamanı ZT olarak kaçtır?

17:08:00

12

32- Az S ve E ise; Zn’yi buîma formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Zn = 180° - Az

13

33- Bîr gök cismi aşağıdaki koşullardan hangisinde ufkun üzerinde hiç görülmez ve gök cismi için doğuş ve batış olayı meydana gelmez?

Lat N, Dec. S Dec>CoLat.

14

34- 03 MAYIS 1999 günü 16:25:38 ZT’da 40° 45’N - 029° 35!E mevkiinde Güneşin GHA ve Dec değerleri ne olur?

37° 11',1 -15“ 3S’,6N
EK CETVEL13 ve 39 SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR

15

- Suni ufuk kullanılarak ölçülebilen yükseklik asıl yüksekliğin kaç katıdır?

2

16

Ay'ın alt kenarından alınan Sex.AIt. : 32° 20’, IC : -2’ ve göz yüksekliği 8m olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik
(HO) nedir? HP 54’,4 alınacaktır.)

33° 12',1
CETVEL09 ve 43 SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR

17

97- Parekete kılıcı içinde iki elektrot arasında deniz suyunun sürtünmesinden oluşan elektromanyetik sahanın süratle doğru orantılı olarak değişmesinden faydalanılarak sürat bilgisi elde edilen parekete tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Elektromanyetik Parekete

18

98- Kutup yıldızının düzeltilmiş açısal yüksekliği (Ho) 51° 15’, ao : 14’.8, a1 : 0’.6, a2; 0’.6 olduğuna göre, bulunduğunuz. enlem değeri nedir?

50° 31 ':0N

19

99- Gemimiz ile temas arasındaki mesafenin en a2 olduğu mevkiye ne ad verilir?

Azami yaklaşma noktası

20

100- Geminizin rotası 040° ve hızı 16 knot’tur. Bir hedeften alman radar kerterizleri aşağıdaki gibidir:
Zaman Kerteriz Mesafe
11:00 080° 7 mil
11:02 080° 6 mil
Geminizin rota değiştirme süresi 4 dakikadır. CPA (EYN) mesafesini kaptan 1.5 mil olarak emretmiştir. Kaptan kaçmma maksadı ile saat 11;04’de dönüş için komut vereceğini söylemiştir. Buna göre geminizin yeni rotasını ve yeni rotada TCPA (EYNZ)’ i hesaplayınız.

090° 11:13

21

101- Radar aygıtı iie ilgili olarak aşağıdakilerden doğru olanını işaretleyiniz.

Pruva Yukarı (Head Up) görüntüde gemi dönerken pruva çizgisi sabit kalır resim döner.

22

102- Kerte hattı boylamlar île sıfır derecelik bir açı yaptığında deparger ne olur?

Sıfır

23

103- Gemi pruvası 000° iken Q da meydana gelen sapma +5°, gemi pruvası 090° iken P de meydana gelen sapma +3° ise, pruva 040° iken P ve Q dan dolayı meydana gelen sapma kaç derece olur?

5°,7

24

104- Haritada 225° olarak okunan bir transiti cayro pusulamız İle 224° olarak okursak cayro pusula hatamız kaç derecedir?

1° E

25

105- Aşagıdakilerden hangisi NAVTEX mesaj tiplerinden bîri değildir?

INMARSAT mesajı

26

100- 36° 20’N - 040° 20’E mevkii ile 36°20'N - 044° 40’E mevkii arasındaki mesafe yaklaşık olarak kaç mildir?

208 mi!

27

250° rotasına 15 knotla seyreden bîr gemî zabiti rüzgarın nispi yönünü sancak 30° ve hızınında 40 mil saat olarak tespit ediyor.Rüzgarın hakiki yön ve hızını ekteki pîotlama levhasını kullanarak bulunuz.

296° - 28 miiteaat

EK HARİTA 22 SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR

28

Med-cezir; 24 saat 50 dakika süren bir ay günü içerisinde, akıntıya bağlı olarak deniz suyu seviyesinde meydana gelen farklılıklardır.
Bir ay günü İçerisinde bir defa yüksek, bir defa alçak su hadisesinin meydana geldiği ve özellikle Pasifik Okyanusu limanlarında görülen med-cezir tipine ne ad verilir?

Güniük Med-cezir. (Diurnal Tide)

29

ZD = +4 (W) olan bir saat diliminde ve 32°N enlemindeki bir mevkide ZT = 04:00:00 iken LMT = 04:30:00 İse bu mekiın boylamı nedir?

52° 30’ W

30

Güney yarımkürede bulunan bir seyircinin bulunduğu boylamın doğusundaki bir gök cisminin semti; aşagıdakilerden hangisidir?

Zn = 180°- Az

31

111- 02 MAYIS 1999 günü 17:25:26 ZT’da 30° 09’N - 078° 45’W mevkiinde Alphard yıldızının GHAve Dec değerleri ne olur?

54° 51 ’,1 — 08° 39’,5 S
EK CETVEL 13 ve 44 SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR

32

112- Güneşin almanaktan saptanan yarıçapı 15’,8 dir. Sextant île yapılan ölçümde artı yay tarafından ölçülen değer 31,0 ve asli yay kısmından ölçülen değer 32,2 dir. IC değeri nedir?

-0',6

33

A mevkiîndekî geminin vardiya zabiti 5 Haziran 1999 günü Güneşin üst çevresinden yaptığı gözlem sonucu
Sejd.Alt. 67° 35’ olarak saptamıştır. Güneşin Hesabi yüksekliğini ise HC 67° 35’ olarak hesaplamış ve întersepti saptamıştır. IC - 1’,2 kügy (göz yüksekliği) 16 metre olduğuna göre, vardiya zabitinin saptadığı intersept aşağıda ifade edilen değerlerden hangisidir?

intersept 24.5 mil uzak

34

114- 02 MAYIS 1999 günü 22°10,S - 046°18’W mevkînde bulunan bir gözlemci için Güneşin meridyen geçiş zamanı UT(GMT) olarak kaçtır?

15:02:12

35

115- Elektromanyetik Dalga boyunca; herhangi bir noktadaki dalga kuvvetine ne denir?

Genlik

36

116- Bir ARPA “Hedef Tehditi { Çatışma Uyarısı)” alarmım aşağıdaki durumlardan hangisinde verir?

İzlenmekte oian bir hedef EYN uzaklığı içine girdiği zaman

37

117- Geminizin rotası 185°, sürati 15 Kts.’dır. 1400 zamanında radarda tesbft ettiğiniz temasın kerterizi 150°, mesafesi ise 21.000 Yardaöır.1407 zamanında temasın kerterizi 140°, mesafesi ise 18.000 Yardadır. Radarda izlediğiniz butemasın rotas? aşagıdakiierden hangisidir?

040°

38


118- Koordinatları; Lat; 43° S, Long: 092° E olan bir mevkiden kalkarak 145 NM 180° rotasına seyreden bir geminin varacağı mevkiin enîemve boylamı aşağıdakilerden hangisidir?

Lat2; 45G 25' S Long2: 092° E

39

75' 0 S - 010° W mevkiinde hakikî yön 040°

030

40

120- Yapay sapma catveli (Dev. Cetv.) kontrolü veya yeniden düzenlenmesi yapılırken gemi 8 yöne saldırılır. Kerteriz almadan önce gemi en az kaç dakika bu rotada seyretmelidir?

4 dk.