vardiya 5 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > vardiya 5 > Flashcards

Flashcards in vardiya 5 Deck (39):
1

Tehlikeli yük taşıyan kaptan liman vardiyasını düzenlerken özellikle yükle ilgili talimat ve tavsiyelerine ayrıca önem vermelidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bunun önemi açısından destekleyici bir faktör değildir?

D) Kaptanın otoritesi

 

??

Kaptanın yetki ve sorumlulukları
 Yükün özelliklerini en iyi kaptanın biliyor olması
Kaptanın tecrübesi
Kaptanın otoritesi
 Yük ile ilgili koordinasyonun kaptan tarafından yapılıyor olması

2

161- Bir yetişme durumunda; yetişen ve yetişilen tekneler arasındaki kerterizlerde sonraki herhangi bir değişim;

Yetişen teknenin yükümlülüğünü kaldırmaz

3

162- Rotamı sancağa değiştiriyorum işareti hangisidir?

E) Bir kısa düdük

4

163- Su çekimi nedeni ile seyri kısıtlı bir teknenin gece seyir halinde seyir fenerlerine ilaveten gösterebileceği fenerler nedir?

C) Dikey bir doğru üzerinde her yönden görünür üç kırmızı fener

5

Muhtemel çatışma veya çatışma durumunda ilk yapılacak iş aşağıdakilerden hangisi olmalıdıı?

Alarm vermek

 

??

Kaptana haber vermek
 Makineyi stop etmek
 Alarm vermek
 Güverte ışıklarını yakmak
Su      geçirmez kapıları kapattırmak

6

165- Büyük bir gemide iki düdüğün tek bir düdük gibi birlikte kullanılmaları için aralarındaki mesafenin en az kaç metre oiması gerekir?

100 m.

7

Rüzgarı aynı bordalardan kullanarak yelkenleri ile aykırı rotalarda seyreden iki tekne çatışma tehlikesi yaratacak şekilde birbirlerine yaklaşan teknelerden hangisi diğerinin yolundan çıkacaktır?

A) Rüzgar üstündeki tekne diğerinin yolundan çıkacaktır

8

Aşağıdaki işaretleri gösteren teknenin durumu nedir?

E) Yedek çeken boyu 50 m.den büyük, yedek boyu 200 m.den büyük manevrası kısıtlı tekne

9

170- Boyu kaç metre arasındaki teknelerde seda işareti vermek için ses işareti veren aletlerden düdük ve kampananın bulundurulması zorunludur.

12 - 100 metre

10

Gündüz yelken ile seyreden aynı zamanda makine ile de yürütülen bir tekne gündüz süresince baş tarafında ufkun her tarafından görülebilecek bir yerde;

Sivri ucu aşağı doğru bir koni gösterecektir.

11

Deniz kirletici madde raporu (MP) içerisinde aşağidakiierden hangisi yer almaz?

Maddenin geminin hangi ambarında kaybolduğu

 

??

Maddenin tahmin edilen miktarı ve durumu

Maddenin doğru teknik adı ve adları

Maddenin yüzüyor veya batmış olması

Maddenin geminin hangi ambarında kaybolduğu

Gemi sahibi ve temsilcisinin adı, adresi ve ilgili numaralan

12

Gemilere gerektiğinde birleşik düdük sistemi monte edilir. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereği, birleşik düdük sistemine tek bir düdük gözü ile bakılacaktır. Ancak bu düdükler birbirlerinden

C) 100 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır

13

174- Kaptan liman vardiyasının süresi ve yapısı hakkında karar verirken bazı kriterleri göz önünde tutar. Aşağidakiierden hangisi bu kriterlerden değildir?

B) Liman işçileri

??

Geminin tipi
Liman işçileri
Limanda kalış süresi
Liman iş yoğunluğu
Personel sayısı ve yeterliliği

14

Oturduğu yerde dövünen geminin dövünmemesini önlemek için aşağıdaki önlemlerden hangisi uygulanır?

D) Gemiye deniz suyu alınır

 

??

Gemi hafifletilir
Demirler geriye taşınır
Trim değişikliği yapılır
Gemiye deniz suyu alınır
Hepsi yanlıştır

15

176- Trol çekerek balıkçılık yapan boyu 50 metreden kısa bir tekne, seyir halinde ağlarını toplarken gece durumunu hangi fenerlerle belirtir?

A) Borda fenerlerini, bunların gerisinde ve üstünde ufkun her yönünden görülebilir üstte yeşil altında bir beyaz fener, kıç tarafta bir pupa feneri, borda fenerlerinin gerisinde ufkun her yönünden görünür üste beyaz onun altında kırmızı bir fener gösterir.

16

Boyu 50 m.den küçük demirli bir geminin gece ve gündüz göstermesi gerekli işaretler nelerdi1-?

C) Gece en iyi görülebilecek bir yere her yönden görülecek bir beyaz fener, gündüz bir küre

17

Bir seyir işareti, denizaltı kablosu veya boru hattının döşenmesi veya toplanması çalışması yapan bir tekne aşağıda belirtilen teknelerden hangi sınıfa girer?

B) Manevrası kısıtlı bir tekne

18

179- Aşağıda resmi bulunan ve üzerinde her yönden görünen beyaz 4 adet fener bulunan yarı batık teknenin özelliği nedir?

D) Boyu 100 metreden fazla, eni 25 metreden fazla bir yarı batık

19

180- Tehlikeli yük taşıyan gemilerde limanda uygulanacak prensipleri arasında yer almayacak prensip aşağıdakilerden hangisidir?

Güvertede kimse bırakılmamalıdır

20

181- Gemi düdüklerinin çalışma frekansları Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereği ;

C) 70 - 700 Hz. Bandı içerisinde olacaktır.

 

not

 

Düdük  frekansları 70 – 700 KHz arasındadır. Büyük Gemi için frekans düşük ve Ses Pes’dir.
200m> =70-200khz   /  75m<>200m  130-350khz  /   70m< 250-700khz    

21

182- Gündüz portakal renkli duman şeklinde veya bir dakika süreyle atılan üç fişek işaretinin anlamı nedir?

D) Kurtarıcılar tarafından görüldünüz, yardımınıza gelinecek

22

183- Boyu 60 metre olan bir teknede Denizde çatışmayı Önleme Tüzüğü gereği ses işareti vermek üzere kullanılması gerekli olan aygıtlar;

C) Düdük ve Kampana bulunmalıdır

23

184- Aşağıdakilerden hangisi güverte vardiyasının düzenlenmesi sırasında dikkate alınması gerekli kriterlerden değildir?

D) Yükün miktarı, yapısı ve istifi

(?)

Liman çalışma saatleri
Gemi tayfasının sayısı
Limanda kalınacak süre
Yükün miktarı, yapısı ve istifi
Limanın özel kuralları

24

boyu 160 m olan bir geminin kic silyon fenerinin yatay konumu geminin bas tarafindan ne kadar geride olmalidir

120 m.

25

boyu 220 m olan bir geminin kic silyon fenerinin yatay konumu geminin bas tarafindan ne kadar geride olmalidir

155 m.

 

 

26

Boyu 12 m. veya daha fazla fakat 20 m.den kısa olan bir teknenin silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği ;

2.5 m.den az olamaz

27

Boyu 120 m. ve eni 11 m. olan bir teknenin kıç silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği kaç metre olmalıdır?

15.5 m

28

183- Birbirini gören iki teknenin birbirlerine yaklaşması ve bu teknelerden bîrinin diğerinin niyetini anlayamaması veya çatîşmayı Öniemek üzere yeteri kadar harekete geçtiğinden tereddüde düşmesi halinde, tereddüde düşen tekne düdüğü ile derhal en az düdük işareti vererek böyle bir tereddüt içinde bulunduğunu gösterecektir.

5 kısa düdük

29

Aşağıdaki flamalardan hangisi trol çeken balıkçı gemisini ifade eden flamadır?

E) Tango

30

Trol operasyonu yapan bir balıkçı gemisi, Alfa Flaması çekmiş olan küçük duran bir tekneyi pruvasında görüyor. Balıkçı gemisi kaptanının beklenen hareketi nasıl olur?

Balıkçı gemisi trol operasyonunu durdurur ve bu tekne ile temasa geçmeye çalışır

31

Aşağıdaki feneri gösteren tekne ne tip bir teknedir? O B O B O B Pruvadan görünüş Bordadan görünüş Pupadan görünüş

C) Kürekli tekne

32

dar kanallar, Trafik Ayırım Düzenleri ve Yetişme ile ilgili kuralların aykırı hükümleri hariç, su çekimi nedeniyle kısıtlı olan bir teknenin emniyetle geçişine mani olmayacak teknelerin tümü aşağıdaki hangi paragrafta belirtilmiştir?

Balıkçı,kuvvetle yürütülen,deniz uçağı,yelkenli

33

134- Bir demir vardiyasının düzenlenmesi görevinin özeti hangi maddede tam olarak verilmiştir?

Daima hüküm süren şartlara uygun ve yeterli, uygun gözlemeye elverişli bir ortam ve personel dinlenmesine olanak sağlayan bir vardiya düzenlemesi

34

135- Teknelerde kullanılan kampanaların ağız çapları hangi ölçülerde olmalıdır?

C) Boyları, 20 m. ve daha uzun tekneler için 300 mm.den, 12 m. ile 20 m. arasında olanlar için 200 mm.den az olamaz

35

Pilotlu seyir tamamlandı. Kaptan gemiyi rotasına aldı ve vardiya zabitine “vardiya şimdi sende” dedi ama kendisi hala köprüüstünde.Kaptanm söylediği bu sözün önem derecesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Kesinlikle o andan itibaren sorumluluğun kimde olduğunun bilinmesi açısından çok önemli

36

Demirli bir tekne kısıtlı görüş şartlarında kampana ve/veya gong ile vereceği seda işaretlerine ilave olarak, yakiaşan bir tekneye bulunduğu yeri ve çatışma olasılığını ihtar etmek üzere;

A) Bir kısa-bir uzun-bir kısa olmak üzere birbiri ardından üç düdük çalabilir

37

198- Demirli bir tekne boyu kaç metreden fazla ise zorunlu olarak güvertelerini sağlanabilen iş veya buna eşit ışıklarla aydınlatmaları gerekmektedir?

C) 100 m

38

Ağ balıkçılığı demir üzerinde iken de yapılabilir. Ağ balıkçılığı yapan demir üzerinde olan ve ağlarının uzunluğu tekneden 150 m.den açığa uzanan bir balıkçı teknesi aşağıdaki hangi fenerleri gösterecektir? ,

En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte kırmızı altta beyaz renkli her yönden görünür iki fener ve fenerler ilave oiarak ağların atıldığı istikameti gösteren her yönden görünür bir beyaz fener

39

Dümen arızası durumunda ilk yapılması gereken hareket aşağidakiierden hangisidir?

Geminin üzerindeki yol durdurulacak