deniz hukuku 4 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > deniz hukuku 4 > Flashcards

Flashcards in deniz hukuku 4 Deck (40):
1

Aşağıdakilerden hangisinde sapma haklı sayılabîlmektedir?

Can ve mal kurtarmak amacıyla

2

183- Kaptantn kanuni temsil yetkisi’ni aşağıdakilerin hangisi kapsar?

Donatanı, taşıyanı, yükü ve yük ilgililerini temsil

3

182- Gemide işin bir haftadan fazla süreyle tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığında bu süreye rastlayan hafta tatili ücreti ne kadardır?

Tam gün

4

131- Özei alanlar dışında MARPOL 73/78 EK-V kapsamındaki çöplerden yüzebilecek olan istif gereçleri, kaplamalar ve ambalaj malzemesi karadan milden daha fazla açığa boşaltılabilir?

25 mil

5

Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ü hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?

Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar

6

“SOLAS 74 Konvansiyonu uyarınca 1.7.1986’dan sonra inşa edilen bütün gemilerde en az dümen/yeke
donanımı olması gerekir”İfadesinde noktalı yerlere uygun olan aşağıdakiierden hangisidir?

2

7

Aşağıdakiierden hangisi kaptanın yolculuk başlamadan önceki muamelelerinden değildir?

Ambar temizliği

8

177- (I) Yükleme hatlarının belirlenmesine yönelik kurallar,
(II) Bölgeler, Alanlar ve Mevsimsel Periyodlar,
(III) Sertifikalar.
Yukarıdakiierden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleşmesinin Annex-I isimli ekinde yer alan
düzenlemelerle ilgilidir?

I

9

IOPP nedir?

“Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi”

10

Yıkanmış yük tanklarına alınan balasta ne ad verilir?

Segregated ballast

11

Aşağıdaki maddelerden hangisi özel alanda denize ahlamaz veya boşaltılamaz?

Gıda atığı, kağıt parçası, cam, porselen eşya kırıkları

12

Aşağıdakilerden hangisi slaç yok edilme yöntemlerinden değildir?

Öğüterek denize boşaltmak

13

Pis sular parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak kaç mil açıkta denize boşaltılabilir?

12 mil

14

171- Eğitim programlarının gelişmesi için aşağıda belirtilen maddelerden hangileri yarar sağlar ?
I. Programı küçük basamaklara ve elemanlara bölün.
II. Elemanları ve basamakları davranışsal terimlerle ilgili sonuçlar olarak tanımlayın
III. Öğrenenler tepkilerini göstermek zorundadırlar.
IV. İstenilen tepkilerin takviyesi sağlanmalıdır.
V. Arzu edilen tepkinin alınması için ip uçları kullanılmalıdır.

I, II, III, IV, V

15

Gemi yağ kirliliği durumunda müdahale edecek ekip görevini yazılı hangi çizelgede bulur?

Gemi Yağ Kirliliği Acil Pianı’nda yağ kirliliği acil istasyonundaki listeden

16

Deniz Kirliliğinin Önlenmesi ile ilgili teçhizatların bakım ve tutumu ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Sintine Pompası her kullanımdan sonra tatlı su ile yıkanmalıdır

17

IMO tavsiyeleri göz önünde tutulursa; Aşağıdakilerden hangisinin ihmali deniz kirliliğinin oluşmasında ana etken
değildir?

Yükleme donanımlarının zayıflığı

18

İnsineratörde yakılamayan materyallerin denize atılması hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B) Dannec ve salmastra gibi yüzebilen materyaller en yakın kara parçasından 25 mil yada daha uzağa atılabilecek veakıntı dikkate alınacaktır

19

Marpo! sözleşmesinde özel alanlar diye tabir edilen sular içine aşağıdakilerden hangisi girmez?

Biskay Körfezi

20

165- Aşağıdakilerden hangisi kurtarma yardımın unsurlarından değildir?

B) İradilik unsuru

21

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(donatan)

Sadece gemi sahibi olan kimseler donatandır ve işveren sayılır

22

Aşağıdaki gemilerden hangisi yada hangileri SOLAS kurallarına tabi değildir?
I. 1250 GRTTuk kimyasal tanker
II. Amerika-Türkiye arasında düzenli hat yolcu taşıması yapan 500 yolcu kapasiteli yolcu gemisi
III. Yarımca körfezinde balık avlayan 3m boyundaki balıkçı motoru
IV. 130m boyundaki 38 yolcu kamaralı ticari yat

III

23

162- SOLAS 74/78 Sözleşmesinin içerisinde yer alan düzenleme aşağidakilerden hangisi değildir.

Çift gövdeli tankerlerde emniyet sistemi

24

“Serbest Pratika” aşağıdakilerden hangisidir?

Temiz patenta

25

Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-lU’ü, Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşman zararlı maddelerin listesini ve bu zararlı maddelerle deniz kirlenmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsamaktadır. EK-lll'de belirtilen zararlı maddeleri yükleme ve boşaltma niyetinde olan gemi kaptanı veya armatörü, yükleme veya boşaltma işlemine başlamadan asgari kaç saat önce bu niyetini ilgili liman yetkilisine bildirmek zorundadır?

24

26

Yolcu motoru;

Tam boyu 40 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan, liman veya 100 mil ile sınırlı liman seferi bölgelerinde çalışan ticari tekneleri ifade eder

27

158- Aşağıdakilerden hangisi müşterek avaryanın unsurlarından değildir?

Kaptanın makul ve açık direnişinin ve ayrı bir hukuki ilişkinin bulunmaması unsuru

28

157- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’inde belirtilengemilerden atılan çöpler (gıda atıkları, kağıtlar, tabak kırıkları vb.) parçalayıcı ve öğütücüden geçmek koşulu ile 12 mil
içinde 3 milden daha az olmamak koşulu ile mm. den geniş olmayan süzgeçten geçebilecek kadar
parçalandıktan sonra denize atılabilir?

25

29

150- TTK.md.SSS’a göre “Gemi Sicili” aşağıdakilerden hangisinin nezareti (kontrolü) altında tutulur?

Asliye Hukuk Mahkemesi

30

155- Aşağıdaki hallerden hangisi TTK md.1258 kapsamındaki yük alacaklısı hakkı değildir?

Yük sigorta ücretleri

31

Aşağıdakiierden hangisi, TTK md.1230 gereği; makinalı gemilerde kaptan hariç, baş mühendis dahil, gemi adamlarının tümünün kurtarma yardım alacağının miktarını gösterir?

Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/6

32

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi, Türk Hukuku’na göre navlun sözleşmesi değildir?

“Bare boat charter” sözleşmeleri

33

Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesine taraftır?

Taşıtan - Taşıyan

34

Aşağıdakiierden hangisi geminin “Bağlama Limanı” ile ilgili değildir?

Sörvey yapılacağı yerin belirlenmesi

35

150- Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemf bu hakkını aşağıdakiierden hangisi ile belgeler?

Bayrak Şahadetnamesi

36

Aşağıdaki Uluslar arası düzenlemelerden hangisi donatanların sorumluluğu ile ilgilidir?

1924 Brüksel, 1957 Brüksel ve 1976 Londra Sözleşmeleri

37

Aşağıdaki Uluslar arası düzenlemelerden hangisi taşıyanların sorumluluğu ile ilgili değildir?

1976 Londra Konvansiyonu

38

147- “Denize Elverişlilik” belgesinin geçerlik süresi ne kadardır?

E) Bir yıl

39

146- Aşağıdakiierden hangisi Deniz Hukuku’nun özellikleridir?

Muhafazakardır ve uluslararasıdır

40

145- Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi yada hangileri, denizde çatışma meydana geldiği zaman, çatışan gemilerin denizleri kirletmesini önlemek amacıyla düzenlenmiş maddeler içerir?

MARPOL