gemi manevrası 4 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > gemi manevrası 4 > Flashcards

Flashcards in gemi manevrası 4 Deck (40):
1

Bir bitkisel halat orjinal uzunluğunun yüzde kaçı kadar u^ayabilmektedir?

% 20

2

Açık denizde rüzgarı baştan alarak seyretmekte olan bir gemi makine arızası nedeniyle durduğunda, başka bir dış etkenin oimadığı bir ortamda, ne şekilde hareket eder?

Rüzgarı kemereden alana kadar savrulup rüzgaraltına doğru düşer

3

Aşağıdakiierden hangisi oturmadan hemen sonra yapılacak işlerden değildir?

Makineyi tornistan çalıştırmak

4

Rüzgarın geldiği yönde kalan tekne alabandasına ne ad verilir?

Rüzgar üstü

5

Aşağıdakiierden hangisi kemere akıntısının etkisi değiidir?

Gemilerin, yeryüzü üzerinde normal koşullarda yaptıkları hızda bir çoğalma ortaya çıkarırlar.

6

Bir gemi üzerine eiki eden rüzgarın toplam itme kuvvetini meydana getiren elemanlar hangisidir?

Rüzgarın hızı, Gemi üst yapısının hava akım çizgilerine dik alanın ölçüsü, Gemi üst yapısının aerodinamik özelliği

7

” l ” tipi baş iterlerin etkinlikleri kaç mil süratin üzerindeki hızlarda yararsız duruma gelir?

5 mil/saat

8

Bir geminin dümenini kullanarak dönüş yaparken ilk rotası istikametindeki ihtiyacı olan minimum neta alanı
öğrenmek için geminin dönme çemberini gösteren manevra levhasından hangi değere bakarız?

ilerleme

9

129- Akıntı içinde hareket eden bir geminin uğrayacağı etkileri belirleyen tüm öğeler hangisidir?

Akıntının hızı ve yönü, geminin su içindeki hızı, dümen tutulan rotası, akıntı içinde kalış süresi

10

Aşağıdaki maddelerden hangisi rüzgar yüzünü ifade eder?

Gemi üst yapısının hava akım çizgilerine dik alanın ölçüsü

11

Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır ?

Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır.

12

132- Aşağıdaki etkilerden hangisi sığ suda bir gemide görülen etkilerden değildir?

Dirençler küçülür, bu yüzden gemi derin sudakinden daha çabuk hız kazanır ve daha yavaş hız kaybedip yavaşlar.

13

Bir geminin manevra levhasında bulunan dönme çemberini incelediğimizde hangi bilgiyi ediniriz?

Geminin dümenini kullanarak dönmek için gereken en küçük neta alanın boyutlarını

14

134- Bitkise! haiatiarın uzamalarının kesilme limiti, halatın orijinal uzunluğunun;

% 20 sine eşittir

15

Dizel makinelerine verilen aşırı doldurma havası sıcaklığı hangi değerler arasındadır?

25 - 50 C

16

Demirleme işîemierinde kullanılan !’akova” tabiri, göz demirinin ırgat üzerinde asılı olarak durduğu ve fundaya
hazır olduğu durumda demirin memesi;

su seviyesi hizasındadır

17

İki makarasında tek dil bulunan palanganın adı nedir?

Top

18

138- Gerektiği gibi izolasyon malzemesi ile sarılmamış egzost sistemi hangisine neden olur?

Makine veriminin düşmesine

19

139- Demir atıldıktan sonra geminin pozisyonu rüzgar nedeniyle değişir.Bu değişim aşağıdakilerden hangisiyle ifade
edilir?

Salma

20

140- İstendiğinde iki parçaya ayrılabilen zincir kilitlerine ne denir?

Kenter

21

141- Kaderdeki yağın seviyesi maksimum seviyesi çizgisinin üzerinde olduğu zaman ne oluşur?

Renksiz egzost

22

142- Halat çımalarındaki kolların dağılmaması için aşağıdakilerden hangi bağ yapılır?

Piyan

23

143- Aşağıdakilerden hangisi bitkisel halat türüdür?

Manila

24

144- Aşağıdakilerden hangisi pruva rüzgarının etkilerinden değildir?

Hızda bir artma ortaya çıkar.

25

Aşağıdakiierden hangisi ileri yol alan bir gemide kıç omuzluk akıntısı nedeniyle meydana gelecek etkilerden
değildir?

Normai koşullarda geminin yere göre yaptığı hızda bir azalma meydana getirir.

26

146- Denize adam düştüğünde dönüş şekli seçilirken hangisi göz önünde bulundurulmaz?

Havanın sıcaklığı.

27

147- Aşağıdakiierden hangisi normal hızlarda yolalan bir gemi için sığ suyu tanımlar?

Geminin suçekiminin bir buçuk katı yada daha az derinlikteki sular sığ sudur.

28

148- Oturma durumunda deniz kirliliği meydana geldiğinde aşağıdakiierden hangisi yapılmamalıdır?

ilaç kullanarak yakıtı çökertmek.

29

Kanalda yol aian gemide, herhangi bir nedenle kanalın orta çizgisinden ayrılıp bir banka öbüründen daha fazla yakın bulunarak hareket etmeye başladığında;

Yaklaştığı bank ile bordası arasında geçit daha daralmış bir duruma gelir, buna bağlı olarak bordası ile yakın bank arasındaki su akimı daha çok hızlanır, basınç düşer, su yüzeyi daha çok alçalır. Gemi yakın banka doğru bayılır

30

150- Halat çımalarına yapılan kasaların içine yerleştirilen madeni halkalara ne ad verilir?

Radansa

31

Hangi tip makineler tek yönlü çalıştırılabilen yani tersinemeyen makinelerdir?

Dizel-eiektrik makineler

32

152- Bir ırgatın kısımlarından kastanyola ne işe yarar?

Suga edildiğinde zincirin akmasını önleyen ve kalomayı durduran, ırgatın frenleme mekanizmasıdır

33

Zincirin demir yakınında diple yaptığı açı aşağıdakiierden hangisiyken en yüksek tutma kuvveti elde edilir?

0 derece (dibe yatay)

34

154- Dizel makinelerin egzostlannda mavimsi renkte duman oluşmasın nedeni aşağıdakiierden hangisidir?

Makinenin yağ yakmasıdır

35

155- Aşağıdaki halatlardan hangisi suda batmadan tam yüzer ?

Politein

36

Sığ suda dönme çemberinin ve diğer manevra özelliklerinin farklılık göstermesinin sebebi nedir?

Dirençlerin büyümesi

37

Aşağıdakilerden hangisi dönme çemberinin çapın! etkilemez?

Deniz suyu sıcaklığı

38

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Sancağa meyilli gemi iskeleye meyilli gemiye göre manevraya daha uygundur.

39

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çökme

40

160- Demirin dipten kurtulması ve geminin deniz dibi ile ilişkisinin kesilmesini rapor etmek için aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?

Salpa