deniz hukuku Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > deniz hukuku > Flashcards

Flashcards in deniz hukuku Deck (40):
1

303- STCVV-9-5 kurallarına göre asgari 10 saat dinlenme süresi 6 saate indirildiğinde bu indirim en fazla kaç gün devamedebilir?

2 gün

2

302- Uluslar arası kurallara göre bir gemiadamınm günde en az kaç saat istirahat etmesi uygundur?

10

3

Kıdem tazminatına uygulanan gecikme faizi ne kadar olabiiir?

Mevduata uygulanan en yüksek faiz

4

300- Zehirli maddeler kaç metre derinlikte kontrollü olarak boşaltılabilirler?

25

5

299- “Use of familiarization with the International Dangerous Goods (İMDG) Code” adı verilen ve tehlikeli yüklerle ilgili olan hususların ilgili gemiadamları tarafından bilinmesine yönelik düzenlemeler, aşağıdaki uluslar arası denizcilik sözleşmelerinden hangisinin kapsamında ele alınmıştır?

STCVV Code

6

298- Kara zararlarının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Yükleme öncesi, boşaltma sonrası meydana gelen zararlar

7

Aşağıdaki maddelerden hangisi özel alanda denize boşaltılabilir?

Kalıntı bırakmayan renk değiştirmeyen pis su atıkları

8

Yıllık izin süresi 10 ay çalışan bir gemiadamı için en az ne kadardır.

15 gün

9

Yiîfık izin süresi 18 ay çalışan bir gemiadamı için en az ne kadardır.

1 ay

10

294- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(işten çıkma hakkı)

Gemiadamının şikayete başvurması işverene işten çıkarma hakkı verir

11

293- Aşağıdakilerden hangisi işverenin hizmet sözleşmesini kendi isteğiyle tek taraflı ve önelsiz sona erdireceği hallerden değildir?

İşverenin parasız kalması

12

Aşağıdakilerden hangisi “Kabotaj Hakkı”mn tanımıdır?

Bir devletin kendi karasuları içerisinde deniz ticareti yapabilmek yetkisini ve hakkını sadece kendi vatandaşlarına ve kendi bayrağını taşıyan gemilere tanıması.

13

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (fesih ihbar)

D) Hizmet sözleşmesi beili bir sefer için yapılmışsa fesih ihbarıyla sona erer

14

290- IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa, Special Trade Passenaer Ships Agreement (STP),1971 sözleşmesi, yukarıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur?
(i) Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği)
(II) Marine Poilution (Deniz Kirliliği)
(!!!) Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat)
(IV) Other Subjects (Diğer Konular)

!

15

289- Aşağıdakilerden hangisinde iaşe servisi kurulması zorunludur?

Uzakyclda

16

288- Yaşam mahallindeki tüm elektrik ve su borularının, uygun izole edilmesini sağlamak amacıyla gerekli olan teknik düzenlemeler ve kuralları belirleyen uluslararası denizcilik sözleşmesi, aşağıdakilerden hangisidir?

SOLAS

17

287- (I) ITU, (il) SATCOM, (III) INMARSAT OA, (IV) SUA, (V) INMARSAT CONVENTİON.
İik 16.07.1979’da yürürlüğe giren ve “Uydularla Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatına İlişkin Sözleşme” olarak adlandırılan uluslararası denizcilik sözleşmesinin kısa adı, yukarıdakilerden hangisidir?

V

18

Aşağıdakilerden hangisi “Kaptan”ı tanımlar?

Gerekli yeterlik belgesine haiz olup gemiyi sevk ve idare eden kişidir.

19

Aşağıdakilerden hangisi kurtarma ve yardım ücretinin tayininde dikkate alınması gereken unsurlardan değildir?

Kurtaranın özel maksatlı gemi alması

20

Kıdem tazminatına,..... sonra hak kazınılır

1 yıl çalıştıktan

21

283- İşveren işe aldığı gemiadamına en geç,(karnesi )

15 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır

22

Aşağıdakilerden hangisi kaptanın gemiyi satma yetkisinin şartlarından değildir.

Satışın pazarlık suretiyle yapılması

23

Donatanın çevre kirliliğinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir?

Sınırsız ayni

24

Aşağıdakilerden hangisi TTK.md.851/1’e göre gemi sicil kaydının terkini (silinmesi) için şart değildir?

Navlun getirecek surette yolcu veya yük taşıma kabiliyetini zayi etmesi (kaybetmesi

25

Aşağıdakilerden hangisi gemiye ait kaydın talep üzerine sicilden terkin yollarından değildir?

Tescili caiz olmayan bir geminin tescili

26

Ticari yatın tanımına aşağıdakilerden hangisi uymaktadır?

Yat tipinde inşa edilen gezi veya spor amacıyla ticari yönden yararlanılan, taşıdıkları yolcu sayısı 12’yi geçmeyen
yük veya yolcu gemisi niteliğinde olmayan veya uluslararası teknik kurallara göre yolcu gemilerinde aranan gerekli niteliklerde olup yolcu sayısı 12 ila 36 arasında olan ve tonilato belgesinde ticari yat olarak belirlenmiş deniz araçlarını ifade eder

27

Gemi, mecburi kılavuz tarafından sevkedilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan kim sorumludur?

Kılavuz

28

Aşağıdakilerden hangisi yük alacaklısı haklarından değildir?

Kaptanın hususi vekaletle yaptığı muamalelerden doğan alacaklar

29

Aşağıdakilerden hangisinin “Gemi Sicili”ne tescili mümkün olabilir?

Özel yatlar

30

İşveren sendikalı ve sendikasız işçiler arasında aşağıdakilerden sadece biri hususunda takdir hakkına haizdir, hangisi?

İşin sevk ve dağılımında ayırım yapabilir

31

Doğruyu bulunuz.Kıdem tazminatı her yıl için;

30 gün

32

Seyirde sintine kontrollü olarak kaç mil açıkta denize boşaîtılabilirler?

12 mil

33

Donatanın sorumluluğu ile ilgili TTK.md.947 aşağıdakiierden hangisini kapsar?

Taşıyanın, gemiadamlarınm kusurundan doğan sorumluluğunun derecesinde olmak kaydıyla yükle ilgililere karşı sorumluluğu

34

Aşağıdakiierden hangisi ticari geminin unsurlarından değildir?

Münhasıran kamu hizmetinin ifasına tahsis edilmiş olmak

35

263- Aşağıdakiierden hangisi kaptanın yolculuk bittikten sonraki muamelelerinden değildir?

Dönüş yolculuğu için yük aramak

36

Aşağıdakiierden hangisi kaptanın yolculuk sırasındaki işlemlerinden değildir?

A) Yolculuk sırasında yükte hak sahibi olanların menfaatlerini gözetmek

37

267- Eğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen yollardan hangileri ile yapılır?I. Eğitime katılanların eğitim süresince eğitime olan ilgilerinin gözlemlenmesi
II. Görüş kriteri
III. Öğrenme kriteri
IV. Davranış kriteri
V. Sonuç kriteri

i, II, III, IV, V

38

- MARPOL 73/78 EK-I! kapsamına göre Dökme Zehirli Sıvı maddeler kaç sınıfa ayrılır?

4

39

150 GRT üzerindeki petrol tankerleri ile 400 GRT üzerindeki tüm gemilere Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi (IOPP) verilir. Bu sertifika kaç yılda bir yenilenir.

5 yıl

40

İngiltere ile Türkiye arasında düzenli seferler yapan ve ana makine gücü 3500 kW olan 7800 GRT’luk bir Türk Bandıralı RO-RO gemisine donatılacak personelden 3.kaptan ile 2.mühendisin sahip olması gereken minimum yeterlik
derecesi aşağıdakiierden hangisidir?

Uzakyol Vardiya Zabiti - Uzakyol II.Mühendis