seyir2 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > seyir2 > Flashcards

Flashcards in seyir2 Deck (40):
1

41- 06 MAYIS 1999 günü 19:24:42 GMT’de Mars’ın GHA ve Dec değerleri nedir?

307° 28‘,1 - 10° 34',6 S (ek cetvel var)

2

42- Gemideki Loran-C alıcı aygıtının sinyalin hangi istasyondan geldiğini anlayabilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

Her yardımcı istasyon ana istasyonun gönderdiği palsı aldığında kendine ait belli bir süre bekledikten sonra kendi patsını gönderir.

3

43- Gemide operatör tarafından uydu seyir aygıtı (GPS) ilk çalıştırılmaya başlanırken aşağıdaki bilgilerden hangisi
aygrta girilir?

Anten yüksekliği

4

44- Aşağıdaki buz çeşitlerinden hangisi yerli buz olamaz?

Fiu-berg

5

Bir cayro rîpiteri ile iki maddenin ölçülen transit kerterizi 136°,5 dır. Bu maddelerin haritadan alınan transit kerteriz
değeri ise 138“ dir. Cayro hatası aşağıdakilerden hangisidir?

1.5° E

6

46- Aynı yayı gören çevre açılarının eşit olması prensibini kullandığımız seyir yönteminin adı nedir?

Yatay tehlike açılarıyla seyir

7

47- Herhangi bîr maddeden alınan kerterizle cayro hatasını belirlerken aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

Geminin mevkinin bilinmesi

8

48- Aşağıdaki uzunluk ölçü birimleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Bu sıralamada iki ölçü birimi yanlış yazılmıştır. Yanlış olanlar hangileridir?

3-4

9

49- Kalkış rota açısı 110° , varış rota açısı 60° olan bîr büyük daire seyri vertex noktası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır,

Vertex noktası kalkış ve varış noktaları arasındadır.

10

50- 79° N -130° W mevkiinde grid rotası 045° ise hakiki rota kaç derecedir

175°

11

51- Güney yanım kürede açık denizde rüzgar akıntısının yönü için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 140° fazlası olur

12

52- Günîük gel-grt aşağıdaki bölgelerin hangisinde görülmez?

Akdeniz

13

53- Fenerler ve sis işaretleri kitaplarının düzeltilmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Düzeltmeler, denizcilere ilanlardan şentier haiinde kesilerek kitaba yapıştırılır.

14

54- Büyük daire seyri problemlerinin çözümü için kurulan küresel üçgen için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Kalkış ve varış noktaları arasındaki kenarın açısal değeri 90° laf dır.

15

Akıntı koşulları altında seyreden bir geminin suya göre ortalama ilerleme sürati aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?

SOA

16

Gel-Git akıntısının, denizden karaya doğru olanının bitip, karadan denize doğru olanının başladığı durum
aşağıdakilerden hangisidir?

Ebb Current

17

A emsali + bir değerde bulunursa pusulaya ne gibi bir düzeltme uygulanır.

Pusula dolabı sola çevrilir.

18

icebergîer açık havada yaklaşık kaç milden görülebilir?

15-20

19

59- Gemi üzerindeki bir noktayı etkileyen basıncın, gemi hızı île orantılı olması (P = k v2} prensibi ile çalışan parakete tipi aşağıdakilerden
hangisidir?

Pitositatîk Parekete

20

60- Evrensel zamana (ÜT) veya Greenvvich Ortalama Zamanını aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlar?

Ortalama Güneş Zamanının, GreenWich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.

21

Belirli bir bölge içinde aynı anda aynı zamanı gösteren saat sistemine ne ad verilir.

ZT

22

62- 03 MAYİS 1999 günü 09:24:22 UT (GMT)’de Güneşin GHA ve Dec geğerieri nedir?

321° 51',8- 15° 35',5 N EK CETVEL 13 ve 39 SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR

23

Sextant ite okunan değere, DIP (göz yüksekliği) düzeltmesi olarak uygulanan düzeltme île ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

Daima {-) olarak uygulanır.

24

Güneşin yarıçap değeri 16.0 dır. Yapılan rasat sonunda Sextant asli yay kısmında okunan değer 31.8, artı yay
kısmında okunan değer ise 32’.2 dir. IC Değerî nedir?

0.2’(+)

25

65- 05 MAYİS 1999 günü 42 N- 028 W mevkiinde bulunan bîr gözlemci için Ay’ın üst meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak nedir?

B) 05:21:00
CETVEL 07-08 ve 38 SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR

26

66- Loran Haritatarındakî Hiperbolik Mevki Hatları üzerinde bulunan 9960-X-27550 tanıtma ifadesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Grup tekrarlama aralığı 99600 usn. olan bu takımdaki X yardımcı istasyonu ile ana istasyon arasındaki zaman farkı 27550 Usn.dir

27

67- 05 MAYIS 1999 günü 43°N 036°E mevkiinde bulunan bir gözlemci için PolIux Yıldızının meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?

14:29:10

28

68- Herhangi bir kullanıcının uydu sinyalleri yardımıyla herhangi bir yer ve zamanda her türlü hava koşullarında ortak bir dünya referans sisteminde yüksek doğruluklarla hız ve zaman belirlemesine olanak veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

GPS

29

Dopler Pareketeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

200 metreden daha derin sularda, dopler pareketelerin çoğu otomatik olarak su (water track) konumuna geçer.

30

70- Önerilen okyanus geçiş rotaları aşağıdaki kaynakların hangilerinde bulunur?
I) Okyanus kılavuz haritalarında
II) Routeîning chartlarda
III) Ocean passages kitaplarında
IV) Okyanus kılavuz kitaplarında

I,II,III

31

Başlangıç rota açısı 38°, başlangıç noktası koordinatları 47°N - 050°W olan bir büyük daire seyri için vertex
noktasının başlangıç noktasına olan mesafesi nedir? (Problemi ekte bulunan NP401 sayfasını kullanarak çözünüz.)

2160 mil

32

Bir akıntının etki yaptığı, yani gemiyi sürüklediği yön aşağıdakilerden hangisi île tanımlanır?

SET

33

Ge!-git akıntılarının en hızlı aktıkları zaman aşağıdakilerden hangisidir.

Yüksek su zamanı ile alçak su zamanının ortasına denk gelen zaman.

34

74- 5 E boylamı üzerinde olan bir mevkide, ZT 08:15:00 iken GMT nedir?

08:15:00

35

Bir bölgenin ZD değeri -3 olursa merkez (standart) boyiamı aşağıdakilerden hangisidir?

45°

36

Aşağıda yazılı hatalardan hangisi sekstanta bulunan aynalarla ilgili değildir?

Teleskop hatası

37

032°42’E mevkiinde bulunan bir gözlemci için Güneş’in meridyenden geçiş zamanı

09:46:12

38

GPS sisteminde, uydulardan faydalanarak mevki bulabilmek için aşağıdaki verilerden hangisi kullanılır?

Uzaklık

39

75- Radarın asgari menzilini belirleyen parametrik değer aşağıdakilerden hangisidir?

PaLs genişliği

40

- Bir OTOPİLOTTA dümen ele alınmadan büyük rota değişikliği yaptırılacaksa ve otopîlotun sadece pusladan ve istenen rota devresinden gelen sinyallere bağlı olarak çalışması isteniyorsa aşağıdakilerden hangisi devreden çıkarılmalıdır?

F.U çalışma düzeni