GEMİ MANEVRASI 2 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > GEMİ MANEVRASI 2 > Flashcards

Flashcards in GEMİ MANEVRASI 2 Deck (40):
1

41- Dizel makinelerinde krankşaftı taşıyan yataklar, aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

Palamar yatakları

2

42- Sintine sistemlerinde kullanılan pompalar hangi türdendirler?

Piencerii

3

43- Kıçtan kara bağlamada (Akdeniz bağlaması) halatlar ne şekilde bağlanır?

Kıç halatlar çapraz verilerek bağlanır.

4

44- Akü şarj edilirken aşağıdaki hangi nedenlerle şarj odası havalandırılır?

Şarj sırasında hidrojen oluşumu

5

45- Her türlü hava ve deniz koşullarında ve limanlarda gemilerin normal çalışma düzenini sürdüren makinelere ne ad verilir?

Gemi yardımcı makineleri

6

Dizel makinelerinin ilk hareket ve manevralarında kullanılan hava tüplerinin kapasiteleri ne kadardır?

En az 12 tamyol manevrası yapacak yeterliktedir

7

Buhar türbinlerinin devir sayıları hangi rpm arasında değişmektedir?

3000 - 8500

8

Baca kazanı veya ekonomayzerinde boruların delinmesinden hangi kimyasal sorumludur?

Sülfürik asit

9

49- Kemere istikametinde nhtıma yanaştırıcı bir rüzgar alan gemi hangi demirini nerede funda eder?

Açık taraftaki demirini rıhtımda yanaşacağı yerin hizasına bir gemi boyu kala funda eder.

10

50- Yakm bankın neden olduğu emme ve püskürtme ile bunların sonucunda oluşan bank etkisi geminin hangi
bölümlerini ne şekilde etkiler?

Başta püskürtme, kıçta emme olur, gemi savrulup kanala aykırılar.

11

51- Yatay bir akıntıda, akan suyun miktarı değişmezken akım hızı ile ilgili olarak hangi ifade doğrudur?

Akım hızı ile o bölgedeki basınç ters orantılıdır

12

Bir gemi dar su yolunda, dar suyun olumsuz etkilerini yenmek için ne şekilde seyretmelidir?

Sualtı banklarının gerçek orta çizgisinde ve yeryüzüne göre ölçülen emniyetli bir hızla seyretmelidir.

13

Demir kullanarak yanaşan bir gemi kalkarken hangi manevrayı yapar?

Halatlarını önce tekler daha sonra kontrollü boş koyarken demiri vira eder.

14

Bir kilit zincir kaç kulaçtır?

15 kulaç

15

Aşağıdakilerden hangisi demir zincirine verilecek kalomaya etki eden faktörlerden değildir.

Bulunulan mevkideki suyun yoğunluğu

16

Demirlemede, demir zincirine koşulların gerektirdiğinden fazla kaloma vermek hangi sonucu doğurur?

Gerekli olan kaloma miktarından fazlası tutma kuvvetine bir katkı yapmayacağı gibi gereksiz yere salma dairesini
büyütür.

17

Dar sularda yol alırken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınması gereken hususlardan değildir?

Kanalın derinliği ve enine oranla dolgunca bir yer kaplayan bir gemide, hızın koşullara oranla görece olarak yüksek duruma gelmesi dümen tutmayı kolaylaştıracaktır.

18

Krankşaftm tam iki deviri veya pistonun dört stroku ya da 720° lik krank açısında bir iş çevrimi oluşturan dizel
motorlarına ne ad verilir?

Dört stroklu makine

19

59- İlk hareket ve manevraları basınçlı hava ile yapılan modern dizel makinelerinde, hava tüplerinde bulunan hava miktarı, makineye en az kaç tamyol manevrası yaptırabilecek yeterliktedir?

En az 12 tamyol manevrası

20

60- Fue! oii ile çatıştırılan bir dizel makinesinin manevrasında diesel oil kullanılmaktadır. Seferden dönmekte olan bir gemide diesel oil’e geçiş bakımından makine dairesi ne zaman uyarılmalıdır?

Limana varmadan 0,5 saat önce

21

Çifte demirde yatan bir geminin değişik salma yönleri nedeniyle, demir zincirlerinin birbiri üzerine volta almaması için kullanılan fırdöndü ve zincir baklalarından oluşan donanıma ne ad verilir?

Karamusal

22

Sintine seperatörlerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Sintine suları içindeki yabancı maddeleri ayırmaktır

23

63- Konnektin rot, makinenin aşağıdaki hangi parçalarını birbirlerine bağlar?

Pistonları krankşafta bağlar

24

Türbinli gemilerde tornistan türbininin gücü ve tornayt gücü ne kadardır?

%40 - %60

25

Aşağıdakiierden hangisi güverte yardımcısı değildir?

Evaporatör

26

Bir gemide kıç ırgatın görevi aşağıdakiierden hangisidir?

Gemiden sahile verilen halatların boşunun alınması

27

Bir gemiye yük almak veya yükü tahliye etmek için kullanılan donanım aşağıdakiierden hangisidir?

Kreyn

28

Basınçlı hava ile manevra veya ilk hareket sırasında, havanın basıncı normalde aşağıdaki değerlerden hangisidir?

30 Bar

29

Bir geminin bir kerede alabileceği maksimum miktardaki bunker ile alabileceği mesafe aşağıdakiierden hangisidir?

Seyir yarıçapı

30

Bacadan sızan egzoz gazlarının sıcaklığı, gaz sülfürik asitin yoğuşmast tehlikesine karşı en az kaç selsiyüs derece olmalıdır?

170°C

31

71- Dar kanalda yol alan normal şartlarda kanalın orta çizgisini takip eden iki gemi karşıt yönlerden gelip birbirlerini geçerken hangi manevraları yaparlar?

Manevraya anlaşarak aynı anda başlarlar ve kanalın orta çizgisinden, birbirlerine iyice yaklaştıklarında, her ikisi de aynı anda rotalarını sancağa değiştirip daha sonra başomuzluklarındaki itme ve kıçomuzluklarındaki çekme kuvvetlerini dikkate alarak bu etkileri karşılayacak aksi yönde dümen kullanarak geçerler ve gemileri tekrar kanal ortasına getirirler.

32

Büyük tonajlı ticaret gemilerinin ana makineleri, genel olarak hangi türdendir?

Ağır devirli

33

73- Aşağıda verilen makinelerden hangisinde gemi manevrası en kısa sürede yapılır?

Dizel elektrik sisteminde

34

Buhar îürbinli gemilerde tam yol tornavttan tam yol tornistana geçmek için gerekli süre minimum kaç saniyedir?

60

35

Günümüzde Dünya Deniz Ticaret filosunu oluşturan gemilerin büyük bir bölümünde kullanılan dizel makinelerinin, manevra bakımından üstün niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

On beş saniye gibi bir sürede tamyol ileriden tamyol geriye geçebilir.

36

Maksimum güçte normale göre daha uzun bir süre çalıştırılan makinelerde ne gibi sorunlar oluşabilir?

Soğutma suyu, egzoz ve yağlama yağı sıcaklıkları yükselir.

37

Gemi jeneratörlerinin arızası nedeni ile önemli sistemlerin beslenmesini ve aynı zamanda geminin aydınlatılmasını
sağlayan jeneratörlere ne ad verilir?

Emercensi jeneratör

38

Güvenli bir demirleme için tutma kuvveti katsayısı en yüksek dip yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Koyu balçık

39

79- Buhar türbinii bir gemide kiniştin valf sandığına buzların girmesi neye neden olur?

Yukardakilerin tümüne

40

Dizel makinelerinde fren gücü denilince aşağıdakilerden hangisi düşünülmektedir?

Krankşaft kapline iletilen güç