deniz hukuku 3 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > deniz hukuku 3 > Flashcards

Flashcards in deniz hukuku 3 Deck (40):
1

224- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, karadaki tesisler tarafından atılan atıklarla denizlerin kirletilmesini önlemek amacıyla yapılmış ve 30 Ağustos 1975’te yürürlüğe girmiş olan uluslararası denizcilik sözleşmesine ait kısaltmadır?

LDC 1972

2

SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği aşağıdakilerden hangisi için azami (en çok) gerekliliktir?

Liman Devleti

3

SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği aşağıdakilerden hangisi için asgari (en az) gerekliliktir?

Uluslararası Kurumlar

4

Aşağıdakilerden hangisi, MARPOL 73/78 kuralları altında zorunlu fakat SOLAS 74 kuralları altında isteğe bağlı olan 01 temmuz 1986’da ve sonrasında, kimyasal madde taşıması amacıyla inşa edilmiş olan gemilerin uymak zorundaolduğu bir uluslararası koddur?

IMDG Code

5

Bir gemide çalışacak olan gemi adamlarının sayısının, yeterliliklerinin ve sertifikalarının neler olacağı belirlenirkenaşağıdaki uluslararası sözleşmelerden hangisinin kurallarına bakılmalıdır?

STCVV

6

Aşağıdakilerden hangisi denizlerde arama ve kurtarma uluslararası sözleşmesidir?

International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979

7

Aşağıdakilerden hangisi gemilerin büyüklüklerinin, hacimlerinin ölçümleri ile ilgili uluslararası kuralları içerir.

TONNAGE 69

8

217- ............... Şirket, Güvenlik Yönetimi Sistemi’ne ilişkin kararların alınmasında kaptanın en üst düzey yetkiye sahipolduğunu ve bu yetkisini, şirketten kararının uygulanması için yardım ve destek istemektede kullanabileceği konusunu
dahil etmelidir

Güvenlik ve çevre korumaya

9

Hangisi ISM Kod’un tanımıdır?

Gemilerin güvenli işletilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin uluslararası kurallardır

10

215- ISM Kod gereği olarak şirket gemilerini, ulusal ve uluslararası kurallara uygun yeterlikte, gerekli sertifikalara sahipve gemiadamlarıyla donatmalıdır?

Sağlıklı

11

MARPOL Konvansiyonu A868.(20) sayılı kural gereğince doldur-boşalt balast değiştirme için izin verilen limit
aşağıdakilerden hangisidir?

200 mil açıkta 2000 metre derinlikte

12

ISM Kuralının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Gemilerde güvenliğin sağlanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi

13

SOLAS Bölüm 5, Kural 19 gereğince, normal kontroller ve testler dışında aşağıdaki role talimlerinden hangisi 3
ayda bir kere yapılmalıdır?

Emercensi dümen donanımı role talimi

14

211- SOLAS 74 Sözleşmesinde Nisan-1988’de yapılan ve 22 Ekim1990 tarihinde yürürlüğe giren düzeltme ile ilave acil durum aydınlatması hangi tip gemiler için istenmiştir?

Yolcu/RO-RO/Araba gemisi

15

Sıcak çalışma müsadesinde aşağıdaki kontrollerden hangisi yapılmaz?

Klas kuruluşundan müsaade ve onayın alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir

16

Aşağıdakiierden hangisi gemi adamlarının eğitimi ve vardiya tutma standartları ile ilgili uluslararası kuralları
içerir?

STCW 78

17

208- Aşağıdakiierden hangisi kirlenme durumunda aykırı bir kaptan talimatı olmadıkça kesilmesi gereken işlerden olamaz?

Gemiye insan giriş çıkışı

18

207- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’inde belirtilen gemilerden atılan çöpler ile ilgili kurallar hangi tip gemi ve platformlara uygulanır?

Yatlar, balıkçı tekneleri, bütün türdeki gemiler ile açık deniz platformlerı dahil bütün gemilere uygulanır

19

Aşağıdakiierden hangisi 01 Temmuz 1986’da ve sonrasında, zehirli sıvı madde taşıması amacıyla inşa edilmiş olan gemilerin uymak zorunda olduğu bir MARPOL kodudur?

IMDG Code

20

ISM Kuralının 12.i maddesinde belirtilen Dahili Denetim’in (İç Tetkik) amacı aşağıdakiierden hangisidir?

Emniyet yönetim sisteminin verimliliğinin gözden geçirilip, eksik hususların şirket tarafından düzeltilmesi ve tekrarının önlenmesi

21

ISM Kod’un gereklilikleri aşağıdakiierden hangisine uygulanır?

500 GRT> tüm gemiiere

22

203- Hangisi ISM Kod’un hedeflerinden değildir?

Denizcilikle ilgili teknolojilerin geliştirilmesi

23

!SM Kod’un tanımladığı “İDARE” aşağıdakiierden hangisidir?

Geminin bayrağını taşıdığı ülke hükümetidir

24

Denizde yağ kirliliğini fark eden gemici ilk olarak ne yapmalıdır?

Sorumlu vardiya zabitine veya 2.Kaptana veya Baş Mühendise olayı rapor eder

25

200-................. İSM kodunun amacı, gemilerin güvenli yönetilmesi, işletilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi konularını
standarda bağlamaktır.

Uluslararası

26

STCW Kodu kapsamında rehber niteliğinde olan kısım hangisidir?

Kısım B

27

STCW Kodu kapsamında zorunlu olan kısım hangisidir?-

Kısım A

28

Hizmet sözleşmesinden alacağın temini için açılacak davalarda zamanaşımı hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Türk Borçlar Kanunu md 126 gereği açılan davalarda zamanaşımı 5 yıldır

29

Çok sağlıklı işler durumunda olacak bir “gemi rapor sistemi - ship reporting system” oluşturarak bu sistem sayesinde tehlikedeki gemilerin tıbbi yardıma ihtiyaç duyup duymadıklarını çok hızlı biçimde belirlemek ve gerekli yardımı daha çabuk yerine ulaştırmak amacına yönelik hükümler içeren uluslararası denizcilik sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

SAR

30

195- Petrol tankerlerinde MARPOL 73/78 EK-I kapsamındaki yağ kayıt defteri tutma mecburiyeti hangi tanajdan (GRT) itibaren vardır?

150

31

Aşağıdaki halterden hangisinde yükün usuiüne uygun istifinden söz edilemez?

Yükün muvafakatsiz güverteye istifi

32

193- Gemilerde çalışacak olan gemi adamlarının vardiya düzenlerinin nasıl olacağını belirleyen uluslararası denizcilik
sözleşmesi, aşağıdakilerden hangisi yada hangileridir?
1. SOLAS
1!. COLREG
III. MARPOL
IV. STCW
V. LL
VI. FAL

STCW

33

Deniz Kirliliğini Önleme Acil Planı (SOPEP), MARPOL 73/78 Sözleşmesinin hangi EK’i kapsamında kaç GRT’dan büyük yük gemileri için düzenlenerek gemide bulundurulması gereklidir?

EK-I, 400 GRT

34

Aşağıdakilerden hangisi fazla çalışma sayılmaz?

Kaptanın, donatanın menfaati için yapılmasını zorunlu gördüğü işler

35

Aşağıdakilerden hangisi SOLAS Konvansiyonu Bölüm IX’da tarif edilen ISM kuralının, SOLAS Konvansiyonu’nda belirtilen diğer kurallardan farklılığını tarif etmektedir?

SOLAS, MARPOL, STCVV, COLREG, LOADLINE hükümlerinin gerek şirket ofislerinde ve gerekse gemilerde etkin yürütülmesini tanımlayan işletme modeli

36

Bir gemide, can güvenliğine ilişkin bulundurulması zorunlu olan teçhizatın belirlenmesinde, aşağıdaki uluslararası sözleşmelerden hangisi en çok etkilidir ?

SOLAS

37

Gemilerin taşıyabileceği max yük miktarını ve su üzerinde batabileceği max draftı belirlemek maksadıyla gemilerin nasıl ölçümlendirileceğinin belirlendiği uluslararası sözleşmenin kısa adı ve tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

TONNAGE

38

CLC 1969 aşağıdakilerden hangisine ait bir uluslararası kısaltmadır?

Pertrol Kirliliğinin neden olduğu zararların hukuki sorumluluğuna ait sözleşme

39

Aynı menfaatin aynı rizikolara karşı birden cok sigortacılara sigorta ettirilmesine ne denir?

Çifte sigorta

40

185- TTK uyarınca aşağıdaki hükümlerden hangisi emredicidir?

Konşimentonun karine teşkil etmesine dair hüküm