vardiya 1 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > vardiya 1 > Flashcards

Flashcards in vardiya 1 Deck (40):
1

Emniyetli hız saptanırken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınmaz ?

Sabah ve akşam alacakaranlık zamanları

2

2- Bordasında, sahil sıhhiye işlemi yapan veya pilot alıp veren bir gemi veya kumanya alan bir gemi bu durumunu gündüz nasıl belirtir?

Bu gemi en iyi görünür bir yerine yukarıdan aşağıya düşey doğrultuda siyah bir küre, siyah bir eşkenar dörtgen ve yine siyah bir küre toka eder

3

3- Aşağıdaki işareti gösteren teknenin durumu nedir? (iskele kumsaati , sancak tepesi yukarı koni)

Trol çekme dışında balıkçılık yapan ve ağlarının tekneden yatay olarak uzaklığı 150 m.den fazla açığa uzanan tekne

4

Dar bir kanalda seyreden tekneler ile ilgili olarak aşağıdaki paragraflardan hangisi yanlıştır?

A) Araya giren bir engel sebebiyle diğer teknelerin görülmesinin engellendiği dar bir kanal veya geçitin dönüm yerine veya bir alanına yaklaşan bir tekne özel bir tedbir ve dikkatle seyredecek, bir kısa düdük çalarak mevcudiyetini çevredeki gemilere bildirecektir

5

İskele baş omuzluğunuzdaki bir silindir alameti gördünüz. Bu teknenin kerterizi sabittir. Sizin teknenizde sivri uçları birbirine bitişik iki koni bulunmaktadır. Çatışmayı önleme tüzüğüne göre en uygun nasıl manevra yaparsınız?

İskeleye dönerim ve bu teknenin kıçından geçecek şekilde manevra yaparım

6

Boyu 20m. ve daha uzun olan teknelerin kullanacağı şekiller siyah ve ölçüleri aşağıdaki gibi olacaktır;

Küre, koni ve silindir çapı 60 cm. koninin yüksekliği 60 cm ve silindir yüksekliği 120 cm.

7

7- Bir diğerini borda bordaya yedekleyen şehirhattı gemileri hangi fenerler ile durumlarını belirtirler?

Yedekleyen tekne üst üste iki adet pruva silyon fenerini, boyu 50 metreden uzun ise ilaveten bir adet grandi silyon fenerini, borda fenerlerini ve pupa fenerini, yedeklenen tekne ise borda fenerlerini ve pupa fenerini gösterirler.

8

8- Boyu 200 m., eni 13 m. Olan bir geminin kıç silyon fenerinin küpeşteden (ana güverteden) yüksekliği kaç metredir?

16,5 m

9

Yedekieme ve yedeklenme durumunda ve yedek boyunun 200 metreden fazla uzun olduğu durumlarda bu tekneler gündüz durumlarını nasıl belirtirler?

Yedekleyen ve yedeklenen her iki teknede en iyi görünür bir yerlerine birer siyah eşkenar dörtgen toka eder

10

Acil durumların tespitinde ilk sorumluluk kime ait olmalıdır?

Vardiya tutmakta olan zabite

11

Gece hem yelken hem makine ile seyreden bir tekne bu durumunu hangi fenerlerle belirtir?

Borda fenerlerini, silyon fener veya fenerlerini ve pupa fenerini göstererek belirtir

12

12- Yanaşma manevrası sırasında zabit, kaptana bazı bilgileri devamlı vermelidir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz?

Gemiden verilecek halatın niteliği

13

Kritik konuma gelen bir tehlikede zabitin yapması gereken ilk şey aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Gerekli manevra için hazırlık yapmak

14

Çekerek yedeklemede yedeklenen tekneler;

Borda ve pupa fenerlerini çekerler

15

Boyu 60 m. olan bir geminin baş demir feneri (baş liman fenerij’nm küpeşteden yüksekliği 8 m.dir. Bu geminin kıç demir fenerinin küpeşteden yüksekliği kaç metreden fazla olmayacaktır?

3.5 m

16

Boyu 20 m, veya daha fazla olan bir teknede düşey bir hat üzerinde taşınacak fenerler arasında;

2 m.den az olmayan ayrı ayrı eşit mesafeler bulunacaktır

17

Boyu 170 metre ve eni 27 metre olan kısmen batık bir tekne yedeklendiğinde bu teknede;

Başta yada başa yakın bir yerde en az 2 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, baş kıç doğrultusunda 100 metreyi geçmemek üzere en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, kıçında yada kıçına yakın bir yerde • en az 2 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener gösterecektir. Bu fenerlere ilave olarak genişliğin en uç noktalarında yada yakın bir yerlerde en az 3 milden ve her yönden görünür fenerler gösterecektir

18

18- Boyu 20 metreden uzun balıkçılıkla uğraşan ve ağları tekneden 200 metreye kadar uzanan bir tekne gündüz durumunu nasıl belirtir?

En iyi görünür bir yerine tepeleri birbirine bitişik bir çift siyah koni ile ağlarının yönünü gösterir tepesi yukarıda siyah bir koni toka ederek belirtir.

19

Aşağıdaki tekne ne işle uğraşmaktadır?(ustte yesil ltta beyaz sancak tarafta beyaz-kirmizi)

Trol balıkçılığı yapan, boyu 50m.den kısa, trol ağlarını toplamakta olan, üzerinde yol olan bir teknenin pruvadan görünüşü

20

Gece demir feneri veya fenerlerine ilaveten düşey bir doğru üzerinde ufkun her yönünden görünür üstüste iki kırmızı fenerden başka bir işaret göstermeyen gemi hangi durumu veya yaptığı işi belirtmektedir?

Karaya oturmuş bir tekne olduğunu belirtir

21

21- Aşağıdaki teknelerden hangisi demirdeyken demir fenerlerini göstermeleri zorunlu değildir?

Tarama ve sualtı işleriyle uğraşan tekne

22

Kısıtlı görüş koşullarında boyu 200 metreden uzun ve karaya oturmuş bir gemi hangi seda işaretlerini verir?

Bir dakikayı geçmeyen aralıklarla, baş tarafta üç adet tek kampana darbesini takiben beş saniye süreli sürekli kampana çalar ve hemen peşinden yine üç adet tek kampana darbesi vurur bunları takiben kıç tarafta da beş saniye süreli gong çalar

23

23- Kılavuz Kaptanın gemiye alınması için kullanılacak iskeie, su seviyesinden asgari kaç metreye kadar mayna ea'iimeiidir?

3 m

24

Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı belirleyiniz?

Her yarım saatte bir mevki konulur

25

Seyir emniyeti açısından kaptanın köprüüstüne çağrılmasındaki şartlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Telsiz cihazı bozulursa

26

26- Radar gözlem ile gözcülük karşılaştırıldığında birini diğerinden üstün kılan en önemli unsur hangi seçenekte verilmiştir?

Gözün güvenirliliği esastır

27

27- Dönüş mevkine yaklaşmaktasınız.Etrafınızda gemiler var. Dümen devreden çıktı. Gemi iskele tarafa dönmeye başladı. Aşağıdakiler arasında öncelikli olarak yapılması gereken hangisidir?

Gemi makinelerini durdurmak

28

28- Geminin genel olarak emniyetle seyrinden hangi gemi adamı öncelikli sorumludur?

Gemi kaptanı

29

29- Emniyetli bir seyir vardiyası için gerekenlerin en iyi sağlanma yeri ve zamanı hangi seçenekte en doğru verilmiştir?

Kaptan yaptığı periyodik bakım tutumlar sonrası eksikleri ve anzaları fark eder ve seyir öncesi bunların giderilmesini sağlar

30

Dar bir kanal veya geçitte seyir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Dar bir kanal veya geçitte karşıdan karşıya geçmek isteyen bir tekne, dar bir kanal veya geçit içinde emniyet ile seyretmekte olan bir teknenin geçişine engel olmayacak, engel olacak ise bu geçişini* yapmayacaktır. Karşıdan karşıya geçen teknenin niyetinden şüphe eden bir tekne gemi düdüğü ile dört uzun düdük çalarak karşıdan karşıya geçmekte olan tekneyi uyaracaktır

31

Seyir vardiyasının emniyeti açısından köprüüstü düzenlemesinde olması gerekenler hangi seçenekte en doğru veriimiştir?

Seyir ve hidrografik yayınlar, tüm seyir cihazları tam ve arızasız olmalı, köprüüstü adamsız kalmamalıdır

32

Sahii ışıkları ve kendi ışıklarının geceleyin geriye doğru yayılması gibi arka cephe ışıklarının varlığında;

Emniyetli sürate düşülür

33

33- Yetişen bir tekne yetiştiği teknenin;

Sadece pupa fenerini görür

34

34- Vardiya zabiti geminin karaya oturduğunu tesbit ettiğinde ilk yapması gereken işlemlerden değildir?

Geminin oturma şeklini belirlemek

35

Aşağıdakilerden hangisi trafik ayrım düzeni kurallarına aykırıdır?

Trafik ayrım düzenine giren bir gemi mümkün olduğunca dik açı ile düzene girer

36

38- Asağıda fenerleri pruvadan görülen tekneler ne işle uğraşmaktadır?(ustte beyaz-beyaz - sancakta yesil yesil- iskelede kirmizi kirmizi)

Karaya oturmuş tekne

37

Boyu 25 m. olan bir tekne;(fener gorunus mesafeleri)

5 milden görünür silyon feneri, 2 milden görünür borda-pupa-yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşır

38

Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz?

Trol balıkçılığı dışında balıkçılık demir üzerinde de yapılabilir:-Demirde trol balıkçılığı haricinde balıkçılıkla uğraşan tekneler en. iyi görülecek bir yerde düşey bir doğru üzerinde her yönden görünür üstte kırmızı altta beyaz fener ve bu fenerlere ilaveten baş ve kıça demir fenerleri çekerler

39

39- Çektiği su (draft) nedeniyle manevrası kısıtlı bir tekne gece bu durumunu hangi fenerlerle belirtir?

Borda fenerlerine, silyon fener veya fenerleri ile pupa fenerine ek olarak ufkun her yerinden görülür, dikey bir doğrultuda alt alta üç kırmızı fener göstererek belirtir

40

Dalgıç işleri ile uğraşan tekneler haricinde boyları kaç metreden küçük olan tekneler, kumanda altında olmayan ve manevrası kısıtiı olan teknelerin çekmeleri gereken fener ve şekilleri göstermeye mecbur değillerdir?

12 metre