deniz hukuku 7 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > deniz hukuku 7 > Flashcards

Flashcards in deniz hukuku 7 Deck (40):
1

41- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kamu hukukuna ilişkin görev ve yetkilerine girmez?

Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak

2

42- Donatanın sınırlı sorumluluğu denince ne anlaşılır?

Donatanın sorumluluğunun takip safhasındaki sınırlarının belirlenmesi

A image thumb
3

43- 854 sayıh Deniz İş Kanunu açısından aşağıdakilerden hangisi uygulanma kapsamı dahilinde değildir?

Bu Kanun sadece denizde taşımacılık yapan gemilere uygulanır

A image thumb
4

44- Aşağıdakilerden hangisi işverenin fesih sebeplerinden değildir?

Kamarada içki bulundurmak

A image thumb
5

Hizmet sözleşmesinin fesih yetkisi sebebin gerçekleşmesinden itibaren aşağıdaki sürede kullanılmalıdır.

12 ay

6

Fazla çalışmanın karşılığı ödenecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen rrjiktarınm en az ne kadar arttırılmış halidir?

%25

7

47- Kıdem tazminatının talep edilmesi için gereken zamanaşımı süresi ne kadardır?

10 yıl

8

48- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(kıdem tazminatı)

Kıdem tazminatının hesabında son aylık ücret esas alınır

A image thumb
9

Yabancı gemi adamının iade edileceği yer neresidir?

İkametgahının bulunduğu liman

10

50- Kimyasal tankerlerden hangi tip tek cidarlı olarak inşa edilir?

Bütün kimyasal tankerler çift cidarlıdır.

11

Gemilerde yangın önleme, yangın tesbit ve yangın söndürme ile ilgili donanım ve teçhizata ilişkin kurallar hangi uluslararası konvansiyonun kapsamındadır?

SOL AS 74

12

MARPOL EK-1 Kural 1Q’a uygun olarak özel alan (special area) olarak kabul edilen bölgelere 1 Ağustos 1999 tarihinden itibaren ilave edilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Kuzey Batı Avrupa Suları

13

Aşağıdakilerden hangisi gemilerin farklı koşul ve bölgelerde yüklendiklerinde draft ve freebord yükseklikleri île ilgili uluslararası kuralları içerir?

LOADLINE 66

14

54- 1969 Gemilerin Tonaj Ölçümleri Uluslararası Sözleşmesi’ne göre, askeri gemiler ve boyu metreden daha az olan gemiler, Sözleşme kapsamı dışında tutulmuşlardır. (Noktalı yerlere aşağıdakilerden uygun olanı seçiniz.)

24 metre

15

seyir veya liman vardiyasında, vardiyacı personelin vardiya yerini terk edebilmesi için en önemli şart nedir?

Vardiyayı uygun durumdaki bir sonraki vardiyacıya, vardiya yerinde teslim etmek

16

Her şirket fonksiyonel gerekleride içeren bir Güvenlik Yönetimi Sistemi’ni kurmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonel gereklerden değildir?

Geminin kara personelinin yardımı olmaksızın her sorunu çözebilmesi için belirlenmiş yetki seviyeleri

17

Şirket, Güvenlik ve Çevre koruma faaliyetlerinin Güvenlik Yönetimi Sistemine uygun olarak gerçekleştiğini doğrulamak üzere, iç denetimler yapmalıdır. Şirket, oluşturduğu prosedürlere uygun olarak Güvenlik Yönetimi Sistemi’nin etkinliğini periyodik olarak değerlendirmeli ve gerektiğinde yeniden gözden geçirmelidir. Bu denetim faaliyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Denetimler her ay yapılmalıdır.Şayet gemi bir aydan fazla seyirdeyse, varılacak ilk limanda gemi denetlenmelidir

18

Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Sınırları belirli limanlar içinde yapılan seferler

19

kıdem tazminatı Deniz İş Kanununa tabi gemi adamlarının hizmet akitlerinin,

İşveren tarafından bu kanunun 14’üncü maddesindeki sebepler dahilinde feshedilmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır

A image thumb
20

60- Gemi adamlarının ücretlerini alamamaları ve talep etmeleri durumunda gemi üzerinden imtiyazlı elarak alabilmeleri hakkına ne denir?

Gemi alacaklısı hakkı

21

Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’si hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?

Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar

22

Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’de belirtilen gemilerden atılan çöpler ile ilgili kurallar kapsamında denize atılması kesinlikle yasak olan madde aşağıdakilerden hangisidir?

Sentetik halatlar

23

63- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Deniz hukuku, Deniz Kamu Hukuku-Deniz Özel Hukuku olarak ikiye ayrılır

24

“Bir yağ boşaltım olasılığı gerektirecek tüm kazalar mutlaka rapor edilmeyi gerektirir.Bu tür kazaların türleri tam yapılamayacağından bu kazalar çatışma, oturma, yangın, patlama, yapısal arıza, su alma, yük kayması şeklinde özetlenebilir.” Yukarıdaki bilgilerde yanlış nerede yapılmıştır?

Yukarıda açıklanan tüm bilgi doğrudur

25

Gemi Organizasyonunun hayati kısmı aşağıdaki hususlardan hangilerini kapsar? i. İletişim akışı 11. Bilgiler III. Kararlar !V. Tavsiyeler

1, li, İli, IV

26

Gemide gizlilik içeren hareketler genellikle, özel hayat ile ilgilidir. Bu bilgilerin yetkisiz kişilere verilmesi önlenmelidir. Bunlar aşağıdakilerden hangilerini kapsar? 1. Bir organizasyon tarafından derlenmiş şahsi bilgiler lî. Gizli tıbbi bilgiler veya şahsa özel bilgiler ili. Değerlendirme amacıyla yapılan personel araştırmaları IV. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığına ilişkin bilgiler V. Kamaraların, kaçakçılık ve uyuşturucuya karşı araştırılması

I, II, III, IV,V

27

67- Gemi personeli gemiyi emniyetle ve etkin çalıştırmak için organize edilmelidir. Bu maksatla yapılacak düzenlemeler aşağıda belirtilen konulardan hangilerini kapsamalıdır?

Q image thumb

1, II, III, IV

28

68- İş disiplinini koruma ve uygulamak için ödül ve ceza nasıl uygulanırsa işletme, gemi ve çalışanlar açısından faydalı olur?

B) Ödül ve ceza dengeli olarak verilmelidir.Fakat ödüller teşvik edici ve makul, cezalar kanunların ve şirket disiplin yönetmeliğinin sınırları içinde ve adaletli olmalıdır.

29

Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi yada hangileri Uluslar arası Denizde Can ve Mal Emniyeti Sözleşmesinin temel amacına hizmet eder?

1,11,111, IV, V

30

70- Aşağıda yer alan tanımlardan hangisi TTK’da yer alan gemi tanımıdır?

Denizde kürek veya yelkenden başka aletle yola çıkabilen her araç adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun gemi denir

31

Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri; yük, yakıt, su; yağ, kumanya, personel eşyası, yolcu eşyası, geminin teknesi, makinesi ve üzerinde bulunan diğer tüm ağırlıklarının toplamı ile birlikte, şu üzerinde emniyetli yüzebilme yeteneğini kaybetmeden, suya batmasına müsaade edilen max. derinliği göstermektedir?

iv

32

Plastik atıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) Prensip olarak gemide insinetörde yakılır

33

Gemi kendi makinesi ile ilerlerken özel alanlar haricinde karadan 12 mil açıktan itibaren pis sular geminin hızı ...... knots dan az olmamak koşuluyla denize tahliye edilebilir.

4

34

Yağ ölçüm cihazı için söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Haftalık bakım ve overhoul gerektirir

35

75- Aşağıdakilerden hangisi gemi sicili ile ilgili değildir?

Gemiadamlarıntn sayısı ve yeterliklerini düzenler

36

Eğitim programı, eğitilenlere bilgi ve beceriyi verebilmek için çeşitli teknikler kullanılır. Bu tekniklerin tümü aşağıda belirtilenlerden hangilerini kapsar? L Dersler II. Konferanslar ili. İşitsel - görsel yardımcılar IV. Temsil V. Labaratuvarfar

1, II, III, IV, V

37

77- Uygunluk Belgesi (DOC) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Şirketin Uygunluk Belgesi (DOC) olmasa dahi, Güvenlik Yönetimi Sertifikası (SMC) gemiye, idare veya idarenin yetki verdiği bir kuruluş tarafından verilebilir. Belgenin verilişinde, idare, şirket veya geminin onaylı Güvenlik Yönetimi Sistemine göre çalıştığını doğrulamalıdır.

38

Çatmada zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

2 yıl

39

73- Aşağıdakilerden hangisi yağ kirliliği temizleme metodlarından olup tekrar toplanamayacak yağ döküntüleri için belirli izinlerie yapılabilecek bir yoldur?

Yağ ıslah ediciler kullanarak temizleme metodu

40

Rapor gerektirecek olası deniz kirliliği kazasında ilk rapor metninde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Kıyı devletinin istediği ek bilgiler