vardiya 2 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > vardiya 2 > Flashcards

Flashcards in vardiya 2 Deck (40):
1

41- Karaya oturan boyu 90m. olan bir tekne kısıtlı görüş şartlarında;

Aralarında bir dakikadan fazla olmayan aralıklar ile seri bir şekilde ve yaklaşık beş saniye süre ile bir kampana çalacak ve kampana çalınması başlamadan hemen önce ve kampana çalınması bittikten hemen sonra kampanasına üç ayrı ve beliğin vuruşlar yapacaktır

2

Boyu 50 metre veya daha uzun gemilerin bulundurması gerekli baş demir fenerinin tekne üstünden olması gerekli en az yükseklik ile kıç demir feneri ile olması gerekli en az düşey mesafe ne kadar olmalıdır?

Baş demir fenerin tekne üzerinden en az 6 metre, kıç demir feneride baş demir fenerinden düşey olarak en az 4.5 metre aşağıda olacaktır

3

Boyu 110 metre olan demirli bir tekne kısıtlı görüş şartlarında;

Bir dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla geminin baş tarafından seri bir şekilde beş saniye süre ile bir kampana çalacak ve kampananın çalınmasından hemen sonra teknenin kıç tarafından bir gong yaklaşık olarak beş saniye süre ile ses verecektir

4

Aşağıdaki fenerleri görülen tekne ne işle uğraşmaktadır?(beyaz-kirmizi --- beyaz beyaz)

 

Q image thumb

içinde kılavuz kaptan bulunan, demirli bir kılavuz teknesi

5

Boyu 18 metre olan bir tekne;

3 milden görünür silyon feneri, 2 milden görünür borda, pupa fenerleri ve yedekleme fenerleri ile her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşırlar

A image thumb
6

46- Yedek fenerinin özellikleri ve kullanışları ile ilgili aşağıdaki paragraflardan hangisi yanlıştır?

Yedek feneri, pupa feneri iie aynı nitelikte olan sarı ışık veren ve pupa fenerinin altında bulunan bir fenerdir

7

47- Aşağıdaki fenerleri gösteren teknenin durumu nedir?(ustte kirmizi- altta beyaz beyaz - borda yesil kirmizi)

Q image thumb

Üzerinde yol bulunan ağ balıkçılığı ile meşgul ve ağlarının tekneden uzaklığı 150m.den fazla olan bir teknenin pruvadan görünüşü

8

Siz kuvvetle yürütülen bir teknede vardiya zabitisiniz. İskele baş omuzluğunuz 45° olan ve 5 mil mesafesi bulunan ve kerterizi sabit olan aşağıdaki fenerleri gösteren tekne/teknelere çatışmayı önleme tüzüğü gereği en etkin olarak nasıl manevra yaparsınız? (b bb y y)

Q image thumb

İskeleye dönerim ve bu teknelerin kıçından geçerim

9

43- İskele baş omuzluğunuzdaki teknede düşey doğrultuda iki adet küre gördünüz. Bu teknenin kerterizi sabittir. Sizin teknenizde düşey doğrultuda üstte ve altta küre, ortasında ise bir eşkenar dörtgen şekli bulunmaktadır. Çatışmayı önleme tüzüğüne göre nasıl manevra yaparsınız?

İskeleye dönerim ve bu teknenin kıçından geçecek şekilde manevra yaparım

10

Vardiyasında herşeyden haberdar olmak ve vardiyası iie bütünleşmek zorunda olan zabitin aşağıdaki seçeneklerden hangisi devamlı yapması gerekli işlerden olmayabilir?

Gemi mevkii ve durumu

11

51- Boyu 50 metre ve daha uzun kuvvetle yürütülen teknelerde pruva silyon feneri ile borda fenerleri arasındaki kural nedir?

Borda fenerleri hiçbir şekilde pruva silyon fenerinden ileride olmayacaktır

12

Kısıtlı görüş koşullarında manevrası kısıtlı bir tekne bu durumunu nasıl belirtir?

iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir .

13

Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz.(12m.den az şekil ve fenerler)

Kumanda altında olmayan ve manevra gücü kısıtlı olan teknelerden boyu 12m.den az olan tekneler, gündüz ve gece göstermekle yükümlü oldukları şekil ve fenerleri göstermeyebilirler

14

54- Trol çekerek balıkçılık yapan boyu 50 metreden kısa bir tekne, seyir halinde ağlarını atarken gece durumunu hangi fenerlerle belirtir?

Borda fenerlerini, bunların gerisinde ve üstünde ufkun her yönünden görülebilir üstte yeşil altında bir beyaz fener, kıç tarafta bir pupa feneri, borda fenerlerinin gerisinde ufkun her yönünden görünür üst üste iki beyaz fener gösterir.

15

Teknelerin birbirlerini gördüklerinin var sayılması için ;

Bir teknenin diğerini gözle görmesi yeterlidir

16

Vardiya Zabitinin köprüüstündeki Genel Nezaret Görevleri;

Güvertede çalışan personelin, yük ve yük elleçleme cihazlarının kontrolü, korsanlık ve silahlı saldırıların yapıldığı denizlerde bu tip olaylara karşı müteyakkız bulunulması

17

Pilot Çarmıhında basamaklar arasındaki yükseklik ne olmalıdır?

30 - 38 cm

18

Dümen arızası durumunda aşağıdakilerden hangisi ilk yapılması gereken hareketlerden değildir?

Geminin mevkisi koyulacak

19

Kısıtlı görüş şartlarında tutulmakta olan seyir vardiyasında aşağıdakilerden hangisi gerekmez?

Güverte aydınlatmalarının kontrolü

20

Emniyetli seyir vardiyasının yeterliliğinin sağlanmasında gerekli olmayacak seçenek hangisidir?

Seyir vardiyasından sorumlu zabitin yanında kaptanda devamlı köprüüstünde olmalıdır

21

61- Vardiya Zabiti; geminin seyir emniyetini muhafaza etmek ve gemiyi tehlikelerden sakınmaktan sorumludur. Aşağıdaki görevlerinden hangisi bu kapsam dahilindeki görevlerinden değildir?

Güverte üzerinde çalışan personeli izlemeli ve yük elleçleme eçhizelerini kontrol altında tutmalıdır

22

62- Kısıtlı görüş koşullarında ağ balıkçılığı yapan bir tekne bu durumunu nasıl belirtir?

iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir

23

63- Emniyetli bir seyir vardiyasının değerlendirilmesinin ölçütü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Güverte çaiışma performansı yakından takip edilmektedir

24

64- Seyir vardiyasından sorumlu zabit görevi esnasında geminin emniyetini zora sokacak önemli bir engei ile karşılaştığında ilk hareket tarzı ne olur?

Sorunu derhal gidermek zorunda olarak her imkanı kullanır

25

Kuvvetle yürütülen ve seyir halinde bulunan bir tekne diğer tekneyi gördüğü zaman, manevra yaptığında vereceği düdük işaretlerine ek olarak manevra esnasında uygun bir surette tekrarlanacak olan ışıklı bir işarette gösterebilir. Bu . ışıklı işaretler çakar şeklinde olacaktır. Her çakar saniye, iki çakar arasında ise saniye olacaktır. Birbiri ardından verilecek işaretler arasındaki süre saniyeden az olmayacaktır?

1. 1. 10

26

Vardiya esnasında zabitin kullanması gereken haritanın özellikleri en iyi hangi şıkta verilmiştir?

Ölçeği en büyük ve en son düzeltmeleri yapılmış harita kullanılır

27

67- Trol çekerek balıkçılık yapan boyu 50 metreden kısa bir tekne, seyir halinde ağları engele takılmış, gece durumunu hangi fenerlerle belirtir?

Ufkun her yönünden görülebilir üstte yeşil altında bir beyaz fener ve bu fenerlerin altında ufkun her yönünden görünür üst üste iki kırmızı Fener gösterir.

28

Kısıtlı görüş koşullarında seyreden bir tekne için bu davranışlardan hangisi yanlıştır? (rotanin degistirilmesi hususu)

Yetişilen bir tekne hariç, kemere doğrultusunun ilerisinde bulunan bir tekne için rotanın iskeleye alınması

29

69- Gece bir adet pruva siîyonu, borda fenerleri ve pupa fenerine ek olarak, düşey bir doğrultuda, ufkun her yönünden görülür üstte kırmızı, ortada beyaz ve onun altında kırmızı fener bulunan geminin iskele bordasında, iskele borda fenerinden geriye kıça doğru ve bu fenerden yukarıda, düşey bir doğrultuda yukarıdan aşağı ve ufkun her yönünden görülür üst üste iki adet yeşil fener göstermektedir. Bu gemiyi tanımlayınız?

Boyu 50 metreden kısa seyir halinde ve su altı çalışması yapan bir tekne olup iskele tarafından geçiş uygundur

30

70- Seyir vardiyasından sorumlu zabitin bilgi ve becerisindeki hangi eksiklik o vardiyanın emniyetsiz olacağı anlamına gelir?

Uluslararası denizde çatışmayı önleme kurallarının bilinmesi

31

71- Dar bir kanal veya geçitte emniyetle seyreden bîr teknenin geçişine mani olmayacak teknelerin tümü aşağidakîlerden hangisidir?

Boyu 20m.den az olan tekneler, balıkçılar, yelkenli tekneler ve karşıdan karşıya geçen tekneler

32

Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını seçiniz?

Yelkenli tekneler yelkenleri ile birlikte makinelerini kullandıkları takdirde, kuvvetle yürütülen bir tekne olarak kabul edileceklerdir. Bu tekneler geceleyin borda ve pupa fenerlerini göstermek zorundadırlar.

33

73-Torbaiı ağ bahkçılıği yapıldığında kullanılan fenerler;

D) 2 adet sarı renkli, her yönden görülen, düşey doğrultuda çekilen, her bir saniyede bir münavebe (birbiri peşi sıra) ile parlayacak ve sönük kalma müddeti ışık süresine eşit oiacaktır.

34

Yanda pruvadan görülen tekne ne işle meşgul olmaktadır?

Q image thumb

Tarama ve sualtı işleriyle uğraşan, manevrası kısıtlı, iskele tarafı engelli bir tekne

35

Boyu kaç metreden ufak olan tekneler karaya oturduklarında karaya oturan teknelerin göstermekle yükümlü oldukları fener ve şekilleri göstermeyeceklerdir?

10 metre

36

Dar bir kanalda veya geçitte kendisini geçme niyetinde olan bir tekneye olumlu yanıt vermek isteyen bir gemi hangi seda işaretini verir?

Gemi düdüğü ile bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa düdük çalarak durumunu belirtir

37

77- Rüzgarı farklı bordalardan kullanarak yelkenleri ile aykırı rotalarda seyreden iki tekne çatışma tehlikesi yaratacak şekiide birbirlerine yaklaşan teknelerden hangisi diğerinin yolundan çıkacaktır?

Rüzgarı iskele bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır

38

78- Sancak baş omuzluğunuz 10° olan ve 3 mil mesafesi bulunan aşağıdaki fenerleri gösteren tekne/teknelere çatışmayı önleme tüzüğü gereği en etkin olarak nasıl manevra yaparsınız?

Q image thumb

Rota ve süratimi muhafaza ederim

39

Çatışma riskinin doğruluğunu erken tesbit etmek için vardiya zabiti ne yapmalıdır?

Yaklaşan gemilerin kerterizleri sık ve doğru alınmalıdır

40

Seyir vardiyasını tutmakta olan bir zabitin meteorolojik bilgilerle ilgili sorumluluğu vardır. Vardiyasında görevi ile bütünleşmiş bir zabitin her zaman aklında olmayacak bilgi hangi şıkta verilmiştir

Mevsimsel akıntı yönü ve hızı