deniz hukuku 5 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > deniz hukuku 5 > Flashcards

Flashcards in deniz hukuku 5 Deck (40):
1

145- Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi yada hangileri, denizde çatışma meydana geldiği zaman, çatışan gemilerin denizleri kirletmesini önlemek amacıyla düzenlenmiş maddeler içerir?
1. SOLAS
İL COLREG
ili. MARPOL
IV. STCW
V. LL
VI. FAL

III

2

144- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’i hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbîrleri kapsar?

Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

3

143- Donatma iştiraki aşağıdakilerden hangisidir?

Birden çok kişi müşterek mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi aralarında yapmış oldukları bir sözleşme gereğince tümünün nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanılmalı

4

Petrol tankerlerinde MARPOL 73/78 Ek-I kapsamındaki yağ kayıt defteri tutma mecburiyeti hangi tonajdan (GRT) itibaren vardır.

150

5

141- Aşağıdakilerden hangisi geminin unsurlarından sayılmamaktadır?

Ticari kazanç amacı gütme

6

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk hükümlerine göre gemi mülkiyetine son veren sebeplerden değildir?

Geminin müsaderesi

7

133- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın sorumluluğu hakkında gerçeği yansıtmaz?

1. Derece sorumluluk

8

138- Geminin “Bağlama Limanı” aşağıdakilerden hangisidir?.

Tescil edildiği liman

9

137- Aşağıdakilerden hangisi “Voyage Charter” (sefer üzerine çarter) de kullanılan “charterparty” formlarından değildir?

New-York Produce Exchange charterparty

10

MARPOL 73/78 Ek ll’ye göre hangi deniz kirliliği kategorisine giren kimyasal yükler denize kesinlikle basılmazlar?

A

11

Aşağıdakilerden hangisi taşıyanın haklarından biri değildir?

Gerektiğinde navlun sözleşmesinden cayma hakkı

12

MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-V (Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar)’! gereği aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur.

Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının karadan 12 milden sonra atılmasına izin verilir.

13

Aşağıdakilerden hangisi müşterek avarya hallerinden değildir?

Güvertedeki yükün gemiyede hasar vererek aniden denize düşmesi .

14

132- TTK.817/1’e göre, aşağıdakilerden hangisi “Denize Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz?

Genel donatım

15

TTK.md.817/2’ye göre, aşağıdakilerden hangisi “Yola Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz?

Makine yeterliliği

16

TTK.md.1062’ye göre aşağıdakilerden hangisinde taşıyan kendi kusuru olmadıkça sorumlu değildir?

B) Zararın, gemi adamlarının geminin şevkine veya başka teknik idaresine ilişkin kusurlu hareketlerinden veya
yangından doğması halinde

17

129- Aşağıdakilerden hangisi hukuken kıymetli evrak niteliğindedir?

Yükleme konişmentosu

18

Aşağıdaki kılavuzluk sistemlerinden hangisi Türkiye’de bulunmamaktadır?

Mecburi sevk ve idare kılavuzluğu

19

127- TTK’ya göre donatanlık sıfatının kazanılabilmesi için aşağıdakilerden hangis şart değildir?

Ticari olsun olmasın bir geminin bulunması ve bu geminin bakım, onarım ve donatımının üstlenilmesi

20

126- TTK md.948’e göre aşağıdaki hallerin hangisinde donatan sınırlı sorumludur?

Alacak, kaptanın özel bir vekaletle değil sırf kaptan sıfatıyla sahip olduğu yasal yetkiye dayanarak yaptığı bir hukuki işlemden doğmuşsa

21

125- Aşağıdakilerden hangisi TTK.md.973’e göre kaptanın sorumlu olduğu kişileri gösterir?

Kaptan donatandan başka, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, alacağı 988 md. giren bir kredi alacaklısına,özellikle deniz ödüncü verene karşıda sorumludur.

22

124- Serbest Pratika aşağıdaki kuruluşların hangisinin ilgili biriminden alınır?

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

23

123- Aşağıdakilerden hangisinde donatanın sınırlı sorumluluğu TTK.md.984’e göre sınırsız hale gelir

Donatan mukaveleyi yapmakla kalmamış, mukavelenin yerine getirilmesini ayrıca garanti etmişse

24

Aşağıdakilerden hangisi sicilin hukuki fonksiyonlarından değildir?

Tescil edilmiş haklar ancak mahkeme yolu ile kullanılır.

25

121- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın ISM Koduna göre sorumluluklarından değildir?

Emir ve talimatların İngilizce verilmesi

26

120- Aşağıdakilerden hangisi çatmanın çeşitleri arasında sayılmaz?

Kusurlu olarak denizde sabit bir cisme çatma

27

119- Yağ kirliliğinin genişlemesinin önlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Her şeyden önce yağ ıslah ediciler uygulanmalıdır

28

sızıntısının olduğu tesbit edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Baş Mühendisin .yapması gerekenlerden değildir?

P&I temsilcisine haber verir

29

117- Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi yada hangileri, denizde çatışma meydana gelmesi vb. gibi durumlara karşı, gemilerin taşıdığı can ve malın emniyetini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir?
I. SOLAS
II. COLREG
ili. MARPOL
IV. STCW
V. LL
VI. FAL

I

30

SOLAS 78 protokolünün getirdiği önemli yeniliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir.

Liman Devleti kontrolü gerekliliklerinin önemi

31

Aşağıdakilerden hangisi, bir plimsol markası üzerinde bulunan ve dış çapı 300 mm olan çemberin ortasından geçen çizgiyi gösterir?

Yaz yükleme hattı

32

114- Denizde çalışma süresi günde kaç saattir?

8

33

Türk Ticaret hükümlerine göre, hizmet akdi işveren tarafından md.14/1,2,3,4 hükmüne göre sona erdirildiğinde, gemi bir Avrupa limanında olduğunda gemi adamı aşağıdakilerden hangisini isteyemez?

Dört ay ilave aylık ücretini

34

Bir işlemin kirlenmeye sebep olmasını engelleyecek en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

İşlemin yetenekli bir zabitin gözetiminde yapılması

35

Kalite güvencesi sistemi ile kalite kontrol arasında ne ilişki vardır?

Kalite kontrol nihai ürünle, kalite güvence ise üretimin tüm aşamalarıyla ilgilenir

36

110- İş-Eğitim programı geliştirilirken iki temel ihtiyaç vardır. Bunlar;

Gemide eğitim verebilecek personel sayısı ve eğitim yardımcılarının yeterliliği

37

109- İşveren işçiyi kötü niyetli olarak işten çıkarırsa,

1 yıllık tazminat

38

Aşağıdakilerden hangisi deniz sigorta muafiyetleri (deductible) ile ilgilidir?

Tenzili muafiyet, Entegral muafiyet

39

107- Aşağıdakilerden hangisi müşterek avarya şartlarından değildir?

Olağandışı masraf

40

Konşimento aşağıdakilerden hangisi arasındaki hukuki ilişkilerde esas tutulmaktadır?

Taşıyan ile taşıtan