deniz hukuku 6 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > deniz hukuku 6 > Flashcards

Flashcards in deniz hukuku 6 Deck (40):
1

1- Solas Sözleşmesinin ana gayelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

Gemi teçhizatı için minimum standardı belirlemek

2

Aşağıdakilerden hangisi denizde can güvenliği ile ilgili uluslararası kuralları içerir?

SOLAS 74

3

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Devlete ait gemiler)

Devlete ait olan tüm gemiler tesciii mümkün olmayan gemilerdir

4

Yola elverişlilik belgesi olmayan gemi:

Ticari faaliyette bulunamaz

5

Denize Elverişlilik” belgesi olmayan veya süresi biten gemi :

Ticari faaliyette bulunamaz

6

Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kanuni temsil yetkisine dayanarak yapamayacağı muamelelerden değildir?

Yükü, gemi ve navlunla karşılık göstererek deniz ödüncü almak

7

7- Müşterek kusurlu çatmada can zararlarından sorumluluk ne şekilde tezahür etmektedir?

Donatanlar kusurlarının ağırlığı ölçüsünde sorumludur

8

Aşağıdakilerden hangisi TTK.’dakı “Deniz Ticaret Sözleşmeleri” içerisinde yer almamaktadır?

Gemi inşaa sözleşmesi

9

8- Aşağıdakilerden hangisi navlun sözleşmesinin unsuru değildir?

Yük ve yolcu taşımaya elverişli bir gemi olması

10

10- Bir toplantı sırasında toplantıyı yöneten başkanın yapmaması gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

Toplantı için ayrılan süre, yeterli tartışma sağlamak üzere gerektiğinde arttırılmalıdır

11

11- Aşağıdakilerden hangisi hukuken gemide bulunması gereken belgelerden (Borda veya Gemi Evrakı) biri değildir?

Gemi Sicili

12

Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-I inde belirtilen petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar kaç GRT üzerindeki teknelere uygulanır?

400 GRT üzerindeki tüm tekneler

13

13- TTK.md.829’a göre “Gemi Tasdiknamesine ve Bayrak Şahadetnamesine” gerek olmaksızın Türk Bayrağı çekebilecek gemiler,

18 Grt.dan küçük gemilerdir

14

14- Aşağıdakilerden hangisi sicile kayıtlı gemilerin cebri icra vasıtasıyla satış yollarındandır?

Mahkemenin belirlediği değere satış yoluyia

15

15- TTK uyarınca aşağıdaki hükümlerden hangisi emredici hüküm değildir?

Müşterek avarya için yapıian anlaşmalar

16

Aşağıdakilerden hangisi çatmanın unsurlarından değildir?

Kaptanın haklı ve makul karşı koymasının bulunmaması

17

17- Gemi adamları hizmet mukavelesinde aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

Kefilin adı ve adresi

18

Donatanın gemi adamlarının bilerinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir?

Sınırlı ayni

19

Aşağıdakilerden hangisi “Time charter” (zaman üzerine çarter) de kullanılan “charterparty” formlarından değildir?

Gencon charterparty

20

Aşağıdakilerden hangisi “Time charter” (zaman üzerine çarter) de söz konusu değildir? .

Personel giderlerini çarterer öder

21

Konşimentoda taşıyanın adı gösterilmemişse kim taşıyan sayılmaktadır?

Donatan

22

Aşağıdaki örneklerden hangisi gemi idaresindeki kusurlardandır?

Lombarı açık bırakmak

23

23- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’ sinde belirtilen kurallar hangi tip gemilere uygulanır?

Tanklarmda bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan türrj gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.Tonaj sınırı yoktur.

24

Yunanistan’ ın Pire limanı ile İzmir’ in Aliağa limanı arasında benzin taşıyan ve ana makine gücü 699 kW olan 800 GRT’ luk bir Türk Bandıralı petrol tankerine donatılacak personelden 2. kaptan ve 2. makinistin sahip olması gereken minimum yeterlik derecesi hangisidir?

Birinci Zabit - Sınırlı Makine Zabiti

25

Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’i hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?

Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

26

Aşağıdakilerden hangisi Deniz Kirliliği konusunda alınacak tedbirlerden değildir?

Genel ve özel liman kurallarının zahitlerce iyi bilinmesi

27

27- Yola elverişlilik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?

Seferlik

28

4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi gemi vasfı taşımaz?

Kik

29

29- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “geminin mütemmim cüz’lerinden” (ayrılmaz parçalarından) değildir?

Radar

30

Aşağıdakilerden hangisi “Kaptanın” özel hukuka ilişkin görev ve yetkilerine girmez?

Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi yapmak

31

31- TTK’nun 821. maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisi gemi adamlarından değiidîr?

Kılavuz

32

32- Yolculuk geminin zayi olması ile bittiği takdirde aşağıdakilerden hangisi “varma yeri” kabul edilir?

Yükün emniyet altına alındığı yer

33

Aşağıdakilerden hangisi TTK.md.1226/3 gereği kurtarma yardım ücretinin belirlenmesinde 1.derecede göz önüne alınacak hususlardan değildir?

Emniyet altına veya kurtarılan şeylerin değeri

34

Aşağıdaki hallerden hangisi TTK 1235. Md. kapsamındaki gemi alacaklısı hakkı değildir?

Geminin sigortacılarına olan borçlan

35

Gemi ve deniz ile ilgili aşağıdaki harç ve resimlerden hangisi iiman başkanlıklarınca alınmaz?

Liman işgal resmi

36

Deniz İş Kanunu,(kimlere uygulanır)

Mütekabiliyet esaslarına göre, Türk gemi adamlarına aynı mahiyette haklar tanıyan devletlerin uyruğunda olup bu kanun kapsamına giren gemilerde çalışan gemi adamlarına uygulanır

37

Feshi ihbar süreleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İşi üç yıldan fazla süren gemi adamı için bildirimin yapılmasından itibaren altı ay geçmedikçe bozulamaz

38

Aşağıdakilerden hangisi riskin en açık tanımıdır?

İstenmeyen bir olayın olma ihtimali

39

Gemide en etkili eğitim aşağıdakilerden hangi yöntemle olur?

Role talimi yapmak

40

Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kamu görev ve yetkilerinden değildir?

Yolculuğun devamınca yükte hak sahibi olanların menfaatini koruma yetkisi