motor sidor 34-36 Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > motor sidor 34-36 > Flashcards

Flashcards in motor sidor 34-36 Deck (181):
1

varvtal och vinkelläge

转速和角位置

2

induktiv och hallgivartyp

电感式和霍尔传感器类型

3

mäter

测量

4

placerad

放置

5

kylvätskesystem

冷却液

6

verkar

似乎

7

temperaturberoende resistor

随温度变化的电阻

8

NTC-termistor

NTC热敏电阻

9

kallstart

冷启动

10

varmkörning

热度高驾驶

11

styra elfläkten

控制电动鼓风机

12

elfläkten

电动鼓风机

13

koppla bort AC-kompressor

断开AC压缩机

14

koppla bort

断开

15

tändläget

点火模式

16

styra visningen av

控制显示

17

instrumentbrädan

仪表盘

18

luft-syremätning

空气氧测量

19

varierar

变化

20

komprimerad

压缩

21

syremolekylerna

氧分子

22

närmare varandra

接近

23

en viss volym

一个额度,量

24

luftens massa

气团

25

anpassa

适应

26

bränslemängden

燃油量

27

förhållande

28

strömmar in

流入

29

mät klaff som påverkas av luftströmmen till motorn

测量翻板受气流到发动机

30

dämpkammare

缓冲室,减振室

31

ständiga mätvärden

连续测量

32

tas in i inloppsröret

考虑到进气歧管

33

tas in

采取

34

intagna

摄入

35

luftmängdmätare

空气流量传感器

36

signalen

信号

37

ett mått

测量

38

inströmmande luften

流入的空气

39

temperaturgivare

温度传感器

40

syreinnehållet

氧含量

41

tryckgivare

压力变送器

42

tryck- och temperatursensor

压力和温度传感器

43

luftmassmätaren

空气质量传感器

44

inloppsluftens

吸入空气

45

nerkylningen

冷却时间

46

upphettad tråd

加热丝

47

upphettad

加热

48

tråd

丝,线

49

temperaturkänslig platta

温度敏感板

50

platta

51

nerkylning

冷却

52

insugningsluften leds förbi luftmassmätaren

绕过吸入空气的空气质量流量传感器

53

sänder

发送

54

motorns belastning

电机负载

55

äldre varmtrådssensorer

老热线传感器

56

upphettas

加热

57

jämna

平滑

58

mellanrum

间隔

59

smuts

污垢

60

rengöring

清洁的

61

varmfilmsmätaren

热膜表

62

varmtrådsmätare

热丝压力表

63

varmtråd

热丝

64

gasspjällets läge

节气门位置,油门位置

65

spjäl lägessensorn

节气门位置传感器

66

luftspjällets läge

百叶窗的位置

67

tomgång

怠速

68

konstatera

状况

69

konstatera tomgång

空闲状态

70

fullgas

全油门

71

gaspådrag

加速

72

kontaktbana

联系路径

73

motståndsbana

电阻路径

74

mätvärden

读数

75

syresensor ( lambdasond)

氧传感器(氧传感器)

76

oavsett

无论

77

lite syre kvar i avgaserna

剩下的氧气少量在排气

78

restsyre i avgaserna

废气中的残余的氧

79

restsyre

残余的氧

80

blandningsförhållandet

混合比

81

betecknas

特定

82

grekiska

希腊语

83

avgasröret före katalysatorn

排气管前催化转换器

84

katalysatorn

催化剂

85

avståndet

距离

86

valts

一直

87

överhettad

过热

88

belastas hårt

重负载

89

förvärms

预热

90

knacksensor

爆震传感器

91

våldsamt och oönskat förlopp

暴力和不必要的进程

92

skadligt

有害

93

motverkas

抵消

94

knacksensorn sitter fastskruvad på motorblocket

爆震传感器是用螺栓固定到发动机缸体

95

fastskruvad

用螺栓固定,拧

96

motorblocket

发动机缸体

97

mäter vibrationerna

测量振动

98

består av en piezoelektrisk kristall

包括一个压电晶体

99

består av

包括

100

en piezoelektrisk

一种压电

101

kristall

晶体

102

en spänning

电压

103

utsatt

裸露

104

uppfattar

感知

105

normalvärde

正常值

106

frekvens

频率

107

monteras

安装

108

registrerar motorns vibrationer

记录了发动机的振动

109

vibrationer

振动

110

aktuatorer

执行器

111

elektromagnetiska

电磁

112

bränsledosering

燃油计量

113

manövrerade

操作,运作

114

piezo element

压电元件,压电陶瓷

115

fördelen

优点

116

reagerar

反应

117

styrsignal (elektrisk spänning)

控制信号(电电压)

118

elektrisk

电气

119

spänning

电压

120

påverkar

影响

121

elektromagnet

电磁铁

122

lyfter en ventil

举起阀

123

lyfter

124

luftmassan

空气质量

125

motorvarvtal

发动机转速

126

motortemperatur

发动机温度

127

sparas

保存

128

skadliga ämnen

有害物质

129

bränsleinsprutningen stängs av vid motorbromsning

燃料喷射关闭发动机制动期间

130

överskrider

超过

131

förutbestämt maximalt värde stryps

预定最大值节流

132

förutbestämt

预定

133

maximalt värde

最大值

134

bränsle under tryck

压力下的燃料

135

elanslutning

连接器

136

insprutare finfördelar och sprutar in bränslet

喷油器雾化并喷射燃料

137

finfördelar

雾化

138

piezo element

压电陶瓷

139

ventilnål

阀针

140

filter

过滤

141

kontaktstycke

连接器

142

spole

线圈

143

solenoid

硅溶胶

144

insprutare med elektromagnetisk funktion (solenoid)

喷油器电磁功能(电磁)

145

funktion

功能

146

när spolen (lindningen) strömsätts bildas ett magnetfält som påverkar ventilnålen så att insprutaren öppnar och stänger.

当线圈(绕组)被激励的磁场,这会影响阀针,从而使喷油器打开和关闭。

147

spolen (lindningen)

线圈

148

strömsätts

通电,带电

149

ett magnetfält

磁场

150

tomgångsventil

怠速阀

151

tomgångsreglering

怠速控制

152

ett konstant tomgångsvarvtal

一个恒定的怠速

153

en passage förbi luftspjället

过去的一段百叶窗

154

uppvärmningsperioden

采暖期,供热期间

155

roterande

旋转

156

reglerar

调节

157

luftflödet

气流

158

drivspänningens pulsbredd varieras (PWM-reglering)

被改变驱动电压的脉冲宽度(PWM控制)

159

drivspänningens

驱动电压

160

varieras

被改变

161

en magnetspole

磁铁线圈

162

en fjäder

弹簧

163

en stabilare tomgång

一个更稳定的怠速

164

en roterande ventil reglerar luftpassagen

旋转阀控制的空气通道

165

tomgångsventilen öppnar en passage förbi gasspjället

过去的油门怠速阀打开一个通道

166

gasspjällsmotor

油门马达

167

elektronisk gasreglering

电子节气门,电子油门

168

gaspedalens läge

加速器踏板位置

169

omvandlas

转换

170

lufttillförsel

空气供应

171

enheten

单元

172

ersätta

更换

173

en inbyggd tomgångsreglering

一个内置的怠速控制

174

gasreglering

油门

175

begränsa motoreffekten

限制发动机的动力

176

begränsa

限制

177

drivhjulen spinner

驱动车轮打滑

178

spinner

飞旋

179

mekaniskt kontakt

机械接触

180

gaspedal och gasspjäll

加速器踏板和节流阀/油门

181

gasvajer

油门线,油门拉线