sidor 143-145 Fjädring och hjul Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 143-145 Fjädring och hjul > Flashcards

Flashcards in sidor 143-145 Fjädring och hjul Deck (17):
1

ojämnheter
fjädring måste ge efter för vägens ojämnheter.
men även hindra fordonet att gunga.
studsa
friktionen
förutsättning
styra och bromsa
studsar hjulet riskerar föraren att tappa kontrollen över fordonet.

粗糙度
暂停必须给道路不均匀。
但也防止车辆摇摆。
弹跳
摩擦
提供
转向和制动
弹跳轮风险司机失去对车辆的控制。

2

fjäderelement
ofjädrad vikt

fjädrarna ska mjukt ta upp hjulens rörelser genom att tryckas ihop, lagra energi.
denna lagrade energi strävar efter att räta ut fjädern igen,
vilket innebär att fordonet skulle gunga upp och ner utan stötdämpare.

i stötdämparna omvandlas den upp och nedåtgående rörelsen,
rörelseenergin,
till värme och kylsbort.

man pratar om fjädrad och ofjädrad vikt.
enkelt uttryckt kan man säga att:
fjädrad vikt är det som vilar på bilens fjädrar.
ofjädrad vikt är det som inte vilar på fjädrarna.

弹簧的元素
簧下重量

弹簧轻轻地占用车轮运动压缩,储存能量。
此存储的能量再次努力理顺春天,
表示车辆摆动的情况下减震器。

减震器转换的向上和向下运动,
动能,
加热和冷却。

谈到簧上,簧下重量。
简单地说,一个人可以说:
簧上的重量放在汽车的弹簧。
弹簧簧下重量不休息。

3

olika fjädertyper

rörelseenergin tas upp antingen genom att fjädern böjs
bladfjädrar eller vrids, skruv- eller torsionsfjädrar.
utloppshålet
uteslutande bladfjädrar
dominerande

不同类型的弹簧

动能是采取了由两种弯曲弹簧
钢板弹簧或扭曲,扭曲或扭转。
出线孔
独家板簧
主导

4

bladfjäder

stel axel
bladfjäder är då monterad längs med fordonet.
ramen eller chassiet.
axeln är fastskruvad mitt på fjädern.

en variant på bladfjädern är tvärmonterad.
reaktionsstag
krängningshämmare

钢板弹簧

刚性桥
接着装板簧随着车辆。
车架或底盘。
用螺栓固定在轴的弹簧的中心。

横向安装的板簧的一个变种。
反应棒
稳定杆

5

144 144 144 144 144 144

144 144 144 144 144 144

6

skruvfjäder

felaktigt för spiralfjäder
upp stötar i höjdled

螺旋弹簧

不正确的螺旋弹簧
敲高度

7

torsionsfjäder

vrid- eller torsionsfjädern har sin ände fäst i fordonets chassi eller ram.
den andra änden i hjul upphängning på ett sådant sätt att fjädern vrids när hjulet fjädrar.

en stav av fjäderstål är monterad på tvären under fordonet
dess böjda ändar är fästa i hjulupphängningen.
motverkar
karossen kränger alltför mycket vid hård kurvtagning.
fastlåst
vridning
fjäderstav

värning
hoptryckta
innebär
loss okontrollerat
allvarligt
verkstadshandbokens anvisningar

扭簧

扭曲或扭转弹簧,其一端连接到车辆底盘或框架。
在这样一种方式,作为车轮弹簧旋转弹簧的另一端的悬挂。

弹簧钢制成的杆下方的车辆的横向安装
其弯曲两端固定在车轮悬架。

身体挥洒在急转弯太多。
卡住
自转
弹簧杆

警告
压缩
手段
失控关闭
认真地
车间手册的说明

8

luftfjädring

pressas
komprimeras
ett utmärkt fjäderelement.
utnyttjats
luftfyllda däck länge.
höjas och sänkas
respektive trycks in i systemet.
nivåreglering
oberoende av last
luftkudde

principbild av luftfjädrad bakaxel till lastbil
nivåventil

悬挂

按下
压缩
一个出色的弹性元素。
使用
长的充气轮胎。
升高和降低
分别推入系统。
电平控制
独立的负载
缓冲

空气弹簧卡车后轴原理图
级阀

9

adaptiv fjädring

anpassar
typer
körförhållanden
adaptiv

fjädringsvägen och markfrigången blir alltid densamma oberoende av last
inga hjulvinkelsförändringar när belastningen varierar.
bilen får högre lastförmåga
sänkt läge vid körning i höga hastigheter, bilens väghållning förbättras och luft motståndet minskas.
höjt lägre för körning på dåliga vägar
halvljusets höjdinställning påverkas inte av att fordonets lastas ner baktill

自适应悬架

定制
类型
主动
自适应

悬挂行程,离地间隙总是一样的,不管负载
没有车轮角作为负载的变化而变化。
汽车具有较高的负荷能力
较低的位置在高速行驶时,汽车的处理改善,并降低空气阻力。
升高降低坏的路面上驾驶
装载车辆后排斜射高度调整不会受

10

varje hjul har ett eget fjäderdon.
när hjulet pressas uppåt följer kolven med och pressar på vätskan som trycker membranet uppåt och komprimerar gasen.
hydraulvätska

每个车轮有其自身的挠性件。
当车轮被向上推,后续的活塞和按压向上推压隔膜的液体和压缩气体。

11

citroen har under många år använt ett fjädringssystem med en kombination av gas och hydraulvätska.
grundprincipen bygger på en tryckbehållare
ett membran
tryckbehållaren
markfrigången
regleringen av fjädringssystemet
skötas
vätskemängden
stötdämpare
en adaptiv fjädringsfunktion

雪铁龙连续多年被使用的悬架系统相结合的气体和液压流体。
基本原理是基于加压容器

压力容器
离地间隙
调节的悬挂系统
操作
量的液体
减震器
自适应悬架功能

12

145 145 145 145 145 145 145

145 145 145 145 145 145 145

13

stötdämpare

stötdämparna motverkar att karossen gungar.
fordonets fjädrar och däck har till uppgift att fjädra fordonet.
stötdämparna ser till att bromsa fjädrarnas rörelse så att hjulen inte studsar mot vägbanan.
stötdämparna arbetar hydrauliskt.
dvs en dämpvätska tvingas genom små hål.
när karossen rör sig uppåt- neråt.
den inre friktionen i vätskan förvandlar då rörelseenergin till värmeenergi.
rak linje

减震器

保险杠防止身体晃动。
车辆弹簧和轮胎是车辆春天。
保险杠看起来减缓弹簧的运动使车轮不反弹的巷道。
液压减震器工作。
即,阻尼液体被强制通过小孔。
当身体向上和向下移动。
然后,在液体中的内摩擦将动能转化为热能。
直线

14

hydraulisk teleskopstötdämpare

teleskopstötdämparen
fastsatt
kolvstång
pumpas
en förbindelse
en omgivande mantel
en vätskebehållare
förrådsmantel
kanaler
vägar
hoptryckning
utdragning
riktningarna
infästningarna
kolvstång
förrådsmantel

液压伸缩式减震器

teleskopstötdämparen

活塞杆

连接
周围的地幔
一种液体容器
库存护套
渠道
道路
压缩
萃取
方向
附件
活塞杆
库存护套

15

gastryckdämpare

dämpverkan
gasblåsor
gungig

fransmannen
uppfann
dämpvätskan
blåsor
glida inuti
hållbara
effektiva

气体压力减震器

阻尼效果
气孔
摇摆

法国
发明
阻尼液
水泡
内滑动
耐用
有效

16

hydraulisk teleskopstötdämpare

den vanligaste typen är teleskop stötdämparen.
stötdämparens nedre del, som är fastsatt i hjulupphängningen,
består av en cylinder.
i denna cylinder finns en kolv vars kolvstång är fastsatt i karossen.
när fordonet gungar på fjädrarna pumpas kolven upp och ner i cylindern.

i cylindern över och under kolven,
finns en vätska.
nedtill i cylindern finns en förbindelse till en omgivande mantel som fungerar som en vätskebehållare.
kallas ofta förrådsmantel
när kolven rör sig tvingas vätskan genom kanaler mellan kolvens under- och översida.
ventiler tvingar vätskan olika vägar vid hoptryckning och utdragning.

rörelseenergin omvandlas till värme när vätskan pressas genom dämparens ventiler och kyls bort till den omgivande luften.

stötdämparen kan vara enkelverkande,
dämpar endast vid uppfjädring eller dubbelverkande.
dämpar i båda riktningarna.
vid stötdämparnas infästningarna till kaross och hjulupphängning sitter gummibussningar.

液压伸缩式减震器

最常见的类型是伸缩式的减震器。
减震器下部固定在悬挂,
由一个圆柱体。
在此气缸有活塞杆的活塞,其被紧固在车体。
当车辆摇摆弹簧泵活塞和在气缸。

在气缸内的活塞的上方和下方,
是一种液体。
气缸的底部有一个连接到作为一个库的周围鞘。
存储通常被称为地幔
当活塞移动的液体被强制通过通道之间的不足和过度侧活塞。
阀门强制压缩和提取的液体上的不同路径。

动能转换为热能时,液体被迫通过阻尼阀而被冷却到周围的空气。

减震器可能是单作用,
只衰减uppfjädring作用或双作用。
在两个方向上的温和派。
底盘和悬架的减震器架,橡胶衬套。

17

gastryckdämpare

när fordon körs med hög hastighet på dåliga vägar tvingas stötdämparna att arbeta hårt.
om vätskan blir alltför varm kan små gasblåsor bildas i vätskan vilket minskar dämpverkan och gör bilen "gungig".

där dämpvätskan sätts under tryck av en komprimerad gas.
det högre trycket motverkar att det bildas gasblåsor. ( höjer vätskans kokpunkt )

vätska och gas hålls åtskilda med en fri kolv, en tät mellanvägg som kan glida inuti cylindern.
gastrycksdämpare är effektiva och hållbara,
men något dyrare än den vanliga hydrauliska dämparen.

i gastrycks dämparen motverkas bildningen gasblåsor genom att vätskan sätts under tryck,
vilket höjer vätskans kokpunkt.

气体压力减震器

当车辆在高速行驶时坏的路面上运行,迫使的减震器努力。
如果流体太热,形成小气泡在液体中,从而降低了阻尼效果,使您的爱车“摇摆”。

阻尼液是由压缩气体加压。
较高压力抵消了气泡的形成。 (引发该液体的沸点)

液体和气体的分离通过一个自由活塞,气缸内的可以滑动的紧隔壁。
气体压力阻尼器是有效的,可持续的;
但比典型的液压阻尼器稍贵些。

的气体压力阻尼器抵消由流体形成气体的空隙加压,
这引起了液体的沸点。