sidor 98-99 kraftöverföring- koppling Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 98-99 kraftöverföring- koppling > Flashcards

Flashcards in sidor 98-99 kraftöverföring- koppling Deck (93):
1

kraftöverföring

驱动

2

ingår

包括,包含

3

komponenter

组件,部件

4

överför

传输

5

vridmoment och varvtal

转矩和转速

6

drivhjulen

驱动轮

7

transmission är ett annat ord som används.

传输/变速器 是用另一个词。

8

det betyder helt enkelt överföring.

它只是意味着转移。

9

drivlina

传动系统

10

begreppet

概念,理念

11

egentligen

12

kraftöverföringssystemet

动力传送系统

13

kunna koppla isär och ihop motor och drivhjul.

能够去耦,并连同发动机和驱动轮。

14

koppla isär

离合

15

koppling

离合器

16

ge drivhjulen bästa möjliga varvtal och vridmoment i alla körsituationer.

驱动轮提供各种行驶状况下的最佳速度和转矩。

17

kunna ändra rotationsriktningen på drivhjulen.

能够改变驱动轮的旋转方向。

18

rotationsriktningen

旋转方向

19

tillåta att drivhjulen på samma axel roterar med olika varvtal vid kurvtagning.

允许同一车轴上的驱动车轮在转弯时以不同的速度旋转。

20

tillåta

允许

21

axel

22

roterar

转动,旋转

23

kurvtagning

转弯

24

den här principbilden visar hela draftöverföringen från vevaxel till drivhjul på ett bakhjulsdrivet fordon.

这个原理,图像显示整个草案从曲轴传递到后轮,后轮驱动车辆。

25

principbilden

原理

26

draftöverföringen

草案

27

i bilden visas varvtal och vridmoment med staplar i olika färger.

该图显示了在颜色不同的速度和转矩的酒吧。

28

vevaxeln har högt varvtal men relativt lågt vridmoment.

的曲轴具有高的速度,但相对较低的扭矩。

29

relativt

相对

30

en utväxling kan öka ett vridmoment,

齿轮比可能增大扭矩

31

en utväxling

齿轮比

32

men det sker då på bekostnad av varvtalet.

但它的速度为代价。

33

följer man kraftöverföringen från vevaxel till drivhjul på bilden ser man hur varvtalet sänks och vridmomentet ökar.

按照从曲轴的动力传递给后轮在图片中,你可以看到如何降低速度和转矩增大。

34

huvudkomponenter - översikt

主要成分 - 概述

35

kraftöverföring kan konstrueras på många sätt men följande huvudkomponenter finns i de flesta fordon.

驱动可以构建在许多方面,但大多数车辆中发现了以下主要组件。

36

leder till

导致,引出

37

växellådan

变速器

38

beroende på

取决于,依赖于

39

drivaxlar

传动轴,驱动轴

40

drivknutar

等速万向节,恒速接头

41

slutväxel och differential.

最终传动和差速器。

42

skillnaderna i konstruktion mellan olika fordon beror ex.

不同车辆之间在结构上的差异取决于例子。

43

hur motorn är placerad,

如何在引擎中位于

44

vilket hjulpar som driver eller om fler än två hjul ska driva,

轮正在运行,或者如果超过两个轮子驱动

45

fordonets behov av drivkraft och varvtal,

车辆需要的动力和速度,

46

lastförmåga mm.

有效载荷毫米。

47

kraftöverföringen på en hjullastare och en sportbil har naturligtvis väldigt olika konstruktion.

在车轮上的传输和跑车,当然非常不同的设计。

48

dock klara

然而很清楚

49

variationer

变化,差异

50

last osv.

负载等。

51

en schematisk bild över kraftöverföringen hos ett fordon med motorn fram och drivning på bakhjulen.

前置发动机和后轮中的车辆的动力传递的示意图。

52

en schematisk bild över kraftöverföringen hos ett fordon med tvärställd motor och drivning på framhjulen.

在前轮上的横向的发动机和驱动器中的车辆的动力传递的示意图。

53

koppling 99

离合器

54

kopplingens två huvuduppgifter är att överföra , koppla,

耦合的两个主要任务是传输,切换,

55

motorns (vevaxelns) vridmoment till växellådan samt att kunna bryta den här kraftöverföringen.

到变速箱的扭矩的发动机(曲轴),是能够打破当前传输。

56

den här in- och urkopplingen ska kunna göras på ett "mjukt" sätt.

这种连接和断开,可以在一个“软”的方式。

57

när kopplingspedalen släpps uppåt så pressas kopplingens friktionsytor mot varandra så att ett vridmoment kan överföras.

当离合器踏板被释放,向上压对对方的离合器摩擦表面,可传输的扭矩。

58

kraften som pressar samman friktionsytorna kommer antingen från en skivfjäder ( kallas även solfjäder) eller flera kraftiga skruvfjädrar.

强制压缩摩擦面无论从磁盘弹簧(也称为风扇)或更重的责任弹簧。

59

starkt förenklat fungerar en lamellkoppling så att två eller flera friktionsytor pressas samman med fjäderkraft så att ett vridmoment kan överföras.

高度简化的操作的磁盘以使两个或多个摩擦表面压在一起,靠弹簧力,所以可以传送的转矩的离合器

60

kopplingens placering mellan motor och växellåda .

发动机和变速箱之间的耦合对准。

61

en enkel koppling består av motorns svänghjul, lamell, kopplingshus, tryckplatta, fjäder och urkopplingslager.

一个简单的连接包括飞轮,离合器片,离合器压盘,分离轴承和弹簧。

62

kopplingshuset är fast monterat i svänghjulet och roterar med detta.

离合器外壳牢固地安装在飞轮旋转。

63

svänghjul

飞轮

64

lamell

椎板

65

tryckplatta

推盘

66

skivfjäder

碟形弹簧

67

kopplings hus

耦合房子

68

urkopplingslager

释放轴承

69

kopplingsfjädrar

耦合弹簧

70

en avsevärd fjäderkraft

大幅/大量的弹簧力

71

skruvfjädrar

螺旋弹簧

72

ovanliga

异常

73

innehåller

包含

74

detaljer

详细信息

75

ett antal hävarmar

一些杆,许多拉杆

76

urkopplingslagret

释放轴承

77

verkar

似乎

78

tungtrampad

沉重的践踏

79

skivfjädern

碟形弹簧

80

uppslitsad och kupad skiva av fjäderstål.

开槽和由弹簧钢制成的圆顶光盘。

81

fyller även hävarms-funktionen.

填补了杠杆的作用。

82

separata hävarmar

单独的杠杆,分开的杠杆

83

överflödiga

多余,冗

84

behagligare

愉快,舒心,宜人

85

manövrera

操作

86

motstånd

阻力

87

pedalrörelsen

蹬车运动

88

tryckplatta

推盘

89

skruvfjäder

螺旋弹簧

90

hävarm kopplingsfinger

杠杆接合手指

91

urkopplingslager

释放轴承

92

lamell

椎板

93

vänster

离开