motor sidor 49-50 Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > motor sidor 49-50 > Flashcards

Flashcards in motor sidor 49-50 Deck (108):
1

ottomotorns tändsystem

点火式机器 点火系统

2

temperaturen

温度

3

kompressionstakten

压缩行程

4

förbränningshastigheten

燃烧率

5

antändas bör blandningen ligga mellan λ 0.7 och 1.80

点燃混合物应介于0.7λ和1.80

6

energin som krävs för en tändning ökar avsevärt vid fet och mager blandning.

所需要的能量点火显着地增加了脂肪和倚靠混合物质

7

komponenterna blir varma och risken för "haveri" ökar

元件将是炎热的风险“失败”增加

8

lättast och bäst tänder blandningen mellan λ 0,95 och 1,00

最简单最好的 点燃混合λ在0.95和1.00之间

9

då är förbränningshastigheten ca 30 meter per sekund

然后烧录速度约每秒30米

10

vid lite fetare blandning (än 14,7 = λ 1) är bränsledropparna

较浓的混合气,由小(大于14.7=λ1),燃料液滴

11

bränsledropparna

燃料液滴

12

men om blandningen blir alltför fet är den svårantändlig.

但是,如果该混合物变得太油腻,其阻燃性能。

13

resultatet blir tändstörningar och att förbränningshastigheten avtar.

其结果是点火噪声,质量损失率降低

14

förbränningshastigheten

质量损失率

15

vid magrare blandning ( än λ 1,00 ) sker förbränningen något långsammare.

(λ大于1.00),在精简的混合燃烧发生较为缓慢。

16

det är "längre mellan bränsledropparna".

它是“时间之间的燃料液滴。

17

tändsystemets uppgifter

点火系统的数据

18

transformera upp systemspänningen (ca 14v ) till tillräckligt häg tändspänning.

系统电压(约14V)变换到足够高的点火电压。

19

transformera

转换

20

systemspänningen

系统电压

21

tillräckligt hög

足够高的

22

tändspänning

点火电压

23

elektroniska system

电子系统中

24

normalt över

通常超过

25

i elektroniska system normalt över 30kV.

在电子系统中通常超过30kV的。

26

tändgnista

点火火花

27

rätt ögonblick

在适当的时候

28

till rätt tändstift

在正确火花塞

29

systemet ska också ge tändgnista i rätt ögonblick till rätt tändstift.

系统也将提供在适当的时候在正确火花塞的点火火花。

30

kontinuerligt

一直,不断

31

motor varv

发动机转速

32

belastning

负载,加载

33

vevaxelns och därmed kolvens läge

曲轴和活塞位置

34

styra tändtidpunkten

控制点火正时,控制点火时期

35

motorvarvtal

发动机转速

36

tändning vid rätt tillfälle

在正确的时间点火

37

tändtidpunkten anges

点火超时

38

anges

载于

39

vridning

旋转

40

utnyttja energin

使用能源

41

utrymmet

空间

42

innebär

手段

43

lägre

降低

44

hävarmen

杠杆,操纵杆

45

vridmomentet försämras

扭矩恶化

46

försämras

恶化

47

högre varvtal kräver tidigare tändning

更高的速度需要事先点火

48

högre varvtal

更高的速度

49

kräver tidigare

需要事先

50

tändning

点火

51

vevaxelvinkel

曲柄

52

tändvinkel

点火角,触发角

53

förbränningen måste starta tidigare vid högre varvtal.

燃烧必须提前开始以更高的速度。

54

annars kommer inte trycket att hinna byggas upp till maximalt möjliga tryck

否则,你将不会被跟上的压力建立起来的最大压力可能

55

när kolvläget är det rätta.

当活塞位置是正确的。

56

högre belastning kräver senare tändning

更高的负载需要后续的点火

57

mängd restgaser

残留气体的量

58

restgaser

残留气体,剩余气体

59

potent

有力的,强效

60

förbränningshastighet

燃烧速率

61

brytarstyrd

开关控制

62

tändlägesförändring

点火位置变化

63

vakuumregulator

真空调节器,减压稳压

64

leverera

交付,传递

65

tändspänning

点火电压

66

yttre förhållanden

外部条件

67

ständigt skiftar

不断变化的

68

yttre förhållanden ständigt skiftar

外部条件是不断变化的

69

kontinuerligt justera

不断调整

70

optimala

最佳

71

fast värde

固定值

72

för tidig tändning

点火过早

73

expandera

扩大

74

orsakar

原因

75

oförbrända

未燃

76

påföljd

刑罚

77

för tidig tändning

点火过早

78

skadliga ämnen

有害物质

79

utsläppet

排出

80

innestängda

被困

81

kväveoxider

氮氧化物

82

för sen tändning

晚点火

83

tillgodogör

同化

84

energiinnehållet

能量含量

85

koncentrationen

浓度

86

bibehålla

维持

87

totala mängden

总数

88

rotationsriktning

旋转

89

svänghjul

飞轮

90

inställningsmärke

设置标志

91

svänghjulskåpa

飞轮壳

92

uppbyggnaden av ett tändsystem

点火系统的建设

93

uppbyggnaden

建设

94

förprogrammerade värden

默认值

95

inlagda referensvärdena

上传参考值

96

styrsignal

控制信号

97

anpassa

适应

98

aktuella

当前

99

bästa tändläge för givna förutsättningar

对于给定的条件下最佳的点火模式

100

inprogrammerade belastningsvärden

设置的负载值

101

inprogrammerade värden för varvtal

编程速度值

102

jordas via slutsteget

通过输出级接地

103

slutsteg

放大器

104

högspänning till fördelaren och tändstiften

高电压分配器和火花塞

105

anslutning 15 matar primärledningen med ström

连接15馈线电源的主要通道

106

lägessensor kamaxel

凸轮轴位置传感器

107

läges- och varvtalssensor placerad i fördelarhuset

位置和转速传感器位于分配器外壳

108

läges- och varvtalssensor svänghjulet

位置和转速传感器飞轮