sidor 114-115 Bromsar Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 114-115 Bromsar > Flashcards

Flashcards in sidor 114-115 Bromsar Deck (175):
1

bromsar

刹车

2

utökats

扩大,扩展

3

funktioner

功能

4

moderna säkerhetssystem

现代安全

5

bromsarna för antisladd- och antislir- funktioner

刹车牵引力控制系统和牵引力控制功能

6

antisladd

防滑

7

antislir- funktioner

牵引力控制功能

8

antislir

牵引力控制系统

9

stillastående

静止的

10

färdbromsen

行车制动

11

hastigheten

速度

12

manövreras

操作

13

en fotpedal

脚踏

14

fotbroms

脚制动器

15

parkeringsbromsen

停车制动器

16

huvudsakligen

主要

17

hindra ett parkerat fordon att komma i rullning

防止停放的车辆滚滚而去

18

hindra

防止

19

ett parkerat fordon

停放的车辆

20

att komma i rullning

滚滚而去

21

backe

22

värsta fall även som nödbroms

最坏的情况下,即使如紧急制动

23

värsta fall även som nödbroms

最坏的情况下,即使如紧急制动

24

nödbroms

紧急制动

25

värsta fall

最坏的情况下

26

manövreras

操作

27

handspak

手杆

28

handbroms

手闸,手刹

29

acceleration

加速

30

retardation

减速

31

myndighetskrav på bromsar

刹车的监管要求

32

myndighetskrav

监管要求

33

vägverket utfärdar föreskrifter

SRA问题的规定

34

föreskrifter

规定

35

utfärdar

问题

36

författningssamlingens kapitel

宪法收集章

37

författningssamlingens

宪法集合

38

ca 100 paragrafer

100序列

39

föraren

司机

40

en lutning på upp till 16%.

斜率为高达16%

41

motlut

倾斜

42

lastat

加载

43

totalvikt

总重量

44

handreglaget

手控

45

fotmanövrerad

脚踏

46

pedalkraften

踏板力

47

uppgå

超过

48

bromssträcka- stoppsträcka

制动距离一 停车距离

49

bromssträckan

制动距离

50

förflyttar

移动

51

bromsningen

制动

52

påbörjats

开始

53

står still

静止的

54

stoppsträckan

停止距离

55

ingår

包括

56

totala

57

färdas

行驶

58

hindret upptäcks

检测到的障碍,

59

förarens reaktionstid

驾驶员反应

60

bromsarnas kondition och väglag

制动状况及条件

61

kondition

状况

62

väglag

条件

63

hjul låsas

车轮抱死

64

bromskraft

拖动,拖拉

65

styrförmågan

可操纵

66

försämras

恶化,变坏

67

niger

曲霉

68

framaxeln ökar

前轴增大

69

bakhjulen

后轮

70

lyfts däckets friktion mot vägen minskar och risken för hjullåsning ökar.

解除轮胎与路面的摩擦减少车轮抱死增加的风险。

71

lyfts

解除

72

friktion

的摩擦

73

risken

风险

74

okontrollerad sladdning

失控打滑

75

sladdning

失控,不受控制

76

okontrollerad

打滑

77

reaktionssträcka

反应距离

78

ansättning- tryckuppbyggnad- bromsning

进给压力制动

79

tryckuppbyggnad-

压力

80

bromsning

制动

81

bromsjobb ställer krav

制动工作要求

82

avgörande

危急

83

färdas

行驶

84

medtrafikanter

其他道路使用者

85

ställs höga krav på de komponenter som ingår i bromssystemen

要求高的制动系统的组成部分

86

ställs höga krav

高要求

87

komponenter

组成部分,元件

88

ingår i bromssystemen

包含在制动系统

89

mekaniker

机械师

90

reparera och serva bromssystem.

维修和服务制动系统

91

montera aldrig komponenter med bristand kvalitet

从未安装组件与微风齿质量

92

montera

安装

93

bristand kvalitet

残次 质量的

94

kvalitet

质量

95

ansvarig

负责

96

säkert

安全

97

färdas

行驶,旅行

98

friktion

摩擦

99

begrepp

概念

100

friktionskoefficienten (friktionstalet)

摩擦系数

101

halt

102

ytor

表面

103

mycket halt

很滑

104

ställen

地方

105

bromsbeläggen

刹车片,制动垫

106

vägbanan

巷道

107

hjulbromsarna

车轮制动器

108

nyligen körts

最近已运行

109

omvandlas

转换

110

rörelseenergi

动能

111

värmeenergi

热能

112

för att kunna bromsa behövs friktion på två ställen

了减缓必要的摩擦在两个地方

113

hjulbromsar

车轮制动器

114

huvudkonstruktioner

主要结构

115

trumbromsar

鼓式制动器

116

bromstrumma och bromsbackar

制动鼓及制动蹄

117

skivbromsar

盘式制动器

118

bromsklossar

刹车片,刹车垫

119

fördel

优点

120

varsin

各自

121

kan ledas bort

可以转移

122

lättare kan bli överhettade

lättare kan bli överhettade

123

bromsverkan

制动,刹车

124

extrema situationer

极端情况下

125

extrema

极端

126

situationer

情况下

127

bromsfading

制动衰减,制动损失

128

skivbroms

盘式制动器

129

framhjulen

framhjulen

130

vanligen även på bakhjulen.

通常在后轮上

131

konstruktionen

结构

132

en överlägsen värmeavledning

优越的散热

133

risken

风险

134

fading

衰退

135

bromsok

游标卡尺,制动钳

136

kolv

活塞

137

bromskloss

制动垫

138

bromsbelägg

制动垫,制动

139

bromsskiva

制动盘

140

roterande delen utgörs av en bromsskiva som är fast förbunden med hjulnavet.

转动部分,包括被固定到轮毂上的制动盘

141

roterande

转动

142

utgörs av

包括

143

fast

固定

144

hjulnavet

轮毂

145

förbunden

连接的

146

slityta av värme och nötningståligt material

热和耐磨材料的磨损表面

147

slityta

磨损表面

148

värme och nötningståligt

热和耐磨

149

material

材料

150

monterade

安装

151

förbundet

连接的

152

hjulupphängningen

悬挂

153

klämmer klossarna till på båda sidor

双方的针垫

154

klämmer

针,管角

155

klossarna

垫,块

156

skapar

创建

157

bromsande friktionen

制动摩擦

158

påverkas

影响

159

hydrauliska kolvar

液压活塞

160

pneumatik

气动

161

hydrauliska

液压

162

parkeringsbroms och ansätts då vanligen mekaniskt

停车制动器 应用与平常机械中。施加驻车制动,然后通常以机械

163

lasta och frakta tung last i kuperad terräng används en typ av lamell/skivbroms .

装载和搬运重物丘陵地形,盘式/盘式制动器类型

164

kuperad terräng

丘陵地形

165

frakta tung last

搬运重物

166

ett oljebad

油浴

167

där oljan cirkulerar och transporterar bort värme från bromsen

油循环并进行热离开制动

168

cirkulerar

循环

169

transporterar

并进行

170

kylningen blir effektiv och fading undviks

冷却效率和衰落避免

171

effektiv

效率

172

fading

衰落

173

undviks

避免

174

utförligt

细节

175

avsnitten

各节,节