motor sidor 54-55 Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > motor sidor 54-55 > Flashcards

Flashcards in motor sidor 54-55 Deck (74):
1

avgaser och luftförorening

排气和空气污染

2

förekommer

目前

3

molekyl

分子

4

bestående

包括

5

syreatomer

氧原子

6

syrehalten

7

indikera

表明,指出

8

halten

含量

9

om bränsle-luftblandningen är för mager blir syre halten hög.

燃料 - 空气混合物过稀,氧含量高。

10

medan en fet blandning ger ett lågt syre värde.

同时丰富的混合物使一个低氧气值。

11

koloxid CO

一氧化碳CO

12

kolmonoxid

一氧化碳

13

förening

复合

14

den skapas vid en ofullständig förbränning beroende av brist på syre.

创建的不完全燃烧,由于缺乏氧气。

15

ofullständig

残缺

16

beroende av

依赖的

17

brist

brist

18

oftast orsakad av en för fet bränsleblandning

通常是由太丰富的燃料混合物

19

indikatorn

指针

20

skiftningar

转变

21

koldioxid

二氧化碳

22

molekylen innehåller två syreatomer

其分子中含有2个氧原子

23

motor har en riktig förbränning

发动机有一个适当的燃烧

24

halt

含量

25

optimala blandningsförhållandet

最佳配比

26

optimala

最佳

27

indikerar

表示

28

antingen är fetare eller magrare

无论富裕或精简

29

växthusgas och bidra till den globala uppvärminingen.

温室气体排放和全球热身期间作出贡献。

30

kolväten HC

烃(HC),碳氢化合物

31

föreningar

化合物

32

kol och väte

碳和氢

33

största källan i avgaserna är oförbränt bränsle.

在排气的最大来源是未燃烧的燃料。

34

högt HC-värde kan bero på misständning.

HC值高,可因哑火。

35

för tidig tändning, felaktig brinntid, låg kompression eller extremt mager blandning som orsakar misständning.

过早点火,燃烧不当,低压缩或极瘦的混合物导致哑火。

36

utmärkt indikator

很好的指标

37

motorolja utspädd

发动机油稀释

38

orsaka

导致

39

oljeröken från vevhuset sugs in i inloppsröret och höjer HC-halten i avgasserna.

从曲轴箱的油烟被吸入到进料管,并提高废气中的发动机的HC含量。

40

cancerframkallande och är skadliga för miljön.

致癌性和对环境有害的。

41

kväveoxider NO

氮氧化物NO

42

kväve och syre

氮和氧的

43

kväveoxider

氮氧化物

44

kväveoxider bildas vi all förbränning.

氮氧化物 形成了我们所有的燃烧。

45

bildas vi all förbränning.

形成了我们所有的燃烧。

46

högt ryck och extrem temperatur som är fallet i förbränningsrummet är optimalt för att kväveoxider ska bildas.

高压和极端温度的情况一样,在燃烧室中是最优的,将要形成的氮氧化物。

47

närvarande

目前

48

oxideras ute i luften till kvävedioxider

在露天氧化氮氧化物

49

oxideras ute i luften

在露天氧化

50

till kvävedioxider

氮氧化物

51

smogbildning

烟雾形成

52

övergödning

施肥

53

HC-CO-SYRE- värdena är alla låga vid rätt förbränning i motorn.

HC-CO氧值都低在适当的,在发动机的燃烧。

54

koldioxid värdet ska vara så högt som möjligt minst 12-13%.

二氧化碳值应该是尽可能地高至少12-13%。

55

katalysatorrening

催化转换器

56

MIL- lampan (malfunction indicator lamp)

故障指示灯

57

avgasutsläppen

废气排放

58

varningslampa

警告

59

metoder för avgasrening

排放控制的方法

60

sluten vevhusventilation var den första åtgärden mot bilarnas luftförorening.

曲轴箱是对汽车空气污染的第一个动作

61

metoder för avgasrening

排放控制的方法

62

flamskydd

火焰

63

läcker

泄漏

64

dras upp

退出

65

gaserna är explosiva.

爆炸性气体。

66

därför finns ett flamskydd

因此,阻燃剂

67

aldrig glödrester

从来不余烬

68

avgasåterföring EGR (exhaust gas recirculation)

EGR , 废气再循环

69

praktiskt taget inget syre.

几乎没有氧气。

70

utförande

实施例

71

on-offsystem

开 - 关控制系统

72

enklaste

最简单的

73

luftförvärmning

空气预热

74

termostatstyrd

恒温控制