papper : att förstå värdet av avgasanalys Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > papper : att förstå värdet av avgasanalys > Flashcards

Flashcards in papper : att förstå värdet av avgasanalys Deck (466):
1

allmänt

通常

2

närmast avsedd

主要目的

3

avsedd

意图

4

bruksanvisning

手册,说明书

5

gasmätare

煤气表,气体流量计

6

att förstå värdet av avgasanalys

了解气体分析的价值

7

avgasanalys

气体分析

8

avgasinstrument

排气工具,排气仪器,仪表

9

skaffa data

获取数据

10

diagnoser

诊断

11

motorproblem

引擎问题

12

nödvändiga reparationer

必要的维修

13

reparationer

维修

14

fulla värdet

全部值

15

stå klart

清楚

16

innehåll

内容

17

idealmotorn

理想的发动机

18

verklighetens motor

真正的引擎

19

avgaser

排气

20

katalysator

催化剂,净化器

21

lambda

氧气

22

att använda lambdamätning

使用拉姆达测量的

23

lambdamätning

lambda测量

24

luft-bränsleförhållandet

空气燃料比

25

de farliga föroreningarna

有害污染

26

€€€€€€€€

€€€€€€€€

27

idealmotorn

理想的发动机

28

konstruera

构建

29

förbränningsmotorn

内燃机

30

vore det en motor

这将是一个马达

31

fullständigt

正确

32

biprodukterna

副产物

33

teoretiska

理论的

34

koldioxid

二氧化碳

35

vattenånga

水蒸汽

36

kolväten HC

碳氢化合物

37

perfekt

完美

38

koldioxid

二氧化碳

39

verkligheten

真实

40

flamfronten

火焰前面

41

gnistan

火花

42

iväg

断开

43

relativt svala cylinderväggarna

相对凉爽的汽缸壁

44

relativt

相对

45

svala

凉爽

46

cylinderväggarna

汽缸壁

47

kyls

冷却

48

resulterar

导致

49

ofullständig

残缺,不完全的

50

förgasare

气化炉,气化器

51

insprutningssystem

喷射系统

52

inställda

集合

53

felaktigt

不正确

54

fullständig förbränning

完全燃烧

55

verklighetens motor

真正的发动机

56

ofullständig

不完全的

57

kolväten

碳氢化合物

58

kolmonoxid

一氧化碳

59

koldioxid

二氧化碳

60

kväve

氮气

61

syrgas

62

kväveoxid

氮氧化物

63

grundläggande förhållandet

基本关系

64

grundläggande

基本

65

förbränningskomponenterna

燃烧部件/组件

66

variera

变化,不同,不等,不一

67

beroende på ålder

根据患者的年龄

68

motortemperatur

发动机温度

69

kondition

条件,情况,调节

70

dålig inställning av förgasare

化油器的态度不好

71

förgasare

化油器

72

inställning

设定

73

insprutning och tändläge på verkar också märkbart detta förhållande

喷射和点火的位置似乎也明显关系

74

insprutning och tändläge

喷射和点火的位置

75

märkbart

明显

76

verkar

似乎

77

på verkar

上出现,出现在

78

avgaser

排气

79

kolväten

碳氢化合物

80

oförbränt

未燃烧的,未燃尽

81

delvis förbränt bränsle

部分燃烧的燃料

82

delvis

部分

83

kolvätenivåer

碳氢含量,碳氢化合物水平/级别

84

mätt i miljondelar, ppm

测得的百万分之一,PPM

85

avgaserna

废气

86

relaterade

涉及,有关,相关

87

tändsystemet

点火系统

88

defekta tändstift

缺陷的火花塞,有缺陷的火花塞

89

felaktigt tändläge

不正确的点火位置

90

dåliga tändkablar

不良电线,不良点火电线

91

slutningsvinkel

合角度,关闭的角度,叶子板开角

92

vacuumläckor

真空泄漏

93

felaktigt luft/bränsleförhållande

不正确的空气/燃料比

94

förorsakar oriktig förbränning och höga HC-värden

造成不适当的燃烧和HC值高

95

förorsakar

造成,原因,起因

96

oriktig

不适当的,不正确

97

kolmonoxid

一氧化碳

98

bildas

形成

99

när syret inte räcker

当氧气不足

100

under förbränningen

在燃烧过程中

101

kolmonoxidnivåer

一氧化碳的含量

102

mätt i procent av avgaserna

以百分比测量的排气气体

103

förorsakas av

造成,引起

104

fet blandning

丰富的混合物

105

kan förorsakas av för

可引起过于

106

lågt tomgångvarv

低怠速

107

felaktig flottörnivå

不正确的液位浮子

108

igensatt luftfilter

堵塞的空气过滤器

109

igensatt

堵塞

110

dåligt fungerande PCV-ventil

PCV阀故障

111

felaktigt inställd förgasning

不正确的气化,不正确的气化炉

112

inställd

集合

113

insprutning

喷射

114

syrgasnivåer

氧气含量

115

tyder på att

表明

116

förbrukas

消耗

117

tillgängligt

提供,可用的

118

syrebrist

缺氧

119

lösningen

解决方案,解决办法

120

minska mängden bränsle

减少燃料的量

121

koldioxid

二氧化碳

122

en viktig ledtråd

一个重要的线索

123

ledtråd

暗示

124

att ställa

调整

125

diagnos

诊断

126

effektiv

效率

127

förbränningsprocessen

燃烧过程

128

kolmonoxid

一氧化碳

129

resultatet

结果,成绩

130

222222222222

22222222222222

131

ju större andel

比例越大

132

desto effektivare arbetar motorn

发动机的效率就越高

133

ett värde på 13-15% ansesidealiskt

值13-15%被认为是理想的

134

ansesidealiskt

认为是理想的

135

med CO och HC på eller nära noll och syrgas inom 1-3%.

为零或接近于零的CO和HC和氧气在1-3%之内

136

syrgas

137

väl inställd

设定好

138

förgasaren

汽化器,化油器

139

syrgasinnehållet

氧含量

140

luft/bränsleförhållandet

空气/燃料比

141

ändras

改变

142

rån fet till mager

从丰富到稀薄

143

hopp

跳跃

144

ett hopp

一个跳跃,一个跳转

145

åtminstonde

吃最少的邪恶

146

övergången

 过渡,过渡时期

147

upptäcka

检测,检测到

148

vacuumläckor

 真空泄漏

149

tändningsproblem

点火问题

150

upphov

导致,引起

151

misständning

哑火

152

felaktiga provvärden

错误的测试值

153

samt

154

grund

基本的

155

inte är korrekt insatt

未正确插入

156

korrekt

纠正,修正

157

insatt

插入

158

avgassystemet läcker

排气系统泄漏

159

syrgasvärden

氧值

160

syrgasvärden på 1.5% eller mindre anses idealiska med HC och CO på eller nära noll och syre inom 13-15%

1.5%或更低的氧值被认为是理想的HC和CO为零或接近于零,和在13%至15%的氧

161

kväveoxider

氮氧化物

162

består

由,包含

163

kväve

164

övriga

另外

165

en förbränningsmotor

内燃机

166

förbrukar

消耗

167

släpper ut

释放

168

kvävet

氮气

169

kväveoxider

氮氧化物

170

bildas

形成

171

förbränningstemperaturen

燃烧温度

172

överstiger

 超过

173

föreningarna

化合物

174

påverkar

影响

175

motorns gång

发动机的操作

176

förorsakar

造成,会导致该

177

under vissa atmosfäriska förhållanden

在一定的大气条件下

178

smog

烟雾

179

oförbränt

未燃烧的

180

atmosfäriska

 大气,大气中

181

förhållanden

条件

182

det är av detta skäl

这是基于这个原因

183

en bil skall typgodkännas

一辆汽车被批准

184

skall typgodkännas

获得批准,被批准

185

lösningen

解决方案

186

en anordning

一个设备

187

under kontroll

控制下

188

EGR-ventil ( för avgasrecirkulation )

废气再循环

189

sänka

降低

190

förbränningstemperaturen

燃烧温度

191

recirkulera

再循环,回收

192

förbränningskammaren

燃烧室

193

mekanikern/teknikern

技工/技师

194

styra utsläppen

控制排放

195

katalysator

催化剂,催化器,排气管

196

renare

清洁器 净化器

197

en anordning

一个设备,一种装置

198

liknar

类似

199

en ljuddämpare

消声器

200

grenröret och ljuddämparen

歧管和消音器

201

en kammare

一个腔室

202

en kemisk reaktion

化学反应

203

reaktion

反应

204

äger rum

发生,进行

205

förvandla

改造,转换

206

giftiga

有毒的

207

skadliga gaser

有害气体

208

mindre skadliga

危害较小

209

vanligast förekommande

常见

210

vanligast

常用,通常

211

förekommande

发生,出现,产生

212

en trevägskatalysator

一个三向催化剂

213

kolmonoxid

一氧化碳

214

kolväten

碳氢化合物

215

kväveoxid

 氮氧化物

216

kväve och vatten

氮和水

217

en typisk katalytisk renare

一个典型的催化转化器

218

en typisk

一个典型的

219

ett ytterskikt av rostfritt stål

 外层不锈钢

220

ett ytterskikt av

 外层

221

rostfritt stål

不锈钢

222

stål

223

keramiska material inuti

陶瓷材料里面

224

inuti

里面

225

keramiska

陶瓷的

226

formade

形,形状为

227

en vaxkaka

蜂窝,蜂窝状

228

ett tunnt skikt av aluminiumoxid

一层薄薄的三氧化二铝

229

materialet täckt av

材料覆盖

230

materialet

材料

231

täckt

覆盖

232

ett tunnt skikt av

一层薄薄的

233

aluminiumoxid

三氧化二铝

234

ett tunnt

一薄薄

235

skikt

236

materialets area

材料区,资料区

237

materialets

物料

238

area

区域

239

ytan

表面

240

ädelmetallerna

贵金属,贵重金属

241

platina och rodium

铂和铑

242

platina påskyndar oxideringen av CO och HC

铂加速CO和HC的氧化

243

oxideringen

氧化

244

påskyndar

加速,促进

245

rodium reducerar

铑减少

246

reducerar

降低

247

kväve

248

kväveoxider

氮氧化物

249

en katalysator

三元催化器

250

effekt

功率

251

luft/bränsleförhållande

空气/燃料比

252

stochiometriska

?

253

arbetstemperatur

工作温度

254

förstörs

摧毁,毁坏

255

bryts

打破,破

256

motorstöming

机器障碍

257

en svår motorstöming

一个严重的机器故障

258

substratmaterialet

基片材料

259

smälta

熔化

260

blyad

含铅

261

blyad bensin

含铅汽油

262

restolja

剩余油,残留油

263

skada

损坏

264

skada katalysatorn

坏三元催化器

265

rätt styrka

正确的强度

266

katalytisk

催化器

267

katalytisk avgasrening elektronisk

电子催化转换器

268

elektronisk

电子

269

elektronisk förgasarkontroll

电子控制化油器

270

typ

类型

271

open loop

 开环,开放回路

272

tonvikten

tonvikten

273

ligger på

位于

274

en korrekt inställd

正确调整,正确设置

275

underhållen

保持

276

closed loop

闭环,闭合回路

277

förse

提供

278

elektroniska styrenheten

电子控制单元

279

uppgifter

信息,任务

280

styrenheten

调节器

281

ett korrekt

适当的

282

hålla

保持

283

luft/bränsleförhållande

空气/燃料比

284

elektronisk bränsle-insprutning

电控燃油喷射

285

ett enkelt sätt visar

很容易的看出, 一种容易的方式显示

286

lambda

氧气

287

ett enkelt sätt visar

很容易的看出, 一种容易的方式显示

288

skall

将,应当

289

syreöverskott

过量的氧气

290

direkt relaterat

直接相关

291

idealiskt

理想的情况下

292

en keramisk anordning

一个陶瓷的设备

293

en kropp av keramiskt material

陶瓷材料制成的主体

294

yta har platinaelektroder fulla av porer

铂电极表面有毛孔

295

yta

表面

296

platinaelektroder

铂电极

297

porer

毛孔

298

en elektrod

一个电极

299

omgivande

周围

300

mängden

301

en spänning

电压

302

förse

提供

303

resulterande

导致,产生

304

spänningssvärdet

拉伸杆

305

utvärderar signalen

评估信号

306

bibehålla korrekt

保持适当的

307

cykler arbetsspänningen

循环工作电压

308

cykler

循环

309

skyda på processen

保护进程

310

processen

过程,进程

311

förvärmda

预热

312

tre kablar

三根电缆

313

att använda lambdamätning

使用LAMBDA测量

314

gasanalysatorer

气体分析仪

315

försedda

提供

316

AFR-mätning

空气/燃料比测量

317

metod

方法

318

spindt-formeln

尖锥公式

319

hänsyn

帐户

320

formel

公式

321

mest omfattande

最全面

322

tillåter

让,允许

323

katalysatom

催化器

324

majoriteten av

大多数,大部分

325

Open loop

开环,开放回路

326

avgasuttag

排气口

327

stoichometriska

328

tillverkare

生产厂家,制造商

329

uttag

出口

330

testa

测试

331

rpm

转速,每分钟转数

332

säker

安全

333

avgasvärdena

排气值

334

förändras

改变

335

typiska värden

典型值

336

styrning

styrning

337

333333333333

3333333333

338

exakt inställt

精确设定

339

fet blandning

丰富的混合物

340

mager blandning

稀薄的混合物

341

variationsområde för avgasvärden

排放值的变化范围

342

variationsområde

波动

343

diagnoshjälpmedel

诊断帮助,诊断辅助手段

344

luft/bränsleförhållandet

空气/燃料比

345

katalytiska avgasrenare

催化转换器

346

datorstyrda luftsystem

计算机控制的空气系统

347

ställa in

设置

348

fordonstestare

车辆测试仪

349

systemets givare

系统传感器

350

ett korrekt sätt

正确地办法

351

en riktig inställning

正确的做法,恰当的做法

352

elektroniska förgasare

电子化油器

353

insprutningssystem

燃油喷射系统

354

biprodukterna

 副产品

355

beror på

取决于

356

förhållandet

357

variera

变化,有所不同

358

utsläpp

排放

359

lägst

最低

360

indikator

最低

361

avgasförbränning

排气燃烧

362

mager blandning

稀薄混合物

363

indikerar

表示

364

rikare

更丰富

365

vanligtvis

平时

366

halter

水平

367

variera

有所不同

368

bidrar

贡献,有助于

369

effekter

效果

370

dålig motorkapacitet

发动机性能不佳

371

444444444上面有一些

44444444444面有一些

372

glödtänder under jämn hastighet

恒速期间白炽灯

373

jämn hastighet

恒速,恒定的速度

374

brända ventiler

燃烧阀门

375

låg bensinförbrukning

低油耗

376

lågt avgasutsläpp

低排放

377

försämrad

减值

378

motorkapacitet

发动机的能力

379

försämrad motorkapacitet

减值发动机的能力

380

viss tendens

必然趋势

381

knackningar och smällar

撞击和怦然心动

382

viss tendens till knackningar och smällar

必然趋势撞击和怦然心动

383

högsta prestanda

最高性能

384

stoichiometriska punkten

计量点,化学计量点

385

stoichiometriska

化学计量,化学计量比

386

bra motorkapacitet

良好的发动机的能力

387

omfattande utsläpp

粗放排放

388

omfattande

广泛,粗放

389

utsläpp

排放

390

hög bensinförbrukning

高汽油消费

391

inga knackningar

没有敲

392

hög bensinförbrukning

高汽油消费

393

minskar luftföroreningar

减少空气污染

394

oljan förorenas

油污染

395

svarta avgaser

炭黑尾气

396

förstör katalysatorn

破坏催化器

397

glödtänder

???

398

de farliga föroreningarna

有害污染

399

farliga

有害,危险

400

föroreningarna

污染,杂质

401

en lukt -och färglös gas

无色无味的气体

402

bildas vid all förbränning

在所有燃烧形成

403

bildas

形成

404

den försämrar blodets förmåga att transportera syre till kroppens olika vävnader

损害血液携带氧气到身体组织的能力

405

försämrar blodets

损害血液

406

förmåga

能力

407

transportera

携带

408

kroppens olika vävnader

身体组织

409

vävnader

组织

410

rester från ofullständig förbränning av bensin

汽油的不完全燃烧的残渣

411

rester

残渣,杂质

412

ofullständig

不完全

413

dels släpps ut då bensin avdunstar

部分汽油蒸发时发出

414

avdunstar

蒸发

415

vissa är cancerframkallande

有些是致癌

416

ofrånkomlig

必然,不可避免的

417

fossila

化石,石化,矿物

418

direkt beroende av

直接依赖于

419

sträva

 努力

420

mycket som möjligt

尽可能地

421

minska bränsleförbrukningen

降低燃料消耗

422

avgaskontroll vid svensk bilprovning

瑞典汽车排放控制检查

423

besiktning

检查

424

kontroller

控制

425

avgasreningen

防污染

426

beträffande

关于,上,于

427

koloxidhalt

一氧化碳含量

428

funktion

功能

429

avgasrenande komponenterna

排气净化用组件

430

komponenterna

组件

431

katalysator

催化转换器

432

kolväten

碳氢化合物

433

driftsvarm

工作温度

434

kontrollen

检查

435

gränsvärden

范围,限制值

436

volymprocent

量,体积,额

437

tomgång

怠速

438

prov utföres

进行试验

439

förhöjt varvtal

在升高的速度

440

olikheter

差异

441

på marknaden

市场

442

anvisningar

指示

443

avviker

偏离

444

generella reglerna

一般规则

445

tillverkarens ataganden för katalysatorbilar

催化剂的汽车制造商的承诺

446

ataganden

承诺

447

först uppstår

首次出现

448

åtagandet

承诺

449

anmärkning

备注

450

avgasreningen

防污染

451

modeller

模型

452

tillverkare

生产厂家

453

reparation

修复

454

kostnad

成本

455

bilägaren

车主

456

utrustning

设备

457

kontrolleras

检查

458

utföres

执行

459

översiktlig

整体

460

utrustningen

设备

461

monterad

安装

462

funktionskontroll

功能控制

463

komponenter

元件

464

klarar

通过

465

utsläppsgränserna

排放限值

466

underkänd

失败