sidor 136-137 Hjulupphängning och styrinrättning Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 136-137 Hjulupphängning och styrinrättning > Flashcards

Flashcards in sidor 136-137 Hjulupphängning och styrinrättning Deck (54):
1

fjäderbens- MacPherson framvagn

麦弗逊式前悬架

2

fjäderbens- MacPherson framvagn
i stället för triangellänkar används ofta ett fjäderben och en undre länkarm kombinerad med en krängningshämmare.
systemet kallas för MacPherson-framvagn efter uppfinnaren.

麦弗逊式前悬架
而不是横臂式往往是一个支柱和下臂带有一个横向稳定杆相结合。
后的麦弗逊式前悬挂系统,称为发明者。

3

triangellänkar

横臂式

4

ett fjäderben

一个支柱

5

kombinerad

结合

6

en krängningshämmare

平衡杆

7

uppfinnaren

发明者

8

hjulets axeltapp är en del av fjäderbenet.
hela fjäderbenet vrids av styrinrättningen.
högst upp är fjäderbenet lagrat med ett axiallager mot karossen.
den nedre änden är fäst i länkarmen med en spindelled.

轮轴是支柱的一部分。
支柱转动转向系统。
存储与止推轴承的身体在支柱的顶部。
的下端被固定在连杆臂由一个球窝接头。

9

en skruvfjäder sitter runt fjäderbenets övre del.
inuti fjäderbenet sitter en teleskopstötdämpare.
denna konstruktion finns på de flesta personbilar.
fördelarna är många:
få rörliga delar, relativt billig och bilen blir kursstabil.

围坐螺旋弹簧支柱顶部。
里面的支柱是一个伸缩式减震器。
这种设计是大多数汽车上。
好处是多方面的:
一些运动部件,价格相对便宜的车是稳定的过程。

10

övre lagring
skruvfjäder
gummibuffert
stötdämpare
nedre fjäderfäste
fjäderben
krängningshämmare
undre länkarm
reaktions stag
undre spindelled

上层存储
螺旋弹簧
橡胶缓冲
减震器
较低的弹簧安装
支撑
稳定杆
下叉臂
反应支柱
下球节

11

hjullänkar i bilens längdriktning

车轮在车辆纵向的链接

12

hjullänkar i bilens längdriktning
med hjullänkarna placerade i fordonets längdriktning varierar avståendet mellan fram- och bakhjulen vid fjädringsrörelserna medan cambervinkeln och spårvidden inte förändras.
på bilden sköts fjädringen med torsionsstavar.

轮式链接放置在纵向方向上变化上面的悬浮液的活动,同时前轮和后轮之间的距离不改变外倾角和磁道宽度。
图片拍摄扭杆悬挂。

13

längdriktning

纵向的链接,纵向的

14

avståendet mellan

之间的距离

15

varierar

发生变化

16

cambervinkeln

弧形,外倾角

17

spårvidden

轨迹,轨迹测量

18

förändras

改变,发生变化

19

torsionsstavar

 扭杆

20

övre spindelled
nedre spindelled
hjullänkar
torsionsfjäder

上球关节
下球节
车轮链接
扭簧

21

krängningshämmare

稳定杆,横向稳定杆

22

krängningshämmare
på grund av centrifugalkraften kränger bilen i kurvor.
och de yttre fjädrarna belastas mer än de inre.

稳定杆
造成通过俯仰汽车进入弯道离心力。
和外弹簧储能比内。

23

centrifugalkraften

离心力

24

kränger

倾仰

25

krängningshämmaren begränsar krängningen.
vridning av dess raka mittparti motverkar krängningar och däckslitage.

稳定杆限制了脚跟。
将其剃我党抵消车身侧倾和轮胎磨损。

26

krängningshämmaren "drar upp " högerhjulet så att karossen sänks även på högersidan.

krängningshämmaren "drar upp " högerhjulet så att karossen sänks även på högersidan.
centrifugalkraften i högersvängen pressar ner karossens vänstra sida och krängningshämmaren vrids.

稳定器“拉起”右轮使机体降低,即使在右页。

稳定器“拉起”右轮使机体降低,即使在右页。
离心力右转推下来身体的左侧,开启防倾杆。

27

sammankopplade
sänks även
minskas

链接
甚至下调
减少

28

bakhjulsupphängning

后悬挂

29

bakhjulsupphängning
bakhjulsupphängningen kan bestå av stel bakaxel med olika typer av fjädring som skruv- eller bladfjädrar.
på tyngre fordon används oftast luftfjädring.
både fram- och bakhjulsdrivna fordon kan ha en stel bakaxel.

后悬挂
后悬挂可以包括与不同类型的螺杆或板簧悬架的刚性后轴。
较重的车辆一般都采用空气悬架。
前轮和后轮驱动车辆具有非独立。

30

upphängningen kan också vara sk. individuell upphängning
där varje bakhjuls fjädringsrörelse sker oberoende av det andra bakhjulet.
fjädringen kan vara:
skruv- eller bladfjädring, hydrolas tic fjädring, gas-, eller torsionsfjädring.
både fram- och bakhjulsdrivna fordon kan ha en individuell bakhjulsupphängning.

悬浮液也可以被调用。独立悬挂
独立于其他的后轮,每个后轮悬挂运动。
悬浮液可以是:
螺丝或叶水解抽动的悬浮液,气,或扭杆弹簧,。
前面和后轮驱动的车辆,可能有一个独立后悬挂。

31

stel bakaxel, lätta fordon.
en stel bakaxel på en bakhjulsdriven personbil innehåller slutväxel, differential, drivaxlar och hjulnav.
är fordonet framhjulsdrivet saknas drivning, men bakaxeln kan fortfarande vara stel.

刚性后轴,轻型车辆。
一个刚性后轴,后轮驱动车,包含最后的驱动器,差速器,传动轴和轮毂。
车辆是前轮驱动没有牵引,但后轴可能仍然是刚性的。

32

bakaxeln, som är sammankopplad med kardanaxeln, är fäst vid karossen eller ramen på så sätt att den kan röra sig upp och ner i förhållande till karossen, fjädra.
stötdämparna, som motverkar gungningsrörelser, är vanligen hydrauliska av teleskoptyp.

连接到车身或车架的后桥,这是连接到螺旋桨轴,以便它可以向上移动和向下相对于主体,弹簧。
减震器,防摇运动,通常液压望远镜。

33

sammankopplad

是连接到

34

förhållande

相对于

35

motverkar gungningsrörelser

防摇运动

36

137 137 137

137 137 137

37

stel bakaxel för fram hjulsdriven personbil
fjäder
tvärstag ( Panhard stag )
övre länkarm ( reaktionsstag, momentstag )
bakaxel
krängningshämmare
undre länkarm

前轮驱动车的刚性后轴
弹簧
横栏(潘哈德杆)
上臂(反应杆,扭力杆)

稳定杆
下叉臂

38

bakaxeln måste också behålla rätt läge,
utan att det blir för stora vibrationer och stötar,
vid acceleration, inbromsning och kurvtagning.
för att hindra axeln att komma i vridsvängning,
vid acceleration och inbromsning, har bakaxeln försetts med längsställda sk. reaktionsstag.

后轴还必须保持正确的位置,
不成为太大的震动和冲击,
在加速,制动和转弯。
,防止轴在偏转来,
在加速和制动,后轴已经配备了所谓的服从沿。反应棒。

39

vibrationer och stötar,

震动和冲击

40

vridsvängning

偏转

41

reaktionsstag

反应支柱

42

panhard stag
stelbakaxel med bladfjädring för lätt fordon ex. lätt lastbil.

stötdämpare
skruvfjäder
a-länk som håller bakaxelkåpan på plats
reaktionsstag
stel bakaxel för ett lättare fordon med skruvfjädring.

潘哈德杆
刚性后轴与轻型车辆前钢板弹簧。轻型卡车。

减震器
螺旋弹簧
一个连杆后轴持有盖到位
反应棒
更轻的车辆与螺旋弹簧的刚性后轴。

43

individuell bakhjulsupphängning, lätta fordon.

独立后悬挂,车辆轻量化。

44

individuell bakhjulsupphängning, lätta fordon.
den individuella upphängningen tillåter varje hjul att fjädra oberoende av det andra hjulet på samma axel.

独立后悬挂,车辆轻量化。
个别的悬浮液,使每个车轮弹簧独立的其他同一车轴上的车轮。

45

en del av de konstruktioner som används vid individuell framhjulsupphängning förekommer också vid individuell bakhjulsupphängning.
macpherson upphängning för bakhjul har många likheter med macpherson framvagnen,
förutom att den inte är styrbar.

一些使用独立前悬架结构也发生独立后悬挂。
麦弗逊式悬架后有许多相似之处,麦弗逊式前悬挂,
不同的是它是可控的。

46

v-svängarmen är bakåtriktad i rät vinkel mot bilens längdriktning.

bakåtriktade svängarmar är en upphängning som gör att hjulen kan fjädra separat utan någon förändring av hjulvinklar eller spårvidd. här för bakhjulsdrivning.

V摆动臂向后指向的汽车的长度方向垂直。

后摆臂悬挂,允许车轮单独去春来,没有任何改变车轮角度或压力表。这里为后轮驱动。

47

separat

分别

48

förändring

改变

49

bakhjulsdrivning

后轮驱动

50

så här kan en bakhjulsupphängning med individuella rörelser se ut för en framhjulsdriven personbil.
i princip är det ingen större skillnad på konstruktionen med och utan drivning.

所以这可能是个人的动作看起来前轮驱动车的后悬挂。
原则上,在结构上有和没有控制的没有太大的区别。

51

bakhjulsupphängning tunga fordon

förutom det som beskrivits ovan för lättare fordon måste upphängningen av bakhjulen på tunga fordon tåla betydligt större krafter, påfrestningar.
utseendet på bakvagnen varierar mycket beroende på vilket användningsområde fordonet är byggt för.

后悬挂重型车辆

除上文所述外更轻的车辆悬挂重型车辆的后轮承受更大的力量,应力。
看的后端有很大关系是建立在车辆上的应用。

52

när bakvagnen är utrustad med en bakaxel,
kallas den enkelaxlad bakvagn.
det andra alternativet benämns boggi och består av två eller flera bakaxlar.

的后端时,配备一后轴,
称为单一轴关节。
被称为第二个选项转向架,包括两个或两个以上的后轴。

53

boggi

转向架

54

boggin kan vara utrustad med två drivande bakaxlar sk.
fyra drivande eller med en drivande bakaxel och en med rullande löpaxel sk.

转向架可配与两个驱动轴调用。
4或驾驶与驾驶轴和从动轴滚动SK。