sidor 140-141 Hjulupphängning och styrinrättning Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 140-141 Hjulupphängning och styrinrättning > Flashcards

Flashcards in sidor 140-141 Hjulupphängning och styrinrättning Deck (42):
1

hjulinställning för dubbla framaxlar

四轮定位双前轴

2

hjulinställning för dubbla framaxlar

för att inget onödigt däckslitage ska uppstå är det viktigt att båda framaxlarna har rätt kurv vinklar.
det innebär att de inre hjulen måste vridas mer än de yttre.

四轮定位双前轴

以避免不必要的轮胎磨损会发生,重要的是,无论是前轴有一个正确的曲线角度。
这意味着,内轮旋转超过外部的。

3

alla framhjulen ska rulla i cirkelbanor med samma centrum.
eftersom den bakre framaxeln ligger närmare bakaxlarnas centrumlinje,
blir kurv vinklarna mindre på denna axel.

所有前轮滚圆形路径具有相同的中心。
由于后前轴到后轴中心线
成为在该轴上的转弯角度。

4

genom noggrann beräkning av längd och fästpunkter på pitman arm och mellan styrarm anpassas kurv vinklarna mellan framaxlarna.

通过仔细计算转向臂和控制臂的长度和连接点适应曲线轴之间的角度。

5

alla hjulen ska rulla i en cirkelbana med samma centrum.

所有的轮子在一个圆形的路径将推出具有相同的中心。

6

styrradie

är ett avstånd, mätt på vägbanan,
mellan hjulets vridningsaxel och hjulets centrumlinje.
vid negativ styrradie vrider sig hjulet inåt vid inbromsning.
detta motverkar bilens sneddragning när t-ex. bara ena framhjulet driver eller vid bromsning på isfläckar.

转向半径

是车行道上测量的距离,
之间的轮的转动轴与车轮中心线。
阴性对照半径转动方向盘时向内制动。
这可以防止车拉向一侧当t-EX。只有一个前轮驱动或制动冰补丁。

7

styrradie

转向半径

8

vid positiv styrradie vrider sig hjulet utåt vid bromsning.
skulle ena framhjulet får punktering,
vrider sig detta hjul utåt och strävar efter att dra hela bilen ¨t detta hjul utåt och strävar efter att dra hela bilen åt detta håll.
vilket naturligtvis kan vara farligt.

转向半径在制动过程中向外转动方向盘。
一个前轮会得到一个平坦的轮胎,
这轮向外转动,力争全车系列车轮向外拉,努力在这个方向拉动整个汽车。
这当然可能是危险的。

9

negativ styrradie
positiv styrradie

负转向半径
正转向半径

10

thrustvinkel och set back.

推力角和重新设置。

11

thrustvinkel och set back.

vid hjulinställning ( fyrhjuls mätning ) är det viktigt att man utgår från bakvagnen och använder sig av bilens geometriska mittlinje.

推力角和重新设置。

车轮定位(四轮测量),重要的是从后端开始,并使用车辆的几何中心线

12

thrustvinkel

bakhjulen förskjutna i förhållande till den geometriska mittlinjen.

推力角

后轮偏移量有关的几何中心线上。

13

förskjutna

偏移量,偏移

14

hjul axlarnas mitt är förskjuten i förhållande till varandra.

轮轴中心的偏移量的相互关系。

15

vid fyrhjuls mätning fästs en mätanordning på varje hjul.
med hjälp av laserstrålar mellan instrumenten kan hjulvinklarna mätas.

四轮测量的测量装置连接到每个车轮。
使用仪器之间的激光束可以车轮角度测量。

16

fästs

连接

17

mätanordning

测量装置

18

instrumenten

仪器

19

laserstrålar

激光束

20

set back.

framhjulen är förskjutna i förhållande till den geometriska mittlinjen.
en skillnad i castervinkel mellan höger och vänster hjul ger set back.
set-back fram
set-back bak
symmetrilinje
när någon av hjulaxlarnas axiella linje är vriden i förhållande till en linje som ligger rakt i bilens riktning.
symmetrilinjen.
då finns en set-back.

重新设置。

前轮的几何中心线相对偏移。
左,右车轮的主销后倾角之间的差提供了重新设置。
设置靠背的前排
集回后方
对称线
时,任何的hjulaxlarnas轴线在车辆的方向是直的线被扭曲。
对称线。
然后,有一组回。

21

141 141 141

141 141 141

22

åtgärder före hjulinställning

前四轮定位措施

23

åtgärder före hjulinställning

innan man mäter och justerar hjulvinklar ska man kontrollera och ev. åtgärda följande:

ovanligt stor last i fordonet.
rätt lufttryck i däcken.
däckslitage, framdäcken bör ha ung. samma förslitning.
brustna fjädrar
skadad styrväxel
glapp i styrleder
skada eller glapp i fjäderbenslagring. ( macphearson framvagn )
glapp i spindelleder.
glapp i framhjulslager.

前四轮定位措施

之前测量和调整,如有必要,应检查车轮定位。解决以下问题:

在车辆上的负载非常大。
轮胎适当充气。
前轮轮胎磨损,应该是年轻人。相同的磨损。
弹簧断裂
损坏转向器
在转向关节的松动
支柱轴承损坏或松动。 (MacPhearson前端)
松动的球关节。
前轮轴承的松动。

24

över- och understyrning.

过度和不足 转向。

25

vid kurvtagning drar centrifugalkraften fordonet utåt

在转弯时,离心力的车辆向外拉

26

vid kurvtagning drar centrifugalkraften fordonet utåt
man säger att fordonet är understyrt när man måste vrida hjulen mera ju högre hastighet man har.
om farten
är för hög kommer fordonet att gå i diket med fronten före.

在转弯时,离心力的车辆向外拉
一个人说,车辆行驶时,你必须把车轮率越高,你有。
在旅途中
过高时,车辆将进入沟之前与前。

27

ett överstyrt fordon däremot svänger av sig själv
allt snävare ju högre hastigheten är.
man måste minska rattutslaget när fordonet kommer in i en kurva
om föraren inte parerar med ratten kommer fordonet att sladda runt.

过驱动车辆,但是自行关闭
拧紧的较高的速度。
当在车辆进入弯道时,需要减少方向盘
如果司机无法招架的方向盘,车辆会打滑左右。

28

det bästa ur trafiksäkerhetssynpunkt är ett neutralstyrt eller måttligt understyrt fordon.

最好的道路安全是一个中性或适度控制下控制车辆。

29

detta uppnås genom en bra viktfördelning mellan bak- och framaxel.

这是通过一个良好的重量分配前轴和后轴之间。

30

observera att ett fordons styregenskaper kan ändra sig oerhört mycket när det lastas eller när lufttrycket i däcken ändras.

注意,车辆的转向特性可能会发生很大的变化,在加载时或当轮胎内的气压变化。

31

styregenskaper

转向特性

32

oerhört

极大,极,万分

33

överstyrning
understyrning

bilens tyngdpunkt långt bak.
bilens tyngdpunkt långt fram.

转向过度
传向不足

车辆的重心靠后。
车辆的重心靠前。

34

styrinrättning

转向系统

35

styrinrättning

styrningen ska kännas lätt och säker.
framhjulen ska ha en tendens att själv gå tillbaka till "rakt fram läge", efter en sväng.
stötar och ojämnheter får inte fortplantas från vägbanan till ratten.
men föraren ska ändå ha känslan av kontakt med vägen.

操舵

转向应该感到轻松和安全。
前轮就会有一种倾向,自我回去“直行”的位置后,转弯。
撞击和颠簸可能无法从巷道传播到方向盘。
但司机仍然应该有与路面接触的感觉。

36

styrväxeln överför kraften från rattvridningen till framhjulen.
på lastbilar och andra tyngre fordon är skruvväxel med kulmutter vanligast.
på personbilar används oftast kuggstångsväxel.

转向器将力传递到前轮的转向运动。
卡车和其他重型车辆蜗杆传动滚珠螺母常见。
汽车一般都采用齿轮齿条式。

37

kuggstångsväxel

齿条和小齿轮

38

rattstång
kugghjul
inre styrled
fjäder
juster kolv
kuggstång

转向柱
齿轮
内部转向节
弹簧
调节活塞
齿条

39

på rattstångens nedre ände sitter ett litet kugghjul som står i ingrepp med en kuggstång.
kuggstången har förbindelse med styrarmarna och hjulen.
när ratten och därmed kugghjulet.
vrids skjuts kuggstången i sidled och hjulen vrids.

的转向管柱的下端是与齿条啮合的小齿轮。
机架连接到控制臂和车轮。
当方向盘,因此在齿轮上。
双绞线推机架侧身转向的车轮。

40

i ingrepp

从事,搞

41

styrväxel med skruv

rattrörelserna överförs via skruvväxeln till en en sid rörelse hos den sk. pitmanarmen.
styrstag överför sedan rörelsen till hjulen.
utväxlingsförhållandet mellan rattstång och styraxel är 15:1 - 20:1 på personbilar och på lastbilar kan det vara upp till 50:1.
genom det höga utväxlingsförhållandet behövs inte så stor kraft för att vrida ratten.

螺杆舵机

转动方向盘通过蜗轮减速机发送的所谓的一侧移动。连杆。
拉杆然后转移到车轮上的移动。
转向柱和转向轴之间的齿轮比为15:1 - 20:1轿车和卡车的可达到50:1。
通过高齿轮比是没有必要尽可能多的力转动方向盘。

42

styrväxel med kulmutter, rattstångens " skruv " flyttar kulmuttern som via en kuggväxel vrider pitmanarmen.
rattstång
fäste för pitmanarm
kulmutter

转向齿条与滚珠螺母,转向柱“螺丝”移动滚珠螺母旋转连杆通过变速箱。
转向柱
安装连杆
滚珠螺母