Level 1.2 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.2 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 1.2 Character & Pinyin Practice Deck (78)
Loading flashcards...
1
Write the pinyin

"please" / to ask / to invite

qǐng

2
Write the pinyin

will

huì

3
Write the pinyin

to live/to stay

zhù

4
Write the pinyin

to go

5
Write the pinyin

谢谢

to thank

xièxie

6
Write the pinyin

司机

driver / chauffeur

sījī

7
Write the pinyin

旅馆

hotel

lǚguǎn

8
Write the pinyin

护照

passport

hùzhào

9
Write the pinyin

行李

luggage

xínglǐ

10
Write the pinyin

money

qián

11
Write the pinyin

出租车

taxi

chūzūchē

12
Write the pinyin

地址

address

dìzhǐ

13
Write the pinyin

大概

probably/about/roughly

dàgài

14
Write the pinyin

(long)time

jiǔ

15
Write the pinyin

小时

hour

xiǎoshí

16
Write the pinyin

为什么

why

wèishénme

17
Write the pinyin

观光

sightseeing

guānguāng

18
Write the pinyin

to stay

dāi

19
Write the pinyin

to wish

zhù

20
Write the pinyin

to play

wán

21
Write the pinyin

开心

happy

kāixīn

22
Write the pinyin

to give

gěi

23
Write the pinyin

in/on/at

zài

24
Write the pinyin

who

shéi

25
Write the pinyin

to do

zuò

26
Write the pinyin

饭店

hotel

fàndiàn

27
Write the pinyin

海关

customs

hǎiguān

28
Write the pinyin

签证

visa

qiānzhèng

29
Write the pinyin

洗手间

restroom

xǐshǒujiān

30
Write the pinyin

过期

to expire

guòqī

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):