Level 2.1 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.1 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 2.1 Character & Pinyin Practice Deck (58)
Loading flashcards...
1
Write the pinyin

first

xiān

2
Write the pinyin

particle of surprise or consent

ò

3
Write the pinyin

小吃

snacks

xiǎochī

4
Write the pinyin

vendor/stall

tān

5
Write the pinyin

to take /to carry/to bring

dài

6
Write the pinyin

again/another/then/ once more

zài

7
Write the pinyin

热闹

lively/bustling

rènao

8
Write the pinyin

correct/right

duì

9
Write the pinyin

特别

special

tèbié

10
Write the pinyin

价钱

price

jiàqián

11
Write the pinyin

to buy

mǎi

12
Write the pinyin

low

13
Write the pinyin

expensive

guì

14
Write the pinyin

不客气

"You're welcome!"

búkèqi

15
Write the pinyin

对了

by the way

duìle

16
Write the pinyin

带路

to lead the way

dàilù

17
Write the pinyin

便宜

cheap

piányi

18
Write the pinyin

一样

the same

yíyàng

19
Write the pinyin

海边

the seaside/the beach/the coast

hǎibiān

20
Write the pinyin

tall/high

gāo

21
Write the pinyin

short/low

ǎi

22
Write the pinyin

出名

well-known

chūmíng

23
Write the pinyin

对不起

I'm sorry/excuse me

duìbuqǐ

24
Write the pinyin

不好意思

excuse me/to be embarrassed

bùhǎoyìsi

25
Write the pinyin

多谢

"Thanks a lot"

duōxiè

26
Write the pinyin

感谢

to be grateful

gǎnxiè

27
Write the pinyin

不用谢

"No need for thanks"/You're welcome!"

búyòngxiè

28
Write the pinyin

老街

Old street

lǎojiē

29
Write the pinyin

没关系

"Don't worry about it"/"It doesn't matter!"

méiguānxi

30
Name the pinyin AND definition

xiān

first

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):