Level 3.2 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.2 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 3.2 Character & Pinyin Practice Deck (80)
Loading flashcards...
1
Write the pinyin

有的

some/a few

yǒude

2
Write the pinyin

汉字

Chinese character

hànzì

3
Write the pinyin

发音

pronunciation

fāyīn

4
Write the pinyin

说到

speak of

shuōdào

5
Write the pinyin

hard/difficult

nán

6
Write the pinyin

容易

easy

róngyì​

7
Write the pinyin

练习

to practice

liànxí

8
Write the pinyin

量词

measure word

liàngcí

9
Write the pinyin

目的

goal/objective

mùdì

10
Write the pinyin

笔画

stroke count

bǐhuà

11
Write the pinyin

了解

to understand

liǎojiě

12
Write the pinyin

复杂

complicated

fùzá

13
Write the pinyin

没错

correct

méicuò

14
Write the pinyin

忘记

to forget

wàngjì

15
Write the pinyin

语法

grammar/syntax

yǔfǎ

16
Write the pinyin

进步

to improve/to progress

jìnbù

17
Write the pinyin

to be afraid of /to fear

18
Write the pinyin

希望

to hope

xīwàng

19
Write the pinyin

比如说

for example

bǐrúshuō

20
Write the pinyin

to make(friends)

jiāo

21
Write the pinyin

认真

serious/earnest

rènzhēn

22
Write the pinyin

利用

to use/to utilize

lìyòng

23
Write the pinyin

开玩笑

to joke/to make fun of

kāiwánxiào

24
Write the pinyin

声调

tones

shēngdiào

25
Write the pinyin

生词

new vocabulary words

shēngcí

26
Write the pinyin

句子

sentence

jùzi

27
Write the pinyin

用法

usage

yòngfǎ

28
Write the pinyin

退步

to decline(in ability)

tuìbù

29
Write the pinyin

记得

to remember

jìdé

30
Write the pinyin

用功

diligent/studious

yònggōng

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):