Level 1.7 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.7 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 1.7 Vocab Deck (206)
Loading flashcards...
1
Q

Translate to Chinese

a while

A

一会儿

yí huìr

2
Q

Translate to Chinese

constantly

A

经常

jīng cháng

3
Q

Translate to Chinese

direct

A

直接

zhí jiē

4
Q

Translate to Chinese

divorced

A

离婚

lí hūn

5
Q

Translate to Chinese

to be worth

A

值得

zhí dé

6
Q

Translate to Chinese

snack

A

零食

líng shí

7
Q

Translate to Chinese

to paint

A

huà

8
Q

Translate to Chinese

opportunity

A

机会

jī huì

9
Q

Translate to Chinese

to open an account

A

开户

kāi hù

10
Q

Translate to Chinese

to make a withdrawal

A

取钱

qǔ qián

11
Q

Translate to Chinese

to deposit

A

存钱

cún qián

12
Q

Translate to Chinese

horse

A

13
Q

Translate to Chinese

wolf

A

láng

14
Q

Translate to Chinese

sheep

A

绵羊

mián yáng

15
Q

Translate to Chinese

puppy

A

小狗

xiǎo gǒu

16
Q

Translate to Chinese

bug (insect)

A

昆虫

kūn chóng

17
Q

Translate to Chinese

kitten

A

小猫

xiǎo māo

18
Q

Translate to Chinese

mosquito

A

蚊子

wén zi

19
Q

Translate to Chinese

fly

A

苍蝇

cāng ying

20
Q

Translate to Chinese

monkey

A

猴子

hóu zi

21
Q

Translate to Chinese

snake

A

shé

22
Q

Translate to Chinese

duck

A

23
Q

Translate to Chinese

feather (on a bird)

A

羽毛

yǔ máo

24
Q

Translate to Chinese

courage

A

勇气

yǒng qì

25
Q

Translate to Chinese

circumstance

A

环境

huán jìng

26
Q

Translate to Chinese

to challenge

A

挑战

tiǎo zhàn

27
Q

Translate to Chinese

to allow, to permit

A

允许

yǔn xǔ

28
Q

Translate to Chinese

(summer) camp

A

露营

lù yíng

29
Q

Translate to Chinese

forest

A

森林

sēn lín

30
Q

Translate to Chinese

freedom

A

自由

zì yóu

31
Q

Translate to Chinese

safety, security

A

安全

ān quán

32
Q

Translate to Chinese

society

A

社会

shè huì

33
Q

Translate to Chinese

standard

A

标准

biāo zhǔn

34
Q

Translate to Chinese

tone (of voice)

A

声调

shēng diào

35
Q

Translate to Chinese

willing to

A

愿意

yuàn yì

36
Q

Translate to Chinese

to punish

A

惩罚

chéng fá

37
Q

Translate to Chinese

punishment

A

惩罚

chéng fá

38
Q

Translate to Chinese

to protect

A

保护

bǎo hù

39
Q

Translate to Chinese

protection

A

保护

bǎo hù

40
Q

Translate to Chinese

to produce

A

生产

shēng chǎn

41
Q

Translate to Chinese

product

A

产品

chǎn pǐn

42
Q

Translate to Chinese

boxing

A

拳击

quán jī

43
Q

Translate to Chinese

a gun, a firearm

A

qiāng

44
Q

Translate to Chinese

suicide

A

自杀

zì shā

45
Q

Translate to Chinese

to fall ill, to get sick

A

生病

shēng bìng

46
Q

Translate to Chinese

symptom

A

症状

zhèng zhuàng

47
Q

Translate to Chinese

to rent

A

48
Q

Translate to Chinese

rent

A

租金

zū jīn

49
Q

Translate to Chinese

target, objective

A

目标

mù biāo

50
Q

Translate to Chinese

pilot

A

飞行员

fēi xíng yuán

51
Q

Translate to Chinese

pijamas

A

睡衣

shuì yī

52
Q

Translate to Chinese

line

A

线

xiàn

53
Q

Translate to Chinese

to design

A

设计

shè jì

54
Q

Translate to Chinese

designer

A

设计师

shè jì shī

55
Q

Translate to Chinese

curtain

A

窗帘

chuāng lián

56
Q

Translate to Chinese

advertising

A

广告

guǎng gào

57
Q

Translate to Chinese

(potato) chips

A

薯片

shǔ piàn

58
Q

Translate to Chinese

counter

A

柜台

guì tái

59
Q

Translate to Chinese

crew member

A

乘务员

chéng wù yuán

60
Q

Translate to Chinese

loved, beloved

A

亲爱的

qīn ài de

61
Q

Translate to Chinese

expert

A

专家

zhuān jiā

62
Q

Translate to Chinese

(sense of) humor

A

幽默

yōu mò

63
Q

Translate to Chinese

issue, business

A

事情

shì qíng

64
Q

Translate to Chinese

passenger

A

乘客

chéng kè

65
Q

Translate to Chinese

just

A

刚刚,正好

gāng gāng ,zhèng hǎo

66
Q

Translate to Chinese

to bite

A

yǎo

67
Q

Translate to Chinese

slippers

A

拖鞋

tuō xié

68
Q

Translate to Chinese

real

A

真的

zhēn de

69
Q

Translate to Chinese

Denmark

A

丹麦

dān mài

70
Q

Translate to Chinese

uncomfortable

A

不舒服

bú shū fu

71
Q

Translate to Chinese

diary

A

日记

rì jì

72
Q

Translate to Chinese

to contact

A

联系

lián xì

73
Q

Translate to Chinese

to affect

A

影响

yǐng xiǎng

74
Q

Translate to Chinese

to nod

A

点头

diǎn tóu

75
Q

Translate to Chinese

topic

A

主题

zhǔ tí

76
Q

Translate to Chinese

to rub

A

77
Q

Translate to Chinese

to copy

A

复制

fù zhì

78
Q

Translate to Chinese

to rip, to tear (paper)

A

79
Q

Translate to Chinese

tradition

A

传统

chuán tǒng

80
Q

Translate to Chinese

to give up (completely)

A

放弃

fàng qì

81
Q

Translate to Chinese

destiny, fate

A

命运

mìng yùn

82
Q

Translate to Chinese

detective

A

侦探

zhēn tàn

83
Q

Translate to Chinese

mask

A

面具

miàn jù

84
Q

Translate to Chinese

moral

A

道德

dào dé

85
Q

Translate to Chinese

privacy

A

隐私

yǐn sī

86
Q

Translate to Chinese

(light) switch

A

开关

kāi guān

87
Q

Translate to Chinese

ghost

A

guǐ

88
Q

Translate to Chinese

district

A

89
Q

Translate to Chinese

dragon

A

lóng

90
Q

Translate to Chinese

butterfly

A

蝴蝶

hú dié

91
Q

Translate to Chinese

spider

A

蜘蛛

zhī zhū

92
Q

Translate to Chinese

small

A

xiǎo

93
Q

Translate to Chinese

sweet

A

tián

94
Q

Translate to Chinese

fresh

A

新鲜

xīn xiān

95
Q

Translate to Chinese

cold

A

lěng

96
Q

Translate to Chinese

dry

A

gān

97
Q

Translate to Chinese

saffron

A

藏红花

zàng hóng huā

98
Q

Translate to Chinese

chili powder

A

辣椒粉

là jiāo fěn

99
Q

Translate to Chinese

vinegar

A

100
Q

Translate to Chinese

sugar

A

táng

101
Q

Translate to Chinese

honey

A

蜂蜜

fēng mì

102
Q

Translate to Chinese

vanilla

A

香草

xiāng cǎo

103
Q

Translate to Chinese

ice cream

A

冰淇淋

bīng qí lín

104
Q

Translate to Chinese

jello, gelatin

A

果冻

guǒ dòng

105
Q

Translate to Chinese

cookie

A

饼干

bǐng gān

106
Q

Translate to Chinese

mango

A

芒果

máng guǒ

107
Q

Translate to Chinese

cake

A

蛋糕

dàn gāo

108
Q

Translate to Chinese

dessert

A

甜点

tián diǎn

109
Q

Translate to Chinese

sandwich

A

三明治

sān míng zhì

110
Q

Translate to Chinese

banana

A

香蕉

xiāng jiāo

111
Q

Translate to Chinese

cherry

A

樱桃

yīng táo

112
Q

Translate to Chinese

strawberry

A

草莓

cǎo méi

113
Q

Translate to Chinese

South Africa

A

南非

nán fēi

114
Q

Translate to Chinese

lemon

A

柠檬

níng méng

115
Q

Translate to Chinese

noodles

A

面条

miàn tiáo

116
Q

Translate to Chinese

pear

A

117
Q

Translate to Chinese

pineapple

A

菠萝

bō luó

118
Q

Translate to Chinese

egg

A

鸡蛋

jī dàn

119
Q

Translate to Chinese

chef

A

厨师

chú shī

120
Q

Translate to Chinese

soup

A

tāng

121
Q

Translate to Chinese

People’s Republic of China

A

中国

Zhōng guó

122
Q

Translate to Chinese

India

A

印度

Yìn dù

123
Q

Translate to Chinese

United States

A

美国

Měi guó

124
Q

Translate to Chinese

Indonesia

A

印度尼西亚

Yìn dù ní xī yà

125
Q

Translate to Chinese

Brazil

A

巴西

Bā xī

126
Q

Translate to Chinese

Russia

A

俄罗斯

é luó sī

127
Q

Translate to Chinese

Japan

A

日本

Rì běn

128
Q

Translate to Chinese

Germany

A

德国

Dé guó

129
Q

Translate to Chinese

Egypt

A

埃及

āi jí

130
Q

Translate to Chinese

France

A

法国

fǎ guó

131
Q

Translate to Chinese

Thailand

A

泰国

Tài guó

132
Q

Translate to Chinese

United Kingdom

A

英国

Yīng guó

133
Q

Translate to Chinese

Italy

A

意大利

Yì dà lì

134
Q

Translate to Chinese

South Korea

A

韩国

Hán guó

135
Q

Translate to Chinese

Spain

A

西班牙

Xī bān yá

136
Q

Translate to Chinese

Colombia

A

哥伦比亚

Gē lún bǐ yà

137
Q

Translate to Chinese

Argentina

A

阿根廷

ā gēn tíng

138
Q

Translate to Chinese

Poland

A

波兰

Bō lán

139
Q

Translate to Chinese

Canada

A

加拿大

Jiā ná dà

140
Q

Translate to Chinese

Malaysia

A

马来西亚

Mǎ lái xī yà

141
Q

Translate to Chinese

United Nations

A

联合国

Lián hé guó

142
Q

Translate to Chinese

Africa

A

非洲

Fēi zhōu

143
Q

Translate to Chinese

Asia

A

亚洲

Yà zhōu

144
Q

Translate to Chinese

Europe

A

欧洲

ōu zhōu

145
Q

Translate to Chinese

Oceania

A

大洋洲

Dà yáng zhōu

146
Q

Translate to Chinese

one, two, three, four, five

A

一,二,三,四,五

yī ,èr ,sān ,sì ,wǔ

147
Q

Translate to Chinese

six, seven, eight, nine, ten

A

六,七,八,九,十

liù ,qī ,bā ,jiǔ ,shí

148
Q

Translate to Chinese

man/male

A

男人

nán rén

149
Q

Translate to Chinese

women/female

A

女人

nǚ rén

150
Q

Translate to Chinese

good morning

A

早上好

zǎo shàng hǎo

151
Q

Translate to Chinese

good afternoon

A

下午好

xià wǔ hǎo

152
Q

Translate to Chinese

good night

A

晚安

wǎn’ān

153
Q

Translate to Chinese

these

A

这些

zhè xiē

154
Q

Translate to Chinese

those

A

那些

nà xiē

155
Q

Translate to Chinese

come

A

lái

156
Q

Translate to Chinese

forenoon

A

上午

shàng wǔ

157
Q

Translate to Chinese

afternoon

A

下午

xià wǔ

158
Q

Translate to Chinese

number

A

数字

shù zì

159
Q

Translate to Chinese

boyfriend

A

男朋友

nán péngyou

160
Q

Translate to Chinese

girlfriend

A

女朋友

nǚ péngyou

161
Q

Translate to Chinese

when

A

什么时候

shénme shí hòu

162
Q

Translate to Chinese

only have

A

只有

zhǐ yǒu

163
Q

Translate to Chinese

to know

A

认识

rèn shi

164
Q

Translate to Chinese

time

A

时间

shí jiān

165
Q

Translate to Chinese

school

A

学校

xué xiào

166
Q

Translate to Chinese

middle school

A

中学

zhōng xué

167
Q

Translate to Chinese

University

A

大学

dà xué

168
Q

Translate to Chinese

husband

A

丈夫

zhàng fu

169
Q

Translate to Chinese

wife

A

妻子

qī zi

170
Q

Translate to Chinese

every/each

A

měi

171
Q

Translate to Chinese

person

A

rén

172
Q

Translate to Chinese

music

A

音乐

yīn yuè

173
Q

Translate to Chinese

How

A

怎么

zěn me

174
Q

Translate to Chinese

year

A

nián

175
Q

Translate to Chinese

last night

A

昨晚

zuó wǎn

176
Q

Translate to Chinese

both/all

A

dōu

177
Q

Translate to Chinese

left

A

zuǒ

178
Q

Translate to Chinese

right

A

yòu

179
Q

Translate to Chinese

East

A

dōng

180
Q

Translate to Chinese

west

A

西

181
Q

Translate to Chinese

North

A

běi

182
Q

Translate to Chinese

South

A

nán

183
Q

Translate to Chinese

car

A

chē

184
Q

Translate to Chinese

airplane

A

飞机

fēi jī

185
Q

Translate to Chinese

month

A

yuè

186
Q

Translate to Chinese

Airport

A

机场

jī chǎng

187
Q

Translate to Chinese

milk

A

牛奶

niú nǎi

188
Q

Translate to Chinese

banana

A

香蕉

xiāng jiāo

189
Q

Translate to Chinese

orange

A

橙子

chéng zi

190
Q

Translate to Chinese

vegetable

A

蔬菜

shū cài

191
Q

Translate to Chinese

onion

A

洋葱

yáng cōng

192
Q

Translate to Chinese

tomato

A

西红柿

xī hóng shì

193
Q

Translate to Chinese

Bread

A

面包

miàn bāo

194
Q

Translate to Chinese

always

A

经常

jīng cháng

195
Q

Translate to Chinese

bank

A

银行

yín háng

196
Q

Translate to Chinese

snow

A

xuě

197
Q

Translate to Chinese

hungry

A

饿

è

198
Q

Translate to Chinese

thirsty

A

199
Q

Translate to Chinese

book store

A

书店

shū diàn

200
Q

Translate to Chinese

busy

A

máng

201
Q

Translate to Chinese

company

A

公司

gōng sī

202
Q

Translate to Chinese

table

A

桌子

zhuō zi

203
Q

Translate to Chinese

museum

A

博物馆

bó wù guǎn

204
Q

Translate to Chinese

Zoo

A

动物园

dòng wù yuán

205
Q

Translate to Chinese

gum

A

口香糖

kǒu xiāng táng

206
Q

Translate to Chinese

business card

A

名片

míng piàn

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):