Level 1.7 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.7 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 1.7 Vocab Deck (206)
1

a while

一会儿
yí huì ér

2

constantly

经常
jīng cháng

3

direct

直接
zhí jiē

4

divorced

离婚
lí hūn

5

to be worth

值得
zhí dé

6

snack

零食
líng shí

7

to paint


huà

8

opportunity

机会
jī huì

9

to open an account

开户
kāi hù

10

to make a withdrawal

取钱
qǔ qián

11

to deposit

存钱
cún qián

12

horse


13

wolf


láng

14

sheep

绵羊
mián yáng

15

puppy

小狗
xiǎo gǒu

16

bug (insect)

昆虫
kūn chóng

17

kitten

小猫
xiǎo māo

18

mosquito

蚊子
wén zǐ

19

fly

苍蝇
cāng yíng

20

monkey

猴子
hóu zǐ

21

snake


shé

22

duck


23

feather (on a bird)

羽毛
yǔ máo

24

courage

勇气
yǒng qì

25

circumstance

环境
huán jìng

26

to challenge

挑战
tiǎo zhàn

27

to allow, to permit

允许
yǔn xǔ

28

(summer) camp

露营
lù yíng

29

forest

森林
sēn lín

30

freedom

自由
zì yóu

31

safety, security

安全
ān quán

32

society

社会
shè huì

33

standard

标准
biāo zhǔn

34

tone (of voice)

声调
shēng diào

35

willing to

愿意
yuàn yì

36

to punish

惩罚
chéng fá

37

punishment

惩罚
chéng fá

38

to protect

保护
bǎo hù

39

protection

保护
bǎo hù

40

to produce

生产
shēng chǎn

41

product

产品
chǎn pǐn

42

boxing

拳击
quán jī

43

a gun, a firearm


qiāng

44

suicide

自杀
zì shā

45

to fall ill, to get sick

生病
shēng bìng

46

symptom

症状
zhèng zhuàng

47

to rent


48

rent

租金
zū jīn

49

target, objective

目标
mù biāo

50

pilot

飞行员
fēi xíng yuán

51

pijamas

睡衣
shuì yī

52

line

线
xiàn

53

to design

设计
shè jì

54

designer

设计师
shè jì shī

55

curtain

窗帘
chuāng lián

56

advertising

广告
guǎng gào

57

(potato) chips

薯片
shǔ piàn

58

counter

柜台
guì tái

59

crew member

乘务员
chéng wù yuán

60

loved, beloved

亲爱的
qīn ài de

61

expert

专家
zhuān jiā

62

(sense of) humor

幽默
yōu mò

63

issue, business

事情
shì qíng

64

passenger

乘客
chéng kè

65

just

刚刚,正好
gāng gāng ,zhèng hǎo

66

to bite


yǎo

67

slippers

拖鞋
tuō xié

68

real

真的
zhēn de

69

Denmark

丹麦
dān mài

70

uncomfortable

不舒服
bú shū fú

71

diary

日记
rì jì

72

to contact

联系
lián xì

73

to affect

影响
yǐng xiǎng

74

to nod

点头
diǎn tóu

75

topic

主题
zhǔ tí

76

to rub


77

to copy

复制
fù zhì

78

to rip, to tear (paper)


79

tradition

传统
chuán tǒng

80

to give up (completely)

放弃
fàng qì

81

destiny, fate

命运
mìng yùn

82

detective

侦探
zhēn tàn

83

mask

面具
miàn jù

84

moral

道德
dào dé

85

privacy

隐私
yǐn sī

86

(light) switch

开关
kāi guān

87

ghost


guǐ

88

district


89

dragon


lóng

90

butterfly

蝴蝶
hú dié

91

spider

蜘蛛
zhī zhū

92

small


xiǎo

93

sweet


tián

94

fresh

新鲜
xīn xiān

95

cold


lěng

96

dry


gān

97

saffron

藏红花
zàng hóng huā

98

chili powder

辣椒粉
là jiāo fěn

99

vinegar


100

sugar


táng

101

honey

蜂蜜
fēng mì

102

vanilla

香草
xiāng cǎo

103

ice cream

冰淇淋
bīng qí lín

104

jello, gelatin

果冻
guǒ dòng

105

cookie

饼干
bǐng gān

106

mango

芒果
máng guǒ

107

cake

蛋糕
dàn gāo

108

dessert

甜点
tián diǎn

109

sandwich

三明治
sān míng zhì

110

banana

香蕉
xiāng jiāo

111

cherry

樱桃
yīng táo

112

strawberry

草莓
cǎo méi

113

South Africa

南非
nán fēi

114

lemon

柠檬
níng méng

115

noodles

面条
miàn tiáo

116

pear


117

pineapple

菠萝
bō luó

118

egg

鸡蛋
jī dàn

119

chef

厨师
chú shī

120

soup


tāng

121

The People's Republic of China

中国
zhōng guó

122

India

印度
yìn dù

123

United States

美国
měi guó

124

Indonesia

印度尼西亚
yìn dù ní xī yà

125

Brazil

巴西
bā xī

126

Russia

俄罗斯
é luó sī

127

Japan

日本
rì běn

128

Germany

德国
dé guó

129

Egypt

埃及
āi jí

130

France

法国
fǎ guó

131

Thailand

泰国
tài guó

132

United Kingdom

英国
yīng guó

133

Italy

意大利
yì dà lì

134

South Korea

韩国
hán guó

135

Spain

西班牙
xī bān yá

136

Colombia

哥伦比亚
gē lún bǐ yà

137

Argentina

阿根廷
ā gēn tíng

138

Poland

波兰
bō lán

139

Canada

加拿大
jiā ná dà

140

Malaysia

马来西亚
mǎ lái xī yà

141

United Nations

联合国
lián hé guó

142

Africa

非洲
fēi zhōu

143

Asia

亚洲
yà zhōu

144

Europe

欧洲
ōu zhōu

145

Oceania

大洋洲
dà yáng zhōu

146

one, two, three, four, five

一,二,三,四,五
yī ,èr ,sān ,sì ,wǔ

147

six, seven, eight, nine, ten

六,七,八,九,十
liù ,qī ,bā ,jiǔ ,shí

148

man/male

男人

nán rén 

149

women/female

女人

nǚ rén

150

good morning

早上好

zǎo shàng hǎo

151

good afternoon

下午好

xià wǔ hǎo 

152

good night 

晚安

wǎn'ān

153

these

这些

zhè xiē 

154

those

那些

nà xiē

155

come

lái

156

forenoon

上午

shàng wǔ

157

afternoon

下午

xià wǔ

158

number

数字 

shù zì

159

boyfriend

男朋友

nán péngyou 

160

girlfriend

女朋友

nǚ péngyou

161

when

什么时候

shénme shí hòu

162

only have

只有

zhǐ yǒu

163

to know

认识

rèn shi

164

time

时间

shí jiān

165

school

学校

xué xiào

166

middle school

中学

zhōng xué

167

University 

大学

dà xué

168

husband

丈夫

zhàng fu

169

wife

妻子

qī zi

170

every/each

měi

171

person

rén

172

music

音乐

yīn yuè

173

How 

怎么

zěn me

174

year

nián 

175

last night

昨晚

zuó wǎn 

176

both/all

dōu

177

left

zuǒ

178

right

yòu

179

East 

dōng

180

west

西

181

North 

běi

182

South 

nán

183

car

chē

184

airplane

飞机

fēi jī

185

month

yuè

 

186

Airport 

机场

jī chǎng

187

milk

牛奶

niú nǎi 

188

banana

香蕉

xiāng jiāo

189

orange

橙子

chéng zi

190

vegetable

蔬菜

shū cài

191

onion

洋葱

yáng cōng

192

tomato

西红柿

xī hóng shì

193

Bread 

面包

miàn bāo

194

always

经常

jīng cháng

195

bank

银行

yín háng

196

snow

xuě

197

hungry 

饿

è

198

thirsty 

199

book store

书店

shū diàn

200

busy

máng

201

company

公司

gōng sī 

202

table

桌子

zhuō zi

203

museum

博物馆

bó wù guǎn

204

Zoo 

动物园

dòng wù yuán

205

gum

口香糖

kǒu xiāng táng

206

business card

名片

míng piàn

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):