Level 1.7 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.7 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 1.7 Vocab Deck (206)
Loading flashcards...
1
Translate to Chinese.

a while

一会儿
yí huìr

2
Translate to Chinese.

constantly

经常
jīng cháng

3
Translate to Chinese.

direct

直接
zhí jiē

4
Translate to Chinese.

divorced

离婚
lí hūn

5
Translate to Chinese.

to be worth

值得
zhí dé

6
Translate to Chinese.

snack

零食
líng shí

7
Translate to Chinese.

to paint


huà

8
Translate to Chinese.

opportunity

机会
jī huì

9
Translate to Chinese.

to open an account

开户
kāi hù

10
Translate to Chinese.

to make a withdrawal

取钱
qǔ qián

11
Translate to Chinese.

to deposit

存钱
cún qián

12
Translate to Chinese.

horse


13
Translate to Chinese.

wolf


láng

14
Translate to Chinese.

sheep

绵羊
mián yáng

15
Translate to Chinese.

puppy

小狗
xiǎo gǒu

16
Translate to Chinese.

bug (insect)

昆虫
kūn chóng

17
Translate to Chinese.

kitten

小猫
xiǎo māo

18
Translate to Chinese.

mosquito

蚊子
wén zi

19
Translate to Chinese.

fly

苍蝇
cāng ying

20
Translate to Chinese.

monkey

猴子
hóu zi

21
Translate to Chinese.

snake


shé

22
Translate to Chinese.

duck


23
Translate to Chinese.

feather (on a bird)

羽毛
yǔ máo

24
Translate to Chinese.

courage

勇气
yǒng qì

25
Translate to Chinese.

circumstance

环境
huán jìng

26
Translate to Chinese.

to challenge

挑战
tiǎo zhàn

27
Translate to Chinese.

to allow, to permit

允许
yǔn xǔ

28
Translate to Chinese.

(summer) camp

露营
lù yíng

29
Translate to Chinese.

forest

森林
sēn lín

30
Translate to Chinese.

freedom

自由
zì yóu

31
Translate to Chinese.

safety, security

安全
ān quán

32
Translate to Chinese.

society

社会
shè huì

33
Translate to Chinese.

standard

标准
biāo zhǔn

34
Translate to Chinese.

tone (of voice)

声调
shēng diào

35
Translate to Chinese.

willing to

愿意
yuàn yì

36
Translate to Chinese.

to punish

惩罚
chéng fá

37
Translate to Chinese.

punishment

惩罚
chéng fá

38
Translate to Chinese.

to protect

保护
bǎo hù

39
Translate to Chinese.

protection

保护
bǎo hù

40
Translate to Chinese.

to produce

生产
shēng chǎn

41
Translate to Chinese.

product

产品
chǎn pǐn

42
Translate to Chinese.

boxing

拳击
quán jī

43
Translate to Chinese.

a gun, a firearm


qiāng

44
Translate to Chinese.

suicide

自杀
zì shā

45
Translate to Chinese.

to fall ill, to get sick

生病
shēng bìng

46
Translate to Chinese.

symptom

症状
zhèng zhuàng

47
Translate to Chinese.

to rent


48
Translate to Chinese.

rent

租金
zū jīn

49
Translate to Chinese.

target, objective

目标
mù biāo

50
Translate to Chinese.

pilot

飞行员
fēi xíng yuán

51
Translate to Chinese.

pijamas

睡衣
shuì yī

52
Translate to Chinese.

line

线
xiàn

53
Translate to Chinese.

to design

设计
shè jì

54
Translate to Chinese.

designer

设计师
shè jì shī

55
Translate to Chinese.

curtain

窗帘
chuāng lián

56
Translate to Chinese.

advertising

广告
guǎng gào

57
Translate to Chinese.

(potato) chips

薯片
shǔ piàn

58
Translate to Chinese.

counter

柜台
guì tái

59
Translate to Chinese.

crew member

乘务员
chéng wù yuán

60
Translate to Chinese.

loved, beloved

亲爱的
qīn ài de

61
Translate to Chinese.

expert

专家
zhuān jiā

62
Translate to Chinese.

(sense of) humor

幽默
yōu mò

63
Translate to Chinese.

issue, business

事情
shì qíng

64
Translate to Chinese.

passenger

乘客
chéng kè

65
Translate to Chinese.

just

刚刚,正好
gāng gāng ,zhèng hǎo

66
Translate to Chinese.

to bite


yǎo

67
Translate to Chinese.

slippers

拖鞋
tuō xié

68
Translate to Chinese.

real

真的
zhēn de

69
Translate to Chinese.

Denmark

丹麦
dān mài

70
Translate to Chinese.

uncomfortable

不舒服
bú shū fu

71
Translate to Chinese.

diary

日记
rì jì

72
Translate to Chinese.

to contact

联系
lián xì

73
Translate to Chinese.

to affect

影响
yǐng xiǎng

74
Translate to Chinese.

to nod

点头
diǎn tóu

75
Translate to Chinese.

topic

主题
zhǔ tí

76
Translate to Chinese.

to rub


77
Translate to Chinese.

to copy

复制
fù zhì

78
Translate to Chinese.

to rip, to tear (paper)


79
Translate to Chinese.

tradition

传统
chuán tǒng

80
Translate to Chinese.

to give up (completely)

放弃
fàng qì

81
Translate to Chinese.

destiny, fate

命运
mìng yùn

82
Translate to Chinese.

detective

侦探
zhēn tàn

83
Translate to Chinese.

mask

面具
miàn jù

84
Translate to Chinese.

moral

道德
dào dé

85
Translate to Chinese.

privacy

隐私
yǐn sī

86
Translate to Chinese.

(light) switch

开关
kāi guān

87
Translate to Chinese.

ghost


guǐ

88
Translate to Chinese.

district


89
Translate to Chinese.

dragon


lóng

90
Translate to Chinese.

butterfly

蝴蝶
hú dié

91
Translate to Chinese.

spider

蜘蛛
zhī zhū

92
Translate to Chinese.

small


xiǎo

93
Translate to Chinese.

sweet


tián

94
Translate to Chinese.

fresh

新鲜
xīn xiān

95
Translate to Chinese.

cold


lěng

96
Translate to Chinese.

dry


gān

97
Translate to Chinese.

saffron

藏红花
zàng hóng huā

98
Translate to Chinese.

chili powder

辣椒粉
là jiāo fěn

99
Translate to Chinese.

vinegar


100
Translate to Chinese.

sugar


táng

101
Translate to Chinese.

honey

蜂蜜
fēng mì

102
Translate to Chinese.

vanilla

香草
xiāng cǎo

103
Translate to Chinese.

ice cream

冰淇淋
bīng qí lín

104
Translate to Chinese.

jello, gelatin

果冻
guǒ dòng

105
Translate to Chinese.

cookie

饼干
bǐng gān

106
Translate to Chinese.

mango

芒果
máng guǒ

107
Translate to Chinese.

cake

蛋糕
dàn gāo

108
Translate to Chinese.

dessert

甜点
tián diǎn

109
Translate to Chinese.

sandwich

三明治
sān míng zhì

110
Translate to Chinese.

banana

香蕉
xiāng jiāo

111
Translate to Chinese.

cherry

樱桃
yīng táo

112
Translate to Chinese.

strawberry

草莓
cǎo méi

113
Translate to Chinese.

South Africa

南非
nán fēi

114
Translate to Chinese.

lemon

柠檬
níng méng

115
Translate to Chinese.

noodles

面条
miàn tiáo

116
Translate to Chinese.

pear


117
Translate to Chinese.

pineapple

菠萝
bō luó

118
Translate to Chinese.

egg

鸡蛋
jī dàn

119
Translate to Chinese.

chef

厨师
chú shī

120
Translate to Chinese.

soup


tāng

121
Translate to Chinese.

People's Republic of China

中国
Zhōng guó

122
Translate to Chinese.

India

印度
Yìn dù

123
Translate to Chinese.

United States

美国
Měi guó

124
Translate to Chinese.

Indonesia

印度尼西亚
Yìn dù ní xī yà

125
Translate to Chinese.

Brazil

巴西
Bā xī

126
Translate to Chinese.

Russia

俄罗斯
é luó sī

127
Translate to Chinese.

Japan

日本
Rì běn

128
Translate to Chinese.

Germany

德国
Dé guó

129
Translate to Chinese.

Egypt

埃及
āi jí

130
Translate to Chinese.

France

法国
fǎ guó

131
Translate to Chinese.

Thailand

泰国
Tài guó

132
Translate to Chinese.

United Kingdom

英国
Yīng guó

133
Translate to Chinese.

Italy

意大利
Yì dà lì

134
Translate to Chinese.

South Korea

韩国
Hán guó

135
Translate to Chinese.

Spain

西班牙
Xī bān yá

136
Translate to Chinese.

Colombia

哥伦比亚
Gē lún bǐ yà

137
Translate to Chinese.

Argentina

阿根廷
ā gēn tíng

138
Translate to Chinese.

Poland

波兰
Bō lán

139
Translate to Chinese.

Canada

加拿大
Jiā ná dà

140
Translate to Chinese.

Malaysia

马来西亚
Mǎ lái xī yà

141
Translate to Chinese.

United Nations

联合国
Lián hé guó

142
Translate to Chinese.

Africa

非洲
Fēi zhōu

143
Translate to Chinese.

Asia

亚洲
Yà zhōu

144
Translate to Chinese.

Europe

欧洲
ōu zhōu

145
Translate to Chinese.

Oceania

大洋洲
Dà yáng zhōu

146
Translate to Chinese.

one, two, three, four, five

一,二,三,四,五
yī ,èr ,sān ,sì ,wǔ

147
Translate to Chinese.

six, seven, eight, nine, ten

六,七,八,九,十
liù ,qī ,bā ,jiǔ ,shí

148
translate ro Chinese

man/male

男人

nán rén 

149
translate to Chinese

women/female

女人

nǚ rén

150
Translate to Chinese

good morning

早上好

zǎo shàng hǎo

151
Translate to Chinese

good afternoon

下午好

xià wǔ hǎo 

152
Translate to Chinese

good night 

晚安

wǎn'ān

153
Translate to Chinese

these

这些

zhè xiē 

154
Translate to Chinese

those

那些

nà xiē

155
Translate to Chinese

come

lái

156
Translate to Chinese

forenoon

上午

shàng wǔ

157
Translate to Chinese

afternoon

下午

xià wǔ

158
Translate to Chinese

number

数字 

shù zì

159
Translate to Chinese

boyfriend

男朋友

nán péngyou 

160
Translate to Chinese

girlfriend

女朋友

nǚ péngyou

161
Translate to Chinese

when

什么时候

shénme shí hòu

162
Translate to Chinese

only have

只有

zhǐ yǒu

163
Translate to Chinese

to know

认识

rèn shi

164
Translate to Chinese

time

时间

shí jiān

165
Translate to Chinese

school

学校

xué xiào

166
Translate to Chinese

middle school

中学

zhōng xué

167
Translate to Chinese

University 

大学

dà xué

168
Translate to Chinese

husband

丈夫

zhàng fu

169
Translate to Chinese

wife

妻子

qī zi

170
Translate to Chinese

every/each

měi

171
Translate to Chinese

person

rén

172
Translate to Chinese

music

音乐

yīn yuè

173
Translate to Chinese

How 

怎么

zěn me

174
Translate to Chinese

year

nián 

175
Translate to Chinese

last night

昨晚

zuó wǎn 

176
Translate to Chinese

both/all

dōu

177
Translate to Chinese

left

zuǒ

178
Translate to Chinese

right

yòu

179
Translate to Chinese

East 

dōng

180
Translate to Chinese

west

西

181
Translate to Chinese

North 

běi

182
Translate to Chinese

South 

nán

183
Translate to Chinese

car

chē

184
Translate to Chinese

airplane

飞机

fēi jī

185
Translate to Chinese

month

yuè

 

186
Translate to Chinese

Airport 

机场

jī chǎng

187
Translate to Chinese

milk

牛奶

niú nǎi 

188
Translate to Chinese

banana

香蕉

xiāng jiāo

189
Translate to Chinese

orange

橙子

chéng zi

190
Translate to Chinese

vegetable

蔬菜

shū cài

191
Translate to Chinese

onion

洋葱

yáng cōng

192
Translate to Chinese

tomato

西红柿

xī hóng shì

193
Translate to Chinese

Bread 

面包

miàn bāo

194
Translate to Chinese

always

经常

jīng cháng

195
Translate to Chinese

bank

银行

yín háng

196
Translate to Chinese

snow

xuě

197
Translate to Chinese

hungry 

饿

è

198
Translate to Chinese

thirsty 

199
Translate to Chinese

book store

书店

shū diàn

200
Translate to Chinese

busy

máng

201
Translate to Chinese

company

公司

gōng sī 

202
Translate to Chinese

table

桌子

zhuō zi

203
Translate to Chinese

museum

博物馆

bó wù guǎn

204
Translate to Chinese

Zoo 

动物园

dòng wù yuán

205
Translate to Chinese

gum

口香糖

kǒu xiāng táng

206
Translate to Chinese

business card

名片

míng piàn

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):