Level 3.3 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.3 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 3.3 Vocab Deck (90)
Loading flashcards...
1
Translate to English

 

医院
yīyuàn

 

hospital

2
Translate to English

 

身体
shēntǐ

 

body

3
Translate to English

 

检查
jiǎnchá

 

to check/to inspect/to examine

4
Translate to English

健康
jiànkāng

healthy/health

5
Translate to English

 

办理
bànlǐ

 

to do /to set up/to manage

6
Translate to English

 

签证
qiānzhèng

 

visa

7
Translate to English

 

健检中心
jiànjiǎnzhōngxīn

 

health check center

8
Translate to English

 

服务人员
fúwùrényuán

 

staff

9
Translate to English

 


tián

 

to fill out

10
Translate to English

 


biǎo

 

form

11
Translate to English

 

号码牌
hàomǎpái

 

number tab

12
Translate to English

 


tiē

 

to paste

13
Translate to English

 

脱掉
tuōdiào

 

to take off/ to remove

14
Translate to English

 


liáng

 

to measure

15
Translate to English

 

身高
shēngāo

 

height

16
Translate to English

 

体重
tǐzhòng

 

weight

17
Translate to English

 

抽血
chōuxiě

 

to draw blood

18
Translate to English

 

抽烟
chōuyān

 

to smoke(cigarettes)

19
Translate to English

 

喝酒
hējiǔ

 

drink(alcohol)

20
Translate to English

 

偶尔
ǒu'ěr

 

occasionally

21
Translate to English

 

吸气
xīqì

 

to breathe in/ inhale

22
Translate to English

 

呼气
hūqì

 

to breathe out/ exhale

23
Translate to English

 

正常
zhèngcháng

 

normal/ ordinary

24
Translate to English

 

以后
yǐhòu

 

after/afterwards

25
Translate to English

 

报告
bàogào

 

report

26
Translate to English

 


zhàn

 

to stand

27
Translate to English

 

打针
dǎzhēn

 

to get a shot/injection

28
Translate to English

 

护士
hùshi

 

nurse

29
Translate to English

 

医生
yīshēng

 

doctor

30
Translate to English

 

牙医
yáyī

 

dentist

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):