Level 3.3 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.3 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 3.3 Vocab Deck (90)
Loading flashcards...
1
Translate to English

 

医院
yīyuàn

 

hospital

2
Translate to English

 

身体
shēntǐ

 

body

3
Translate to English

 

检查
jiǎnchá

 

to check/to inspect/to examine

4
Translate to English

健康
jiànkāng

healthy/health

5
Translate to English

 

办理
bànlǐ

 

to do /to set up/to manage

6
Translate to English

 

签证
qiānzhèng

 

visa

7
Translate to English

 

健检中心
jiànjiǎnzhōngxīn

 

health check center

8
Translate to English

 

服务人员
fúwùrényuán

 

staff

9
Translate to English

 


tián

 

to fill out

10
Translate to English

 


biǎo

 

form

11
Translate to English

 

号码牌
hàomǎpái

 

number tab

12
Translate to English

 


tiē

 

to paste

13
Translate to English

 

脱掉
tuōdiào

 

to take off/ to remove

14
Translate to English

 


liáng

 

to measure

15
Translate to English

 

身高
shēngāo

 

height

16
Translate to English

 

体重
tǐzhòng

 

weight

17
Translate to English

 

抽血
chōuxiě

 

to draw blood

18
Translate to English

 

抽烟
chōuyān

 

to smoke(cigarettes)

19
Translate to English

 

喝酒
hējiǔ

 

drink(alcohol)

20
Translate to English

 

偶尔
ǒu'ěr

 

occasionally

21
Translate to English

 

吸气
xīqì

 

to breathe in/ inhale

22
Translate to English

 

呼气
hūqì

 

to breathe out/ exhale

23
Translate to English

 

正常
zhèngcháng

 

normal/ ordinary

24
Translate to English

 

以后
yǐhòu

 

after/afterwards

25
Translate to English

 

报告
bàogào

 

report

26
Translate to English

 


zhàn

 

to stand

27
Translate to English

 

打针
dǎzhēn

 

to get a shot/injection

28
Translate to English

 

护士
hùshi

 

nurse

29
Translate to English

 

医生
yīshēng

 

doctor

30
Translate to English

 

牙医
yáyī

 

dentist

31
Translate to English

 

诊所
zhěnsuǒ

 

clinic

32
Translate to English

 

实验室
shíyànshì

 

laboratory

33
Translate to English

 

药房
yàofáng

 

pharmacy/drugstore

34
Translate to English

 

领药
lǐngyào

 

to pick up the medicine

35
Translate to English

 

保险
bǎoxiǎn

 

insurance

36
Translate to English

 

急诊室
jízhěnshì

 

emergency room

37
Translate to English

 

排队
páiduì

 

to wait in line

38
Translate to English

 

洗手间
xǐshǒujiān

 

restroom/washroom

39
Translate to English

 

挂号
guàhào

 

to register

40
Translate to English

 

预约
yùyuē

 

to reserve/ reservation

41
Translate to English

 

文件
wénjiàn

 

documents

42
Translate to English

 

服务台
fúwùtái

 

service counter

43
Translate to English

 

住院
zhùyuàn

 

to stay in hospital/be hospitalized

44
Translate to English

 

受伤
shòushāng

 

be injured

45
Translate to English

 

手术
shǒushù

 

to have surgery

46
Translate to Chinese

 

hospital

 

医院
yīyuàn

47
Translate to Chinese

 

body

 

身体
shēntǐ

48
Translate to Chinese

 

to check/to inspect/to examine

 

检查
jiǎnchá

49
Translate to Chinese

 

healthy/health

 

健康
jiànkāng

50
Translate to Chinese

 

to do /to set up/to manage

 

办理
bànlǐ

51
Translate to Chinese

 

visa

 

签证
qiānzhèng

52
Translate to Chinese

 

health check center

 

健检中心
jiànjiǎnzhōngxīn

53
Translate to Chinese

 

staff

 

服务人员
fúwùrényuán

54
Translate to Chinese

 

to fill out

 


tián

55
Translate to Chinese

 

form

 


biǎo

56
Translate to Chinese

 

number tab

 

号码牌
hàomǎpái

57
Translate to Chinese

 

to paste

 


tiē

58
Translate to Chinese

 

to take off/ to remove

 

脱掉
tuōdiào

59
Translate to Chinese

 

to measure

 


liáng

60
Translate to Chinese

 

height

 

身高
shēngāo

61
Translate to Chinese

 

weight

 

体重
tǐzhòng

62
Translate to Chinese

 

to draw blood

 

抽血
chōuxiě

63
Translate to Chinese

 

to smoke(cigarettes)

 

抽烟
chōuyān

64
Translate to Chinese

 

drink(alcohol)

 

喝酒
hējiǔ

65
Translate to Chinese

 

occasionally

 

偶尔
ǒu'ěr

66
Translate to Chinese

 

to breathe in/ inhale

 

吸气
xīqì

67
Translate to Chinese

 

to breathe out/ exhale

 

呼气
hūqì

68
Translate to Chinese

 

normal/ ordinary

 

正常
zhèngcháng

69
Translate to Chinese

after/afterwards

以后
yǐhòu

70
Translate to Chinese

 

report

 

报告
bàogào

71
Translate to Chinese

 

to stand

 


zhàn

72
Translate to Chinese

 

to get a shot/injection

 

打针
dǎzhēn

73
Translate to Chinese

 

nurse

 

护士
hùshi

74
Translate to Chinese

 

doctor

 

医生
yīshēng

75
Translate to Chinese

 

dentist

 

牙医
yáyī

76
Translate to Chinese

 

clinic

 

诊所
zhěnsuǒ

77
Translate to Chinese

 

laboratory

 

实验室
shíyànshì

78
Translate to Chinese

 

pharmacy/drugstore

 

药房
yàofáng

79
Translate to Chinese

 

to pick up the medicine

 

领药
lǐngyào

80
Translate to Chinese

 

insurance

 

保险
bǎoxiǎn

81
Translate to Chinese

 

emergency room

 

急诊室
jízhěnshì

82
Translate to Chinese

 

to wait in line

 

排队
páiduì

83
Translate to Chinese

 

restroom/washroom

 

洗手间
xǐshǒujiān

84
Translate to Chinese

 

to register

 

挂号
guàhào

85
Translate to Chinese

 

to reserve/ reservation

 

预约
yùyuē

86
Translate to Chinese

 

documents

 

文件
wénjiàn

87
Translate to Chinese

 

service counter

 

服务台
fúwùtái

88
Translate to Chinese

 

to stay in hospital/be hospitalized

 

住院
zhùyuàn

89
Translate to Chinese

 

be injured

 

受伤
shòushāng

90
Translate to Chinese

 

to have surgery

 

手术
shǒushù

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):