Level 3.3 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.3 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 3.3 Vocab Deck (90)
1

 

医院
yīyuàn

 

hospital

2

 

身体
shēntǐ

 

body

3

 

检查
jiǎnchá

 

to check/to inspect/to examine

4

健康
jiànkāng

healthy/health

5

 

办理
bànlǐ

 

to do /to set up/to manage

6

 

签证
qiānzhèng

 

visa

7

 

健检中心
jiànjiǎnzhōngxīn

 

health check center

8

 

服务人员
fúwùrényuán

 

staff

9

 


tián

 

to fill out

10

 


biǎo

 

form

11

 

号码牌
hàomǎpái

 

number tab

12

 


tiē

 

to paste

13

 

脱掉
tuōdiào

 

to take off/ to remove

14

 


liáng

 

to measure

15

 

身高
shēngāo

 

height

16

 

体重
tǐzhòng

 

weight

17

 

抽血
chōuxiě

 

to draw blood

18

 

抽烟
chōuyān

 

to smoke(cigarettes)

19

 

喝酒
hējiǔ

 

drink(alcohol)

20

 

偶尔
ǒu'ěr

 

occasinoally

21

 

吸气
xīqì

 

to breathe in/ inhale

22

 

呼气
hūqì

 

to breathe out/ exhale

23

 

正常
zhèngcháng

 

normal/ ordinary

24

 

以后
yǐhòu

 

after/afterwards

25

 

报告
bàogào

 

report

26

 


zhàn

 

to stand

27

 

打针
dǎzhēn

 

to get a shot/injection

28

 

护士
hùshi

 

nuese

29

 

医生
yīshēng

 

doctor

30

 

牙医
yáyī

 

dentist

31

 

诊所
zhěnsuǒ

 

clinic

32

 

实验室
shíyànshì

 

laboratory

33

 

药房
yàofáng

 

pharmacy/drugstore

34

 

领药
lǐngyào

 

to pick up the medicine

35

 

保险
bǎoxiǎn

 

insurance

36

 

急诊室
jízhěnshì

 

emergency room

37

 

排队
páiduì

 

to wait in line

38

 

洗手间
xǐshǒujiān

 

restroom/washroom

39

 

挂号
guàhào

 

to register

40

 

预约
yùyuē

 

to reserve/ reservation

41

 

文件
wénjiàn

 

documents

42

 

服务台
fúwùtái

 

service counter

43

 

住院
zhùyuàn

 

to stay in hospital/be hospitalized

44

 

受伤
shòushāng

 

be injured

45

 

手术
shǒushù

 

to have surgery

46

 

hospital

 

医院
yīyuàn

47

 

body

 

身体
shēntǐ

48

 

to check/to inspect/to examine

 

检查
jiǎnchá

49

 

healthy/health

 

健康
jiànkāng

50

 

to do /to set up/to manage

 

办理
bànlǐ

51

 

visa

 

签证
qiānzhèng

52

 

health check center

 

健检中心
jiànjiǎnzhōngxīn

53

 

staff

 

服务人员
fúwùrényuán

54

 

to fill out

 


tián

55

 

form

 


biǎo

56

 

number tab

 

号码牌
hàomǎpái

57

 

to paste

 


tiē

58

 

to take off/ to remove

 

脱掉
tuōdiào

59

 

to measure

 


liáng

60

 

height

 

身高
shēngāo

61

 

weight

 

体重
tǐzhòng

62

 

to draw blood

 

抽血
chōuxiě

63

 

to smoke(cigarettes)

 

抽烟
chōuyān

64

 

drink(alcohol)

 

喝酒
hējiǔ

65

 

occasinoally

 

偶尔
ǒu'ěr

66

 

to breathe in/ inhale

 

吸气
xīqì

67

 

to breathe out/ exhale

 

呼气
hūqì

68

 

normal/ ordinary

 

正常
zhèngcháng

69

after/afterwards

以后
yǐhòu

70

 

report

 

报告
bàogào

71

 

to stand

 


zhàn

72

 

to get a shot/injection

 

打针
dǎzhēn

73

 

nuese

 

护士
hùshi

74

 

doctor

 

医生
yīshēng

75

 

dentist

 

牙医
yáyī

76

 

clinic

 

诊所
zhěnsuǒ

77

 

laboratory

 

实验室
shíyànshì

78

 

pharmacy/drugstore

 

药房
yàofáng

79

 

to pick up the medicine

 

领药
lǐngyào

80

 

insurance

 

保险
bǎoxiǎn

81

 

emergency room

 

急诊室
jízhěnshì

82

 

to wait in line

 

排队
páiduì

83

 

restroom/washroom

 

洗手间
xǐshǒujiān

84

 

to register

 

挂号
guàhào

85

 

to reserve/ reservation

 

预约
yùyuē

86

 

documents

 

文件
wénjiàn

87

 

service counter

 

服务台
fúwùtái

88

 

to stay in hospital/be hospitalized

 

住院
zhùyuàn

89

 

be injured

 

受伤
shòushāng

90

 

to have surgery

 

手术
shǒushù

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):