Level 1.5 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.5 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 1.5 Vocab Deck (78)
1to go

2


zuò

to take(transportations)

3

上车
shàngchē

up/to get on

4

下车
xiàchē

down/to get off

5

交通工具
jiāotōnggōngjù

transportation

6

地铁
dìtiě

subway

7

公交车
gōngjiāochē

bus

8

车票
chēpiào

ticket

9

附近
fùjìn

nearby

10


yuǎn

far

11

应该
yīnggāi

should

12


shì

to try

13

 

牛肉面
niúròumiàn

 

Beef noodles

14

方便
fāngbiàn

convenient

15

别的
biéde

another one

16

请客
qíngkè

it is my treat

17

 

准备
zhǔnbèi

 

to prepare

18


bié

don't

19

担心
dānxīn

to worry

20

有空
yǒukòng

be free/be available

21

交通
jiāotōng

transportation

22

 

按铃
ànlíng

 

to press/to ring a bell

23

 


zǒu

 

to walk/walk

24

 

自行车
zìxíngchē

 

bicycle

25

 

摩托车
mótuochē

 

motorcycle/scooter

26

火车
huǒchē

train

27

堵车
dǔchē

traffic jam

28

 

售票处
shòupiàochù

 

Tickrt office

29

站台
zhàntái

platform

30

电梯
diàntī

elevator

31

楼梯
lóutī

stairs

32


zhàn

station/stop

33

 

站牌
zhànpái

 

bus stop

34road

35


jiē

street

36

 

行人
xíngrén

 

Pedestrain

37


màn

slow

38


kuài

fast

39

 

开车
kāichē

 

to drive a car

40

to go41

to take(transportations)


zuò

42

up/to get on

上车
shàngchē

43

down/to get off

下车
xiàchē

44

transportation

交通工具
jiāotōnggōngjù

45

subway

地铁
dìtiě

46

bus

公交车
gōngjiāochē

47

ticket

车票
chēpiào

48

nearby

附近
fùjìn

49

far


yuǎn

50

should

应该
yīnggāi

51

to try


shì

52

beef noodle

牛肉面
niúròumiàn

53

convenient

方便
fāngbiàn

54

another one

别的
biéde

55

it is my treat

请客
qíngkè

56

to prepare

准备
zhǔnbèi

57

don't


bié

58

to worry

担心
dānxīn

59

be free/be available

有空
yǒukòng

60

transportation

交通
jiāotōng

61

 

to press/to ring a bell

 

按铃
ànlíng

62

to walk/to walk


zǒu

63

 

bicycle

 

自行车
zìxíngchē

64

 

motorcycle/scooter

 

摩托车
mótuochē

65

train

火车
huǒchē

66

traffic jam

堵车
dǔchē

67

tickrt office

售票处
shòupiàochù

68

platform

站台
zhàntái

69

elevator

电梯
diàntī

70

stairs

楼梯
lóutī

71

station/stop


zhàn

72

bus stop

站牌
zhànpái

73

road74

street


jiē

75

pedestrain

行人
xíngrén

76

slow


màn

77

fast


kuài

78

 

to drive a car

 

开车
kāichē

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):