Level 3.5 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.5 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 3.5 Vocab Deck (78)
1

有事
yǒushì

be busy / be engaged

2


xuǎn

to choose

3

电信公司
diànxìn'gōngsī

telecom carrier

4

脸书
liǎnshū

Facebook

5


wán

to play

6

游戏
yóuxì

game

7

分店
fēndiàn

branch

8

欢迎光临
huānyíngguānglín

welcome

9

正好
zhènghǎo

exact, just right

10

促销
cùxiāo

promotion

11

优惠
yōuhuì

more a bargain, favorable

12


qiān

to sign

13

合同
hétong

contract

14

无限制地
wúxiànzhìde

unlimited

15

上网
shàngwǎng

internet access

16

免费
miǎnfèi

be free of charge

17

新型
xīnxíng

new style

18

机型
jīxíng

model

19

通常
tōngcháng

usually

20

号码
hàomǎ

number

21

苹果
píngguǒ

Apple

22

三星
sānxīng

Samsung

23

安卓
ānzhuó

Android

24

吃到饱
chīdàobǎo

unlimited data(plan)(lit. all you can eat)

25

打电话
dǎdiànhuà

to talk on phone

26

偏好
piānhào

preference

27

客服中心
kèfúzhōngxīn

customer service center

28

方案
fāng'àn

plan

29

电话费
diànhuàfèi

calling fee

30

 

计费
jìfèi

 

to charge/billing

31

月租费
yuèzūfèi

monthly fee

32

月租型
yuèzūxíng

a monthly leased type

33

账单
zhàngdān

bill

34

智能手机
zhìnéngshǒujī

smartphone

35

证件
zhèngjiàn

credentials/documents

36

预付卡
yùfùkǎ

prepaid sim-card

37

停机
tíngjī

to be suspended/to be out of service

38

维修
wéixiū

torepair

39to pay

40

be busy / be engaged

有事
yǒushì

41

to choose


xuǎn

42

telecom carrier

电信公司
diànxìn'gōngsī

43

Facebook

脸书
liǎnshū

44

to play


wán

45

game

游戏
yóuxì

46

branch

分店
fēndiàn

47

welcome

欢迎光临
huānyíngguānglín

48

exact, just right

正好
zhènghǎo

49

promotion

促销
cùxiāo

50

more a bargain, favorable

优惠
yōuhuì

51

to sign


qiān

52

contract

合同
hétong

53

unlimited

无限制地
wúxiànzhìde

54

internet access

上网
shàngwǎng

55

be free of charge

免费
miǎnfèi

56

new style

新型
xīnxíng

57

model

机型
jīxíng

58

usually

通常
tōngcháng

59

number

号码
hàomǎ

60

Apple

苹果
píngguǒ

61

Samsung

三星
sānxīng

62

Android

安卓
ānzhuó

63

unlimited data(plan)(lit. all you can eat)

吃到饱
chīdàobǎo

64

to talk on phone

打电话
dǎdiànhuà

65

preference

偏好
piānhào

66

customer service center

客服中心
kèfúzhōngxīn

67

plan

方案
fāng'àn

68

calling fee

电话费
diànhuàfèi

69

 

to charge/billing

 

计费
jìfèi

70

monthly fee

月租费
yuèzūfèi

71

a monthly leased type

月租型
yuèzūxíng

72

bill

账单
zhàngdān

73

smartphone

智能手机
zhìnéngshǒujī

74

credentials/documents

证件
zhèngjiàn

75

prepaid sim-card

预付卡
yùfùkǎ

76

to be suspended/to be out of service

停机
tíngjī

77

torepair

维修
wéixiū

78

 

to pay

 Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):