Level 3.4 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.4 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 3.4 Character & Pinyin Practice Deck (86)
Loading flashcards...
1
Write the pinyin

最近

recently

zuìjìn

2
Write the pinyin

帮忙

to help someone to do something

bāngmáng

3
Write the pinyin

lazy

lǎn

4
Write the pinyin

发胖

to become fat

fāpàng

5
Write the pinyin

运动

sport/to exercise

yùndòng

6
Write the pinyin

跑步

jogging

pǎobù

7
Write the pinyin

游泳

to swim

yóuyǒng

8
Write the pinyin

to ride

9
Write the pinyin

自行车

bike

zìxíngchē

10
Write the pinyin

做瑜珈

do yoga

zuòyújiā

11
Write the pinyin

打篮球

to play basketball

dǎlánqiú

12
Write the pinyin

公园

park

gōngyuán

13
Write the pinyin

联系

to contact

liánxì

14
Write the pinyin

答应

to answer/ to reply/ to agree

dāyìng

15
Write the pinyin

项目

item/project

xiàngmù

16
Write the pinyin

踢足球

to play soccer

tīzúqiú

17
Write the pinyin

打网球

to play tennis

dǎwǎngqiú

18
Write the pinyin

打太极

to do tai chi

dǎtàijí

19
Write the pinyin

跳舞

to dance

tiàowǔ

20
Write the pinyin

没想到

unexpected

méixiǎngdào

21
Write the pinyin

城市

city

chéngshì

22
Write the pinyin

一对一

one on one

yīduìyī

23
Write the pinyin

to stroll/ramble/roam

guàng

24
Write the pinyin

体育馆

stadium

tǐyùguǎn

25
Write the pinyin

健身房

gym

jiànshēnfáng

26
Write the pinyin

游泳池

swimming pool

yóuyǒngchí

27
Write the pinyin

比赛

competition/contest/match

bǐsài

28
Write the pinyin

球赛

ball game/tournament

qiúsài

29
Write the pinyin

lose

shū

30
Write the pinyin

to win

yíng

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):