Level 1.3 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.3 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 1.3 Vocab Deck (96)
Loading flashcards...
1
Translate to English

 

身份证
shēnfènzhèng

 

ID card

2
Translate to English

信用卡
xìnyòngkǎ

credit card

3
Translate to English

房(间)
fáng(jiān)

room

4
Translate to English


lóu

floor/level

5
Translate to English

餐厅
cāntīng

restaurant

6
Translate to English

冷气
lěngqì

air conditioner

7
Translate to English

空调
kōngtiáo

air conditioner

8
Translate to English

 

住宿
zhùsù

 

to stay overnight

9
Translate to English

 

服务
fúwù

 

service

10
Translate to English

订房
dìngfáng

to book a room

11
Translate to English

需要
xūyào

to need

12
Translate to English


bāng

to help/to aid

13
Translate to English

调整
tiáozhěng

to adjust

14
Translate to English

 

温度
wēndù

 

temperature

15
Translate to Englishhot

16
Translate to English


huài

bad/broken/doesn't work

17
Translate to English

 

早上
zǎoshàng

 

morning

18
Translate to English

 


wǎn

 

late/night

19
Translate to English

抱歉
bàoqiàn

"sorry"/to be sorry

20
Translate to English

请问
qǐngwèn

May I ask

21
Translate to English

其他
qítā

another

22
Translate to English

问题
wèntí

question

23
Translate to English


hái

still

24
Translate to English

开始
kāishǐ

to start

25
Translate to English

结束
jiéshù

to end

26
Translate to English

好像
hǎoxiàng

seem

27
Translate to English


huàn

to change

28
Translate to English


wèi

for

29
Translate to English

自助餐
zìzhùcān

Buffet

30
Translate to English


diǎn

o;clock/to choose/to order/dot/point

31
Translate to English


bàn

half

32
Translate to English


hào

number

33
Translate to English

已经
yǐjīng

already

34
Translate to English

电视
diànshì

TV

35
Translate to English

窗户
chuānghu

window

36
Translate to English

浴缸
yùgāng

bathtub

37
Translate to English

客房服务
kèfángfúwù

room service

38
Translate to English

今天
jīntiān

today

39
Translate to English

昨天
zuótiān

yesterday

40
Translate to English

明天
míngtiān

tomorrow

41
Translate to Englishday/sun

42
Translate to English

中午
zhōngwǔ

noon

43
Translate to English

 

晚上
wǎnshàng

 

evening

44
Translate to English

时钟
shízhōng

clock

45
Translate to English


fēn

minute

46
Translate to English

周末
zhōumò

weekend

47
Translate to English

打折
dǎzhé

to give a discount

48
Translate to English

号码
hàomǎ

number

49
Translate to Chinese

 

ID card

 

身份证
shēnfènzhèng

50
Translate to Chinese

credit card

信用卡
xìnyòngkǎ

51
Translate to Chinese

room

房(间)
fáng(jiān)

52
Translate to Chinese

 

floor/level

 


lóu

53
Translate to Chinese

restaurant

餐厅
cāntīng

54
Translate to Chinese

air conditioner

冷气
lěngqì

55
Translate to Chinese

air conditioner

空调
kōngtiáo

56
Translate to Chinese

to stay overnight

住宿
zhùsù

57
Translate to Chinese

 

service

 

服务
fúwù

58
Translate to Chinese

to book a room

订房
dìngfáng

59
Translate to Chinese

to need

需要
xūyào

60
Translate to Chinese

 

to help/to aid

 


bāng

61
Translate to Chinese

to adjust

调整
tiáozhěng

62
Translate to Chinese

 

temperature

 

温度
wēndù

63
Translate to Chinese

hot64
Translate to Chinese

bad/broken/doesn't work


huài

65
Translate to Chinese

 

morning

 

早上
zǎoshàng

66
Translate to Chinese

 

late/night

 


wǎn

67
Translate to Chinese

"sorry"/to be sorry

抱歉
bàoqiàn

68
Translate to Chinese

May I ask

请问
qǐngwèn

69
Translate to Chinese

another

其他
qítā

70
Translate to Chinese

question

问题
wèntí

71
Translate to Chinese

still


hái

72
Translate to Chinese

to start

开始
kāishǐ

73
Translate to Chinese

to end

结束
jiéshù

74
Translate to Chinese

seem

好像
hǎoxiàng

75
Translate to Chinese

to change


huàn

76
Translate to Chinese

for


wèi

77
Translate to Chinese

Buffet

自助餐
zìzhùcān

78
Translate to Chinese

 

o'clock/to choose/to order/dot/point

 


diǎn

79
Translate to Chinese

 

half

 


bàn

80
Translate to Chinese

number


hào

81
Translate to Chinese

already

已经
yǐjīng

82
Translate to Chinese

TV

电视
diànshì

83
Translate to Chinese

window

窗户
chuānghu

84
Translate to Chinese

bathtub

浴缸
yùgāng

85
Translate to Chinese

room service

客房服务
kèfángfúwù

86
Translate to Chinese

today

今天
jīntiān

87
Translate to Chinese

yesterday

昨天
zuótiān

88
Translate to Chinese

tomorrow

明天
míngtiān

89
Translate to Chinese

day/sun90
Translate to Chinese

noon

中午
zhōngwǔ

91
Translate to Chinese

 

evening

 

晚上
wǎnshàng

92
Translate to Chinese

clock

时钟
shízhōng

93
Translate to Chinese

minute


fēn

94
Translate to Chinese

weekend

周末
zhōumò

95
Translate to Chinese

to give a discount

打折
dǎzhé

96
Translate to Chinese

 

number

 

号码
hàomǎ

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):