Level 1.3 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.3 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 1.3 Vocab Deck (96)
Loading flashcards...
1
Translate to English

 

身份证
shēnfènzhèng

 

ID card

2
Translate to English

信用卡
xìnyòngkǎ

credit card

3
Translate to English

房(间)
fáng(jiān)

room

4
Translate to English


lóu

floor/level

5
Translate to English

餐厅
cāntīng

restaurant

6
Translate to English

冷气
lěngqì

air conditioner

7
Translate to English

空调
kōngtiáo

air conditioner

8
Translate to English

 

住宿
zhùsù

 

to stay overnight

9
Translate to English

 

服务
fúwù

 

service

10
Translate to English

订房
dìngfáng

to book a room

11
Translate to English

需要
xūyào

to need

12
Translate to English


bāng

to help/to aid

13
Translate to English

调整
tiáozhěng

to adjust

14
Translate to English

温度
wēndù

temperaure

15
Translate to Englishhot

16
Translate to English


huài

bad/broken/doesn't work

17
Translate to English

 

早上
zǎoshàng

 

morning

18
Translate to English

 


wǎn

 

late/night

19
Translate to English

抱歉
bàoqiàn

"sorry"/to be sorry

20
Translate to English

请问
qǐngwèn

May I ask

21
Translate to English

其他
qítā

another

22
Translate to English

问题
wèntí

question

23
Translate to English


hái

still

24
Translate to English

开始
kāishǐ

to start

25
Translate to English

结束
jiéshù

to end

26
Translate to English

好像
hǎoxiàng

seem

27
Translate to English


huàn

to change

28
Translate to English


wèi

for

29
Translate to English

自助餐
zìzhùcān

Buffet

30
Translate to English


diǎn

o;clock/to choose/to order/dot/point

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):