Level 1.3 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.3 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 1.3 Vocab Deck (96)
1

 

身份证
shēngfènzhèng

 

ID card

2

信用卡
xìnyòngkǎ

credit card

3

房(间)
fáng(jiān)

room

4


lóu

floor/level

5

餐厅
cāntīng

restaurant

6

冷气
lěngqì

air conditioner

7

空调
kōngtiáo

air conditioner

8

 

住宿
zhùsù

 

to stay overnight

9

服务
fúwù

sevice

10

订房
dìngfáng

to book a room

11

需要
xūyào

to need

12


bāng

to help/to aid

13

调整
tiáozhěng

to adjust

14

温度
wēndù

temperaure

15hot

16


huài

bad/broken/doesn't work

17

早上
zǎoshang

morning

18

 


wǎn

 

late/night

19

抱歉
bàoqiàn

"sorry"/to be sorry

20

请问
qǐngwèn

May I ask

21

其他
qítā

another

22

问题
wèntí

question

23


hái

still

24

开始
kāishǐ

to start

25

结束
jiéshù

to end

26

好像
hǎoxiàng

seem

27


huàn

to change

28


wèi

for

29

自助餐
zìzhùcān

Buffet

30


diǎn

o;clock/to choose/to order/dot/point

31


bàn

half

32


hào

number

33

已经
yǐjīng

already

34

电视
diànshì

TV

35

窗户
chuānghu

window

36

浴缸
yùgāng

bathtub

37

客房服务
kèfángfúwù

room service

38

今天
jīntiān

today

39

昨天
zuótiān

yesterday

40

明天
míngtiān

tomorrow

41day/sun

42

中午
zhōngwǔ

noon

43

晚上
wǎnshang

evening

44

时钟
shízhōng

clock

45


fēn

minute

46

周末
zhōumò

weekend

47

打折
dǎzhé

to give a discount

48

号码
hàomǎ

number

49

 

ID card

 

身份证
shēngfènzhèng

50

credit card

信用卡
xìnyòngkǎ

51

room

房(间)
fáng(jiān)

52

 

floor/level

 


lóu

53

restaurant

餐厅
cāntīng

54

air conditioner

冷气
lěngqì

55

air conditioner

空调
kōngtiáo

56

to stay overnight

住宿
zhùsù

57

sevice

服务
fúwù

58

to book a room

订房
dìngfáng

59

to need

需要
xūyào

60

 

to help/to aid

 


bāng

61

to adjust

调整
tiáozhěng

62

temperaure

温度
wēndù

63

hot64

bad/broken/doesn't work


huài

65

morning

早上
zǎoshang

66

 

late/night

 


wǎn

67

"sorry"/to be sorry

抱歉
bàoqiàn

68

May I ask

请问
qǐngwèn

69

another

其他
qítā

70

question

问题
wèntí

71

still


hái

72

to start

开始
kāishǐ

73

to end

结束
jiéshù

74

seem

好像
hǎoxiàng

75

to change


huàn

76

for


wèi

77

Buffet

自助餐
zìzhùcān

78

 

o'clock/to choose/to order/dot/point

 


diǎn

79

 

half

 


bàn

80

number


hào

81

already

已经
yǐjīng

82

TV

电视
diànshì

83

window

窗户
chuānghu

84

bathtub

浴缸
yùgāng

85

room service

客房服务
kèfángfúwù

86

today

今天
jīntiān

87

yesterday

昨天
zuótiān

88

tomorrow

明天
míngtiān

89

day/sun90

noon

中午
zhōngwǔ

91

evening

晚上
wǎnshang

92

clock

时钟
shízhōng

93

minute


fēn

94

weekend

周末
zhōumò

95

to give a discount

打折
dǎzhé

96

 

number

 

号码
hàomǎ

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):