Level 3.7 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.7 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 3.7 Vocab Deck (103)
1

cancer

癌症
ái zhèng

2

disease

疾病
jí bìng

3

virus

病毒
bìng dú

4

cold

感冒
gǎn mào

5

injury

受伤
shòu shāng

6

to die


7

health

健康
jiàn kāng

8

finger

手指
shǒu zhǐ

9

hand


shǒu

10

head


tóu

11

ears

耳朵
ěr duo

12

stomach


wèi

13

muscle

肌肉
jī ròu

14

leg


tuǐ

15

knee

膝盖
xī gài

16

doctor

医生
yī shēng

17

nurse

护士
hù shì

18

patient

病人
bìng rén

19

urine

尿
niào

20

perspiration


hàn

21

headache

头痛
tóu tòng

22

toothache

牙疼
yá téng

23

font

字体
zì tǐ

24

monitor

屏幕
píng mù

26

 

paper

 


zhǐ

27

video

视频
shì pín

28

battery

电池
diàn chí

29

keyboard

键盘
jiàn pán

30

file

文件
wén jiàn

31

password

密码
mì mǎ

32

web page

网页
wǎng yè

33

to delete

删除
shān chú

34

to select

选择
xuǎn zé

35

to install

安装
ān zhuāng

36

to press


àn

37

dangerous

危险

wēi xiǎn

38

married

已婚

yǐ hūn

39

homework

作业

zuò yè

40

Calendar 

日历

rì lì

41

egg

dàn

42

seafood

海鲜

hǎi xiān

43

to have a fever

发烧

fā shāo 

44

to cough

咳嗽

 ké sòu

45

to sneeze

打喷嚏

dǎ pēn ti

46

throat

喉咙

hóu long

47

sweet

tián

48

bitter

49

sour

suān

50

salty

xián

51

spicy

52

pet

宠物

chǒng wù

53

punctual

准时

zhǔn shí 

54

important

重要

zhòng yào

55

fashion

时尚

shí shàng

56

Art 

艺术

yì shù

57

Artist 

艺术家

yì shù jiā

58

to disturb

打扰

dǎ rǎo

59

air

空气

kōng qì 

60

activity

活动

huó dòng

61

according to 

根据

gēn jù

62

to get marry

结婚

jié hūn

63

wedding ceremony

婚礼

hūn lǐ

64

Marriage 

婚姻

hūn yīn

65

to discover 

发现

fā xiàn

66

to celebrate

庆祝

qìng zhù

67

to kill

shā

68

to be born

出生

chū shēng

69

to success/successful 

成功

chéng gōng

70

to fail/failure 

失败

shī bài

71

Capital 

首都

shǒu dū

72

suburb 

郊区

jiāo qū

73

nervous

紧张

jǐn zhāng

74

exhilarating 

兴奋

xīng fèn

75

to judge

判断

pàn duàn

76

to believe

相信

xiāng xìn 

77

to waste

浪费

làng fèi 

78

revenue

收入

shōu rù

79

office

办公室

bàn gōng shì

80

to get use to /habit

习惯

xí guàn

81

to discuss

讨论

tǎo lùn

82

camera

相机

xiàng jī

83

sheet

床单

chuáng dān

84

blanket 

毯子

 tǎn zi

85

pillow

枕头

zhěn tóu

86

plaza

广场

guǎng chǎng

87

toward

朝/向

cháo/xiàng

88

to turn


zhuǎn 

89

hate

hèn

90

to communicate

交流

jiāo liú 

91

belong to 

属于

shǔ yú 

92

to make a reservation/reservation

预定

yù dìng

93

to cancel

取消

qǔ xiāo

94

polite

礼貌

lǐ mào

95

audience

观众

guān zhòng

96

Campus 

校园

xiào yuán

97

to grow

成长

chéng zhǎng

98

to push

tuī 

99

to pull

100

to throw

rēng

 

101

to refuse

拒绝

jù jué

102

to borrow/to lend

jiè

103

must

必须

bì xū

104

to guess 

cāi

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):