Level 3.2 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.2 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 3.2 Vocab Deck (80)
1

 

有的
yǒude

 

some/a few

2

 

汉字
hànzì

 

chinese character

3

 

发音
fāyīn

 

pronunciation

4

 

说到
shuōdào

 

speak of

5

 


nán

 

hard/difficult

6

 

容易
róngyi

 

easy

7

 

练习
liànxí

 

to practice

8

 

量词
liàngcí

 

measure word

9

 

目的
mùdì

 

goal/objective

10

 

笔画
bǐhuà

 

stroke count

11

 

了解
liǎojiě

 

to understand

12

 

复杂
fùzá

 

complicated

13

 

没错
méicuò

 

correct

14

 

忘记
wàngjì

 

to forget

15

 

语法
yǔfǎ

 

grammar/syntax

16

 

进步
jìnbù

 

to improve/to progress

17

  

to be afraid of /to fear

18

 

希望
xīwàng

 

to hope

19

 

比如说
bǐrúshuō

 

for example

20

 


jiāo

 

to make(friends)

21

 

认真
rènzhēn

 

serious/earnest

22

 

利用
lìyòng

 

to use/to utilixe

23

 

开玩笑
kāiwánxiào

 

to joke/to make fun of

24

 

声调
shēngdiào

 

tones

25

 

生词
shēngcí

 

new vocabulary words

26

 

句子
jùzi

 

sentence

27

 

用法
yòngfǎ

 

usage

28

 

退步
tuìbù

 

to decline(in ability)

29

 

记得
jìde

 

to remember

30

 

用功
yònggōng

 

diligent/studious

31

 

流利
liúlì

 

fluent

32

 

翻译
fānyì

 

to translate/translation/translator

33

 

简体字
jiǎntǐzì

 

simplified characters

34

 

繁体字
fántǐzì

 

traditional characters

35

 

名词
míngcí

 

noun

36

 

动词
dòngcí

 

verb

37

 

副词
fùcí

 

adverb

38

 

多音字
duōyīnzì

 

polyphone

39

 

困难
kùnnán

 

spoken language

40

 

书面语
shūmiànyǔ

 

written language

41

 

some/a few

 

有的
yǒude

42

 

chinese character

 

汉字
hànzì

43

 

pronunciation

 

发音
fāyīn

44

 

speak of

 

说到
shuōdào

45

 

hard/difficult

 


nán

46

 

easy

 

容易
róngyi

47

 

to practice

 

练习
liànxí

48

 

measure word

 

量词
liàngcí

49

 

goal/objective

 

目的
mùdì

50

 

stroke count

 

笔画
bǐhuà

51

 

to understand

 

了解
liǎojiě

52

 

complicated

 

复杂
fùzá

53

 

correct

 

没错
méicuò

54

 

to forget

 

忘记
wàngjì

55

 

grammar/syntax

 

语法
yǔfǎ

56

 

to improve/to progress

 

进步
jìnbù

57

 

to be afraid of /to fear

 58

 

to hope

 

希望
xīwàng

59

 

for example

 

比如说
bǐrúshuō

60

 

to make(friends)

 


jiāo

61

 

serious/earnest

 

认真
rènzhēn

62

 

to use/to utilixe

 

利用
lìyòng

63

 

to joke/to make fun of

 

开玩笑
kāiwánxiào

64

 

tones

 

声调
shēngdiào

65

 

new vocabulary words

 

生词
shēngcí

66

 

sentence

 

句子
jùzi

67

 

usage

 

用法
yòngfǎ

68

 

to decline(in ability)

 

退步
tuìbù

69

 

to remember

 

记得
jìde

70

 

diligent/studious

 

用功
yònggōng

71

 

fluent

 

流利
liúlì

72

 

to translate/translation/translator

 

翻译
fānyì

73

 

simplified characters

 

简体字
jiǎntǐzì

74

 

traditional characters

 

繁体字
fántǐzì

75

 

noun

 

名词
míngcí

76

 

verb

 

动词
dòngcí

77

 

adverb

 

副词
fùcí

78

 

polyphone

 

多音字
duōyīnzì

79

 

spoken language

 

困难
kùnnán

80

 

written language

 

书面语
shūmiànyǔ

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):