Level 2.5 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.5 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 2.5 Vocab Deck (58)
1

 

现在
xiànzài

 

right now/at the moment

2

 

测验
cèyàn

 

to test / test

3

 

告诉
gàosu

 

to tell/ let know

4

 

继续
jìxù

 

continue

5

 

建议
jiànyì

 

to suggest/ to recommend

6

 

学费
xuéfèi

 

tuition fee

7

 

问题
wèntí

 

question/problem

8

 

确定
quèdìng

 

to be sure

9

 

程度
chéngdù

 

level

10

 

内容
nèiróng

 

content

11

 

包括
bāokuò

 

to contain/to include

12

 


gēn

 

follow

13

  

to read

14

 


xiě

 

to write

15

 

听力
tīnglì

 

hearing ability/ listening

16

 

语言中心
yǔyánzhōngxīn

 

language center

17

 

补习班
bǔxíbān

 

cram school

18

 

教科书
jiàokēshū

 

textbook

19

 

教材
jiàocái

 

teaching material

20

 

学习
xuéxí

 

to study

21

 

下课
xiàkè

 

to get out of class/to dismiss class

22

 

休息
xiūxi

 

to rest

23

 

试卷
shìjuàn

 

exam paper

24

 

复习
fùxí

 

to review

25

 

预习
yùxí

 

to preview

26

 

练习
liànxí

 

to practice

27

 

准备
zhǔnbèi

 

to prepare

28

 


nán

 

difficult/hard

29

 

容易
róngyi

 

easy

30

 

right now/at the moment

 

现在
xiànzài

31

 

to test / test

 

测验
cèyàn

32

 

to tell/ let know

 

告诉
gàosu

33

 

continue

 

继续
jìxù

34

 

to suggest/ to recommand

 

建议
jiànyì

35

 

tuition fee

 

学费
xuéfèi

36

 

question/problem

 

问题
wèntí

37

 

to be sure

 

确定
quèdìng

38

 

level

 

程度
chéngdù

39

 

content

 

内容
nèiróng

40

 

to contain/to include

 

包括
bāokuò

41

 

follow

 


gēn

42

 

to read

 43

 

to write

 


xiě

44

 

hearing ability/ listening

 

听力
tīnglì

45

 

language center

 

语言中心
yǔyánzhōngxīn

46

 

cram school

 

补习班
bǔxíbān

47

 

textbook

 

教科书
jiàokēshū

48

 

teaching material

 

教材
jiàocái

49

 

to study

 

学习
xuéxí

50

 

to get out of class/to dismiss class

 

下课
xiàkè

51

 

to rest

 

休息
xiūxi

52

 

exam paper

 

试卷
shìjuàn

53

 

to review

 

复习
fùxí

54

 

to preview

 

预习
yùxí

55

 

to practice

 

练习
liànxí

56

 

to prepare

 

准备
zhǔnbèi

57

 

difficult/hard

 


nán

58

 

easy

 

容易
róngyi

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):