Level 2.6 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.6 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 2.6 Vocab Deck (74)
1

先生
xiānsheng

Sir/Mr.

2to rent

3

房子
fángzi

house

4

交通
jiāotōng

traffic/transportation

5


zhù

to live

6

中介
zhōngjiè

agent/broker

7


bàn

half

8

租金
zūjīn

rent

9

找到
zhǎodào

to find

10

预算
yùsuàn

budget

11


chá

to check/ to look up

12

资料
zīliào

information

13

套房
tàofáng

en-suit/syudio apartment

14

水电
shuǐdiàn

utilities

15

大概
dàgài

about/roughly/probably

16

干净
gānjìng

to clean/clean

17

签约
qiānyuē

to sign a contract

18

押金
yājīn

deposit

19

房租
fángzū

rent

20

小姐
xiǎojiě

Miss/Ms.

21

卧室
wòshì

bedroom

22

厨房
chúfáng

kitchen

23

 

厕所
cèsuǒ

 

bathroom

24

客厅
kètīng

living room

25

阳台
yángtái

balcony

26

窗户
chuānghu

window

27

垃圾
lājī

trash/garbage

28

天然气
tiānránqì

natural gas

29

洗衣机
xǐyījī

washing machine

30

水龙头
shuǐlóngtuó

water faucet

31

马桶
mǎtǒng

toilet

32

沙发
shāfā

sofa

33

书柜
shūguì

book case

34

衣柜
yīguì

closet/wardrobe

35

房东
fángdōng

landlord

36

邻居
línjū

neighbor

37

网络
wǎngluò

internet

38

Sir/Mr.

先生
xiānsheng

39

to rent40

house

房子
fángzi

41

traffic/transportation

交通
jiāotōng

42

to live


zhù

43

agent/broker

中介
zhōngjiè

44

half


bàn

45

rent

租金
zūjīn

46

to find

找到
zhǎodào

47

budget

预算
yùsuàn

48

to check/ to look up


chá

49

information

资料
zīliào

50

en-suit/syudio apartment

套房
tàofáng

51

utilities

水电
shuǐdiàn

52

about/roughly/probably

大概
dàgài

53

to clean/clean

干净
gānjìng

54

to sign a contract

签约
qiānyuē

55

deposit

押金
yājīn

56

rent

房租
fángzū

57

Miss/Ms.

小姐
xiǎojiě

58

bedroom

卧室
wòshì

59

kitchen

厨房
chúfáng

60

 

bathroom

 

厕所
cèsuǒ

61

living room

客厅
kètīng

62

balcony

阳台
yángtái

63

window

窗户
chuānghu

64

trash/garbage

垃圾
lājī

65

natural gas

天然气
tiānránqì

66

washing machine

洗衣机
xǐyījī

67

water faucet

水龙头
shuǐlóngtuó

68

toilet

马桶
mǎtǒng

69

sofa

沙发
shāfā

70

book case

书柜
shūguì

71

closet/wardrobe

衣柜
yīguì

72

landlord

房东
fángdōng

73

neighbor

邻居
línjū

74

 

internet

 

网络
wǎngluò

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):