Level 2.3 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.3 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 2.3 Character & Pinyin Practice Deck (70)
Loading flashcards...
1
Write the pinyin

日常

daily/everyday

rìcháng

2
Write the pinyin

用品

goods/products

yòngpǐn

3
Write the pinyin

洗发水

shampoo

xǐfàshuǐ

4
Write the pinyin

促销

promotion

cùxiāo

5
Write the pinyin

划算

to be worthwhile

huásuàn

6
Write the pinyin

牌子

brand

páizi

7
Write the pinyin

差不多

about the same/almost

chàbuduō

8
Write the pinyin

牙刷

tooth brush

yáshuā

9
Write the pinyin

不错

not bad/decent

búcuò

10
Write the pinyin

夜市

night market

yèshì

11
Write the pinyin

电话
telephone

diànhuà

12
Write the pinyin

号码

number

hàomǎ

13
Write the pinyin

手机

cell phone

shǒujī

14
Write the pinyin

一些

some/a few/alittle

yìxiē

15
Write the pinyin

衣服

clothes/clothing

yīfu

16
Write the pinyin

wipe/clean

17
Write the pinyin

毛巾

towel

máojīn

18
Write the pinyin

特价

special price

tèjià

19
Write the pinyin

肥皂

soap

féizào

20
Write the pinyin

香皂

perfumed soap

xiāngzào

21
Write the pinyin

刮胡刀

rozor

guāhúdāo

22
Write the pinyin

棉签

cotton-buds/Q-tips

miánqiān

23
Write the pinyin

卫生纸

tissue paper/toilet paper

wèishēngzhǐ

24
Write the pinyin

牙线

dental floss

yáxiàn

25
Write the pinyin

洗面奶

facial cleanser

xǐmiànnǎi

26
Write the pinyin

沐浴露

body wash

mùyùlù

27
Write the pinyin

乳液

lotion

rǔyè

28
Write the pinyin

medicine

yào

29
Write the pinyin

感冒药

cold and flu medicine

gǎnmàoyào

30
Write the pinyin

防晒乳

sunscreen

fángshàirǔ

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):