Level 2.3 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.3 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 2.3 Character & Pinyin Practice Deck (70)
Loading flashcards...
1
Q
Write the pinyin

日常

daily/everyday

A

rìcháng

2
Q
Write the pinyin

用品

goods/products

A

yòngpǐn

3
Q
Write the pinyin

洗发水

shampoo

A

xǐfàshuǐ

4
Q
Write the pinyin

促销

promotion

A

cùxiāo

5
Q
Write the pinyin

划算

to be worthwhile

A

huásuàn

6
Q
Write the pinyin

牌子

brand

A

páizi

7
Q
Write the pinyin

差不多

about the same/almost

A

chàbuduō

8
Q
Write the pinyin

牙刷

tooth brush

A

yáshuā

9
Q
Write the pinyin

不错

not bad/decent

A

búcuò

10
Q
Write the pinyin

夜市

night market

A

yèshì

11
Q
Write the pinyin

电话
telephone

A

diànhuà

12
Q
Write the pinyin

号码

number

A

hàomǎ

13
Q
Write the pinyin

手机

cell phone

A

shǒujī

14
Q
Write the pinyin

一些

some/a few/alittle

A

yìxiē

15
Q
Write the pinyin

衣服

clothes/clothing

A

yīfu

16
Q
Write the pinyin

wipe/clean

A

17
Q
Write the pinyin

毛巾

towel

A

máojīn

18
Q
Write the pinyin

特价

special price

A

tèjià

19
Q
Write the pinyin

肥皂

soap

A

féizào

20
Q
Write the pinyin

香皂

perfumed soap

A

xiāngzào

21
Q
Write the pinyin

刮胡刀

rozor

A

guāhúdāo

22
Q
Write the pinyin

棉签

cotton-buds/Q-tips

A

miánqiān

23
Q
Write the pinyin

卫生纸

tissue paper/toilet paper

A

wèishēngzhǐ

24
Q
Write the pinyin

牙线

dental floss

A

yáxiàn

25
Q
Write the pinyin

洗面奶

facial cleanser

A

xǐmiànnǎi

26
Q
Write the pinyin

沐浴露

body wash

A

mùyùlù

27
Q
Write the pinyin

乳液

lotion

A

rǔyè

28
Q
Write the pinyin

medicine

A

yào

29
Q
Write the pinyin

感冒药

cold and flu medicine

A

gǎnmàoyào

30
Q
Write the pinyin

防晒乳

sunscreen

A

fángshàirǔ

31
Q
Write the pinyin

创可贴

bandage

A

chuàngkětiē

32
Q
Write the pinyin

维他命

Vitamin

A

wéitāmìng

33
Q
Write the pinyin

止痛药

pain-killer

A

zhǐtòngyào

34
Q
Write the pinyin

化妆品

cosmetics

A

huàzhuāngpǐn

35
Q
Write the pinyin

洗衣液

laundry detergent

A

xǐyīyè

36
Q
Name the pinyin AND definition

日常

A

rìcháng

daily/everyday

37
Q
Name the pinyin AND definition

用品

A

yòngpǐn

goods/products

38
Q
Name the pinyin AND definition

洗发水

A

xǐfàshuǐ

shampoo

39
Q
Name the pinyin AND definition

促销

A

cùxiāo

promotion

40
Q
Name the pinyin AND definition

划算

A

huásuàn

to be worthwhile

41
Q
Name the pinyin AND definition

牌子

A

páizi

brand

42
Q
Name the pinyin AND definition

差不多

A

chàbuduō

about the same/almost

43
Q
Name the pinyin AND definition

牙刷

A

yáshuā

tooth brush

44
Q
Name the pinyin AND definition

不错

A

búcuò

not bad/decent

45
Q
Name the pinyin AND definition

夜市

A

yèshì

night market

46
Q
Name the pinyin AND definition

电话

A

diànhuà

telephone

47
Q
Name the pinyin AND definition

号码

A

hàomǎ

number

48
Q
Name the pinyin AND definition

手机

A

shǒujī

cell phone

49
Q
Name the pinyin AND definition

一些

A

yìxiē

some/a few/alittle

50
Q
Name the pinyin AND definition

衣服

A

yīfu

clothes/clothing

51
Q
Name the pinyin AND definition

A

wipe/clean

52
Q
Name the pinyin AND definition

毛巾

A

máojīn

towel

53
Q
Name the pinyin AND definition

特价

A

tèjià

special price

54
Q
Name the pinyin AND definition

肥皂

A

féizào

soap

55
Q
Name the pinyin AND definition

香皂

A

xiāngzào

perfumed soap

56
Q
Name the pinyin AND definition

刮胡刀

A

guāhúdāo

razor

57
Q
Name the pinyin AND definition

棉签

A

miánqiān

cotton-buds/Q-tips

58
Q
Name the pinyin AND definition

卫生纸

A

wèishēngzhǐ

tissue paper/toilet paper

59
Q
Name the pinyin AND definition

牙线

A

yáxiàn

dental floss

60
Q
Name the pinyin AND definition

洗面奶

A

xǐmiànnǎi

facial cleanser

61
Q
Name the pinyin AND definition

沐浴露

A

mùyùlù

body wash

62
Q
Name the pinyin AND definition

乳液

A

rǔyè

lotion

63
Q
Name the pinyin AND definition

A

yào

medicine

64
Q
Name the pinyin AND definition

感冒药

A

gǎnmàoyào

cold and flu medicine

65
Q
Name the pinyin AND definition

防晒乳

A

fángshàirǔ

sunscreen

66
Q
Name the pinyin AND definition

创可贴

A

chuàngkětiē
bandage

67
Q
Name the pinyin AND definition

维他命

A

wéitāmìng

Vitamin

68
Q
Name the pinyin AND definition

止痛药

A

zhǐtòngyào

pain-killer

69
Q
Name the pinyin AND definition

化妆品

A

huàzhuāngpǐn

cosmetics

70
Q
Name the pinyin AND definition

洗衣液

A

xǐyīyè

laundry detergent

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):