Level 3.5 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.5 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 3.5 Character & Pinyin Practice Deck (78)
Loading flashcards...
1
Write the pinyin

有事​

be busy / be engaged

yǒushì

2
Write the pinyin

to choose

xuǎn

3
Write the pinyin

电信公司

telecom carrier

diànxìn gōngsī

4
Write the pinyin

脸书

Facebook

liǎnshū

5
Write the pinyin

to play

wán

6
Write the pinyin

游戏

game

yóuxì

7
Write the pinyin

分店

branch

fēndiàn

8
Write the pinyin

欢迎光临

welcome

huānyíngguānglín

9
Write the pinyin

正好

exact/just right

zhènghǎo

10
Write the pinyin

促销

promotion

cùxiāo

11
Write the pinyin

优惠

more a bargain/favorable

yōuhuì

12
Write the pinyin

to sign

qiān

13
Write the pinyin

合同

contract

hétong

14
Write the pinyin

无限制地

unlimited

wúxiànzhìde

15
Write the pinyin

上网

internet access

shàngwǎng

16
Write the pinyin

免费

be free of charge

miǎnfèi

17
Write the pinyin

新型

new style

xīnxíng

18
Write the pinyin

机型

model

jīxíng

19
Write the pinyin

通常

usually

tōngcháng

20
Write the pinyin

号码

number

hàomǎ

21
Write the pinyin

苹果

Apple

píngguǒ

22
Write the pinyin

三星

Samsung

sānxīng

23
Write the pinyin

安卓

Android

ānzhuó

24
Write the pinyin

吃到饱

unlimited data(plan)(lit. all you can eat)

chīdàobǎo

25
Write the pinyin

打电话

to talk on phone

dǎdiànhuà

26
Write the pinyin

偏好

preference

piānhào

27
Write the pinyin

客服中心

customer service center

kèfúzhōngxīn

28
Write the pinyin

方案

plan

fāngàn

29
Write the pinyin

电话费

calling fee

diànhuàfèi

30
Write the pinyin

计费

to charge/billing

jìfèi

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):