Level 1.5 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.5 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 1.5 Character & Pinyin Practice Deck (78)
Loading flashcards...
1
Write the pinyin

to go

2
Write the pinyin

to take(transportations)

zuò

3
Write the pinyin

上车

up/to get on

shàngchē

4
Write the pinyin

下车

down/to get off

xiàchē

5
Write the pinyin

交通工具

transportation

jiāotōnggōngjù

6
Write the pinyin

地铁

subway

dìtiě

7
Write the pinyin

公交车

bus

gōngjiāochē

8
Write the pinyin

车票

ticket

chēpiào

9
Write the pinyin

附近

nearby

fùjìn

10
Write the pinyin

far

yuǎn

11
Write the pinyin

应该

should

yīnggāi

12
Write the pinyin

to try

shì

13
Write the pinyin

牛肉面

beef noodle

niúròumiàn

14
Write the pinyin

方便

convenient

fāngbiàn

15
Write the pinyin

别的

another one

biéde

16
Write the pinyin

请客

it is my treat

qíngkè

17
Write the pinyin

准备

to prepare

zhǔnbèi

18
Write the pinyin

don't

bié

19
Write the pinyin

担心

to worry

dānxīn

20
Write the pinyin

有空

be free/be available

yǒukòng

21
Write the pinyin

交通

transportation

jiāotōng

22
Write the pinyin

按铃

to press/to ring a bell

ànlíng

23
Write the pinyin

to walk

zǒu

24
Write the pinyin

自行车

bicycle

zìxnígchē

25
Write the pinyin

摩托车

motorcycle/scooter

mótuōchē

26
Write the pinyin

火车

train

huǒchē

27
Write the pinyin

堵车

traffic jam

dǔchē

28
Write the pinyin

售票处

ticket office

shòupiàochù

29
Write the pinyin

站台

platform

zhàntái

30
Write the pinyin

电梯

elevator

diàntī

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):