Level 1.4 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.4 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 1.4 Character & Pinyin Practice Deck (104)
Loading flashcards...
1
Write the pinyin

to eat

chī

2
Write the pinyin

to forget

wàng

3
Write the pinyin

to use

yòng

4
Write the pinyin

to smell/to hear

wén

5
Write the pinyin

乌龙茶​

Oolong tea

wūlóngchá

6
Write the pinyin

tea

chá

7
Write the pinyin

蛋饼

Chinese omelet

dànbǐng

8
Write the pinyin

fragrant

xiāng

9
Write the pinyin

一起

together

yìqǐ

10
Write the pinyin

见面

to meet/to bump into

jiànmiàn

11
Write the pinyin

用餐

to eat a meal

yòngcān

12
Write the pinyin

to follow/with

gēn

13
Write the pinyin

喜欢

to like

xǐhuan

14
Write the pinyin

to look at/to see

kàn

15
Write the pinyin

cup

bēi

16
Write the pinyin

当然

of course

dāngrán

17
Write the pinyin

位置

seat

wèizhi

18
Write the pinyin

旁边

aside

pángbiān

19
Write the pinyin

怎么样

how

zěnmeyàng

20
Write the pinyin

有兴趣

to be interested in

yǒuxìngqù

21
Write the pinyin

大厅

lobby

dàtīng

22
Write the pinyin

刚刚

just

gānggāng

23
Write the pinyin

tired

lèi

24
Write the pinyin

ugly

chǒu

25
Write the pinyin

short/low

ǎi

26
Write the pinyin

早餐

breakfast

zǎocān

27
Write the pinyin

晚餐

dinner

wǎncān

28
Write the pinyin

午餐

lunch

wǔcān

29
Write the pinyin

饮料

beverage/drink

yǐnliào

30
Write the pinyin

奶茶

milk tea

nǎichá

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):