Level 2.7 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.7 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 2.7 Vocab Deck (77)
1

bridge


qiáo

2

route

路线
lù xiàn

3

east


dōng

4

north


běi

5

west

西

6

south


nán

7

design

设计
shè jì

8

seat

座位
zuò wèi

9

downtown

市中心
shì zhōng xīn

10

parking lot

停车场
tíng chē chǎng

11

ticket

车票
chē piào

12

baggage

行李
xíng lǐ

13

environment

环境
huán jìng

14

positive

积极
jī jí

15

truck

卡车
kǎ chē

16

switch

开关
kāi guān

17

skid

刹车
shā chē

18

washer

洗衣机
xǐ yī jī

19

roofrack

行李架
háng lǐ jià

20

toolbox

工具箱
gōng jù xiāng

21

plug

插头
chā tóu

22

electricity


diàn

23

gas station

加油站
jiā yóu zhàn

24

tools

工具
gōng jù

25

to paint


huà

26

always

总是

zǒng shì

27

introduce/introduction

介绍

jiè shào

28

to teach

jiāo

29

photo

照片

zhào piàn

30

picture

图片

tú piàn

31

fat

pàng

32

thin

shòu 

33

weather

天气

tiān qì 

34

climate

气候

qì hòu

35

long

cháng

36

short


duǎn

37

age

年龄

nián líng

38

to talk

tán

39

corn

玉米

yù mǐ

40

jam

果酱

guǒ jiàng

41

jelly

果冻

guǒ dòng

42

butter

黄油

huáng yóu

43

olive oil

橄榄油

gǎn lǎn yóu

44

petroleum

石油

shí yóu

45

angry

生气

shēng qì

46

comfortable

舒服

shū fu

47

place

地方

dì fang

48

cat

māo

49

dog

gǒu

50

bird

niǎo

51

animal

动物

dòng wù

52

pencil

铅笔

qiān bǐ

53

pen

钢笔

gāng bǐ 

54

envelope

信封

xìn fēng

55

stamp

邮票

yóu piào

56

card

卡片

kǎ piàn

57

tree

shù

58

flower

huā

59

grass

cǎo

60

plant

植物

zhí wù

61

if

如果

rú guǒ

62

author

作者

zuò zhě

63

government

政府

zhèng fǔ

64

watch

手表

shǒu biǎo

65

world

世界

shì jiè

66

lawyer

律师

lǜ shī

67

garden

花园

huā yuán

68

boss

老板

lǎo bǎn

69

to let

ràng

70

to be late

迟到

chí dào

71

always

常常

cháng cháng

72

novel

小说

xiǎo shuō

73

mountain

shān

74

to invite/invatation

邀请

yāo qǐng

75

to climb

 pá

76

to suggest/ suggestion

建议

jiàn yì

77

to recommend/recommendation 

推荐

tuī jiàn 

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):