Level 2.6 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.6 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 2.6 Character & Pinyin Practice Deck (74)
Loading flashcards...
1
Write the pinyin

先生

Sir/Mr.

xiānsheng

2
Write the pinyin

to rent

3
Write the pinyin

房子

house

fángzi

4
Write the pinyin

交通

traffic/transportation

jiāotōng

5
Write the pinyin

to live

zhù

6
Write the pinyin

中介

agent/broker

zhōngjiè

7
Write the pinyin

half

bàn

8
Write the pinyin

租金

rent

zūjīn

9
Write the pinyin

找到

to find

zhǎodào

10
Write the pinyin

预算

budget

yùsuàn

11
Write the pinyin

to check/ to look up

chá

12
Write the pinyin

资料

information

zīliào

13
Write the pinyin

套房

en-suit/syudio apartment

tàofáng

14
Write the pinyin

水电

utilities

shuǐdiàn

15
Write the pinyin

大概

about/roughly/probably

dàgài

16
Write the pinyin

干净

to clean/clean

gānjìng

17
Write the pinyin

签约

to sign a contract

qiānyuē

18
Write the pinyin

押金

deposit

yājīn

19
Write the pinyin

房租

rent

fángzū

20
Write the pinyin

小姐

Miss/Ms.

xiǎojiě

21
Write the pinyin

卧室

bedroom

wòshì

22
Write the pinyin

厨房

kitchen

chúfáng

23
Write the pinyin

厕所

bathroom

cèsuǒ

24
Write the pinyin

客厅

living room

kètīng

25
Write the pinyin

阳台

balcony

yángtái

26
Write the pinyin

窗户

window

chuānghù

27
Write the pinyin

垃圾

trash/garbage

lājī

28
Write the pinyin

天然气

natural gas

tiānránqì

29
Write the pinyin

洗衣机

washing machine

xǐyījī

30
Write the pinyin

水龙头

water faucet

shuǐlóngtuó

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):