Level 1.6 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.6 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 1.6 Vocab Deck (76)
1

选择
xuǎnzé

to choose/choice

2

觉得
juéde

to think/to feel

3

 

交(朋友)
jiāo(péngyǒu)

 

to make(friends)

4


péi

to accompany

5


guàng

to visit/to stroll

6


xiǎng

to think/to want/to miss

7


xiào

to laugh/to smile

8

开玩笑
kāiwánxiào

"just joking!"

9

历史
lìshǐ

history

10

星期
xīngqī

week

11

周末
zhōumò

weekend

12

有(空)
yǒukòng

to be free

13

  

-er(comparative indicator)

14

比较
bǐjiào

even/even more -er

15

 

已经
yǐjīng

 

already

16

因为
yīnwèi

because

17

如何
rúhé

how/what about...?

18


tài

too/extremely

19

其实
qíshí

actually

20


zhēn

real/really/truly

21

 

漂亮
piàoliang

 

pretty

22

电子产品
diànzǐchǎnpǐn

electronic product

23


wén

language/culture

24

语言
yǔyán

language

25

文化
wénhuà

culture

26

汉语
hànyǔ

chinese language

27

普通话
pǔtōnghuà

mandarin

28

新加坡
xīnjiāpō

Singapore

29

淡水
dànshuǐ

freshwater

30


jiù

just/as is

31

正经
zhèngjǐng

serious

32

星期一
xīngqīyī

Monday

33

星期二
xīngqīèr

Tuesday

34

星期三
xīngqīsān

Wednesday

35

星期四
xīngqīsì

Thursday

36

星期五
xīngqīwǔ

Friday

37

星期六
xīngqīliù

Saturday

38

星期天/日
xīngqītiān/rì

Sunday

39

to choose/choice

选择
xuǎnzé

40

to think/to feel

觉得
juéde

41

 

to make(friends)

 

交(朋友)
jiāo(péngyǒu)

42

to accompany


péi

43

to visit/to stroll


guàng

44

to think/to want/to miss


xiǎng

45

to laugh/to smile


xiào

46

"just joking!"

开玩笑
kāiwánxiào

47

history

历史
lìshǐ

48

week

星期
xīngqī

49

weekend

周末
zhōumò

50

to be free

有(空)
yǒukòng

51

 

-er(comparative indicator)

 52

even/even more -er

比较
bǐjiào

53

 

already

 

已经
yǐjīng

54

because

因为
yīnwèi

55

how/what about...?

如何
rúhé

56

too/extremely


tài

57

actually

其实
qíshí

58

real/really/truly


zhēn

59

 

pretty

 

漂亮
piàoliang

60

electronic product

电子产品
diànzǐchǎnpǐn

61

language/culture


wén

62

language

语言
yǔyán

63

culture

文化
wénhuà

64

chinese language

汉语
hànyǔ

65

mandarin

普通话
pǔtōnghuà

66

Singapore

新加坡
xīnjiāpō

67

freshwater

淡水
dànshuǐ

68

just/as is


jiù

69

serious

正经
zhèngjǐng

70

Monday

星期一
xīngqīyī

71

Tuesday

星期二
xīngqīèr

72

Wednesday

星期三
xīngqīsān

73

Thursday

星期四
xīngqīsì

74

Friday

星期五
xīngqīwǔ

75

Saturday

星期六
xīngqīliù

76

 

Sunday

 

星期天/日
xīngqītiān/rì

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):