Level 3.3 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.3 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 3.3 Character & Pinyin Practice Deck (90)
Loading flashcards...
1
Write the pinyin

医院

hospital

yīyuàn

2
Write the pinyin

身体

body

shēntǐ

3
Write the pinyin

检查

to check/to inspect/to examine

jiǎnchá

4
Write the pinyin

健康

healthy/health

jiànkāng

5
Write the pinyin

办理

to do /to set up/to manage

bànlǐ

6
Write the pinyin

签证

visa

qiānzhèng

7
Write the pinyin

健诊中心

health check center

jiànjiǎnzhōngxīn

8
Write the pinyin

服务人员

staff

fúwùrényuán

9
Write the pinyin

to fill out

tián

10
Write the pinyin

form

biǎo

11
Write the pinyin

号码牌

number tab

hàomǎpái

12
Write the pinyin

to paste

tiē

13
Write the pinyin

脱掉

to take off/ to remove

tuōdiào

14
Write the pinyin

to measure

liáng

15
Write the pinyin

身高

height

shēngāo

16
Write the pinyin

体重

weight

tǐzhòng

17
Write the pinyin

抽血

to draw blood

chōuxiě

18
Write the pinyin

抽烟

to smoke(cigarettes)

chōuyān

19
Write the pinyin

喝酒

to drink(alcohol)

hējiǔ

20
Write the pinyin

偶尔

occasionally

ǒuěr

21
Write the pinyin

吸气

to breathe in/ inhale

xīqì

22
Write the pinyin

呼气

to breathe out/ exhale

hūqì

23
Write the pinyin

正常

normal/ ordinary

zhèngcháng

24
Write the pinyin

以后

after/afterwards

yǐhòu

25
Write the pinyin

报告

report

bàogào

26
Write the pinyin

to stand

27
Write the pinyin

打针

to get a shot/injection

dǎzhēn

28
Write the pinyin

护士

nurse

hùshi

29
Write the pinyin

医生

doctor

yīshēng

30
Write the pinyin

牙医

dentist

yáyī

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):