Level 3.6 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.6 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 3.6 Character & Pinyin Practice Deck (90)
Loading flashcards...
1
Write the pinyin

考试

test / exam

kǎoshì

2
Write the pinyin

拿到

to be succeed in obtaining, to gain, to receive

nádào

3
Write the pinyin

成绩

grade(at school) /
academic record

chéngjì

4
Write the pinyin

must / have to

děi

5
Write the pinyin

其实

as a matter of fact/actually/in fact

qíshí

6
Write the pinyin

聪明

intelligent

cōngming

7
Write the pinyin

计划

plan

jìhuà

8
Write the pinyin

to make an appointment

yuē

9
Write the pinyin

没事

not busy/not be engaged

méishì

10
Write the pinyin

终于

finally

zhōngyú

11
Write the pinyin

确定

to make sure/ to determine

quèdìng

12
Write the pinyin

适合

suit/fit

shìhé

13
Write the pinyin

to chat

liáo

14
Write the pinyin

散步

to take a walk

sànbù

15
Write the pinyin

自己

oneself/by oneself

zìjǐ

16
Write the pinyin

情侣

lovers/couple

qínglǚ

17
Write the pinyin

约会

date

yuēhuì

18
Write the pinyin

温柔

gentle and soft

wēnróu

19
Write the pinyin

外表

appearance

wàibiǎo

20
Write the pinyin

一切

everything

yíqiè

21
Write the pinyin

short

ǎi

22
Write the pinyin

共同

common

gòngtóng

23
Write the pinyin

身材

figure

shēncái

24
Write the pinyin

完美

perfect

wánměi

25
Write the pinyin

不好意思

I'm sorry/forgive me/excuse me/I beg your pardon

bùhǎoyìsi

26
Write the pinyin

下周

next week

xiàzhōu

27
Write the pinyin

如何

how is it?

rúhé

28
Write the pinyin

小考

quiz

xiǎokǎo

29
Write the pinyin

及格

to pass

jígé

30
Write the pinyin

内在(美)

inner(beauty)

nèizài(měi)

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):