Level 3.1 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.1 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 3.1 Vocab Deck (82)
Loading flashcards...
1
Translate to English

 


liú

 

to stay

2
Translate to English

 

出门
chūmén

 

to leave the house, to go out

3
Translate to English

 

欣赏
xīnshǎng

 

to admire,to appreciate

4
Translate to English

 

演员
yǎnyuán

 

actor,actress

5
Translate to English

 

本来
běnlái

 

originally;at first

6
Translate to English

 


yǎn

 

to act

7
Translate to English

 

恐怖片
kǒngbùpiàn

 

horror movie

8
Translate to English

 


xiàng

 

(to be )like

9
Translate to English

 


gǎn

 

dare;used for "Are you brave enough?"

10
Translate to English

 

奇怪
qíguài

 

strange,weird

11
Translate to English

 

后来
hòulái

 

later on/ ended up

12
Translate to English

 

有(一)点
yǒu(yi)diǎn

 

a little

13
Translate to English

 

爱情片
àiqíngpiàn

 

romantic movie

14
Translate to English

 

精彩
jīngcǎi

 

brilliant, splendid

15
Translate to English

 

有意思
yǒuyìsi

 

interesting, fun

16
Translate to English

 

声音
shēngyīn

 

sound, voice

17
Translate to English

 

喜剧
xǐjù

 

comedy (funny movie)

18
Translate to English

 


bàng

 

great, fantastic

19
Translate to English

 

动作片
dòngzuòpiàn

 

action movie

20
Translate to English

 

打算
dǎsuàn

 

to plan

21
Translate to English

 

香港
Xiānggǎng

 

Hong Kong

22
Translate to English

 

甄子丹
Zhēnzǐdān

 

Donnie Yen, Hong Kong actor

23
Translate to English

 

成龙
Chénglóng

 

Jackie Chan, Hong Kong actor

24
Translate to English

 

强尼•戴普
qiángní dàipǔ

 

Johnny Depp

25
Translate to English

 

摩根•费里曼
mógēn fèilǐmàn

 

Morgan Freeman

26
Translate to English

 

电影票
diànyǐngpiào

 

movie ticket

27
Translate to English

 

票房
piàofáng

 

box office

28
Translate to English

 

悲剧
bēijù

 

tragedy

29
Translate to English

 

剧情片
jùqíngpiàn

 

drama

30
Translate to English

 

科幻片
kēhuànpiàn

 

sci-fi movie

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):