Level 3.1 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.1 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 3.1 Vocab Deck (82)
Loading flashcards...
1
Translate to English

 


liú

 

to stay

2
Translate to English

 

出门
chūmén

 

to leave the house, to go out

3
Translate to English

 

欣赏
xīnshǎng

 

to admire,to appreciate

4
Translate to English

 

演员
yǎnyuán

 

actor,actress

5
Translate to English

 

本来
běnlái

 

originally;at first

6
Translate to English

 


yǎn

 

to act

7
Translate to English

 

恐怖片
kǒngbùpiàn

 

horror movie

8
Translate to English

 


xiàng

 

(to be )like

9
Translate to English

 


gǎn

 

dare;used for "Are you brave enough?"

10
Translate to English

 

奇怪
qíguài

 

strange,weird

11
Translate to English

 

后来
hòulái

 

later on/ ended up

12
Translate to English

 

有(一)点
yǒu(yi)diǎn

 

a little

13
Translate to English

 

爱情片
àiqíngpiàn

 

romantic movie

14
Translate to English

 

精彩
jīngcǎi

 

brilliant, splendid

15
Translate to English

 

有意思
yǒuyìsi

 

interesting, fun

16
Translate to English

 

声音
shēngyīn

 

sound, voice

17
Translate to English

 

喜剧
xǐjù

 

comedy (funny movie)

18
Translate to English

 


bàng

 

great, fantastic

19
Translate to English

 

动作片
dòngzuòpiàn

 

action movie

20
Translate to English

 

打算
dǎsuàn

 

to plan

21
Translate to English

 

香港
Xiānggǎng

 

Hong Kong

22
Translate to English

 

甄子丹
Zhēnzǐdān

 

Donnie Yen, Hong Kong actor

23
Translate to English

 

成龙
Chénglóng

 

Jackie Chan, Hong Kong actor

24
Translate to English

 

强尼•戴普
qiángní dàipǔ

 

Johnny Depp

25
Translate to English

 

摩根•费里曼
mógēn fèilǐmàn

 

Morgan Freeman

26
Translate to English

 

电影票
diànyǐngpiào

 

movie ticket

27
Translate to English

 

票房
piàofáng

 

box office

28
Translate to English

 

悲剧
bēijù

 

tragedy

29
Translate to English

 

剧情片
jùqíngpiàn

 

drama

30
Translate to English

 

科幻片
kēhuànpiàn

 

sci-fi movie

31
Translate to English

 

战争片
zhànzhēngpiàn

 

war movie

32
Translate to English

 

动画片
dònghuàpiàn

 

cartoon

33
Translate to English

 

男主角
nánzhǔjué

 

leading actor

34
Translate to English

 

女主角
nǚzhǔjué

 

leading actress

35
Translate to English

 

配角
pèijué

 

supporting actor/actress

36
Translate to English

 

导演
dǎoyǎn

 

director

37
Translate to English

 

剧本
jùběn

 

script

38
Translate to English

 

故事
gùshì

 

story

39
Translate to English

 

演技
yǎnjì

 

acting

40
Translate to English

 

情节
qíngjié

 

plot

41
Translate to English

 

配乐
pèiyuè

 

soundtrack

42
Translate to Chinese

 

to stay

 


liú

43
Translate to Chinese

 

to leave the house, to go out

 

出门
chūmén

44
Translate to Chinese

 

to admire,to appreciate

 

欣赏
xīnshǎng

45
Translate to Chinese

 

actor,actress

 

演员
yǎnyuán

46
Translate to Chinese

 

originally;at first

 

本来
běnlái

47
Translate to Chinese

 

to act

 


yǎn

48
Translate to Chinese

 

horror movie

 

恐怖片
kǒngbùpiàn

49
Translate to Chinese

 

(to be )like

 


xiàng

50
Translate to Chinese

 

dare;used for "Are you brave enough?"

 


gǎn

51
Translate to Chinese

 

strange,weird

 

奇怪
qíguài

52
Translate to Chinese

 

later on/ ended up

 

后来
hòulái

53
Translate to Chinese

 

a little

 

有(一)点
yǒu(yi)diǎn

54
Translate to Chinese

 

romantic movie

 

爱情片
àiqíngpiàn

55
Translate to Chinese

 

brilliant, splendid

 

精彩
jīngcǎi

56
Translate to Chinese

 

interesting, fun

 

有意思
yǒuyìsi

57
Translate to Chinese

 

sound, voice

 

声音
shēngyīn

58
Translate to Chinese

 

comedy (funny movie)

 

喜剧
xǐjù

59
Translate to Chinese

 

great, fantastic

 


bàng

60
Translate to Chinese

 

action movie

 

动作片
dòngzuòpiàn

61
Translate to Chinese

 

to plan

 

打算
dǎsuàn

62
Translate to Chinese

 

Hongkong

 

香港
Xiānggǎng

63
Translate to Chinese

 

Donnie Yen, Hong Kong actor

 

甄子丹
Zhēnzǐdān

64
Translate to Chinese

 

Jackie Chan, Hong Kong actor

 

成龙
Chénglóng

65
Translate to Chinese

 

Johnny Depp

 

强尼•戴普
qiángní dàipǔ

66
Translate to Chinese

 

Morgan Freeman

 

摩根•费里曼
mógēn fèilǐmàn

67
Translate to Chinese

 

movie ticket

 

电影票
diànyǐngpiào

68
Translate to Chinese

 

box office

 

票房
piàofáng

69
Translate to Chinese

 

tragedy

 

悲剧
bēijù

70
Translate to Chinese

 

drama

 

剧情片
jùqíngpiàn

71
Translate to Chinese

 

sci-fi movie

 

科幻片
kēhuànpiàn

72
Translate to Chinese

 

war movie

 

战争片
zhànzhēngpiàn

73
Translate to Chinese

 

cartoon

 

动画片
dònghuàpiàn

74
Translate to Chinese

 

leading actor

 

男主角
nánzhǔjué

75
Translate to Chinese

 

leading actress

 

女主角
nǚzhǔjué

76
Translate to Chinese

 

supporting actor/actress

 

配角
pèijué

77
Translate to Chinese

 

director

 

导演
dǎoyǎn

78
Translate to Chinese

 

script

 

剧本
jùběn

79
Translate to Chinese

 

story

 

故事
gùshì

80
Translate to Chinese

 

acting

 

演技
yǎnjì

81
Translate to Chinese

 

plot

 

情节
qíngjié

82
Translate to Chinese

 

soundtrack

 

配乐
pèiyuè

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):