Level 3.1 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.1 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 3.1 Vocab Deck (82)
1

 


liú

 

to stay

2

 

出门
chūmén

 

to leave the house, to go out

3

 

欣赏
xīnshǎng

 

to admire,to appreciate

4

 

演员
yǎnyuán

 

actor,actress

5

 

本来
běnlái

 

originally;at first

6

 


yǎn

 

to act

7

 

恐怖片
kǒngbùpiàn

 

horror movie

8

 


xiàng

 

(to be )like

9

 


gǎn

 

dare;used for "Are you brave enough?"

10

 

奇怪
qíguài

 

strange,weird

11

 

后来
hòulái

 

later on/ ended up

12

 

有(一)点
yǒu(yi)diǎn

 

a little

13

 

爱情片
àiqíngpiàn

 

romatic movie

14

 

精彩
jīngcǎi

 

brilliant, splendid

15

 

有意思
yǒuyìsi

 

interesting, fun

16

 

声音
shēngyīn

 

sound, voice

17

 

喜剧
xǐjù

 

comedy (funny movie)

18

 


bàng

 

great, fantastic

19

 

动作片
dòngzuòpiàn

 

action movie

20

 

打算
dǎsuàn

 

to plan

21

 

香港
Xiānggǎng

 

Hong Kong

22

 

甄子丹
Zhēnzǐdān

 

Donnie Yen, Hong Kong actor

23

 

成龙
Chénglóng

 

Jackie Chan, Hong Kong actor

24

 

强尼•戴普
qiángní dàipǔ

 

Johnny Depp

25

 

摩根•费里曼
mógēn fèilǐmàn

 

Morgan Freeman

26

 

电影票
diànyǐngpiào

 

movie ticket

27

 

票房
piàofáng

 

box office

28

 

悲剧
bēijù

 

tragedy

29

 

剧情片
jùqíngpiàn

 

drama

30

 

科幻片
kēhuànpiàn

 

sci-fi movie

31

 

战争片
zhànzhēngpiàn

 

war movie

32

 

动画片
dònghuàpiàn

 

cartoon

33

 

男主角
nánzhǔjué

 

leading actor

34

 

女主角
nǚzhǔjué

 

leading actress

35

 

配角
pèijué

 

supporting actor/actress

36

 

导演
dǎoyǎn

 

director

37

 

剧本
jùběn

 

script

38

 

故事
gùshì

 

story

39

 

演技
yǎnjì

 

acting

40

 

情节
qíngjié

 

plot

41

 

配乐
pèiyuè

 

soundtrack

42

 

to stay

 


liú

43

 

to leave the house, to go out

 

出门
chūmén

44

 

to admire,to appreciate

 

欣赏
xīnshǎng

45

 

actor,actress

 

演员
yǎnyuán

46

 

originally;at first

 

本来
bénlái

47

 

to act

 


yǎn

48

 

horror movie

 

恐怖片
kǒngbùpiàn

49

 

(to be )like

 


xiàng

50

 

dare;used for "Are you brave enough?"

 


gǎn

51

 

strange,weird

 

奇怪
qíguài

52

 

later on/ ended up

 

后来
hòulái

53

 

a little

 

有(一)点
yǒu(yi)diǎn

54

 

romatic movie

 

爱情片
àiqíngpiàn

55

 

brilliant, splendid

 

精彩
jīngcǎi

56

 

interesting, fun

 

有意思
yǒuyìsi

57

 

sound, voice

 

声音
shēngyīn

58

 

comedy (funny movie)

 

喜剧
xǐjù

59

 

great, fantastic

 


bàng

60

 

action movie

 

动作片
dòngzuòpiàn

61

 

to plan

 

打算
dǎsuàn

62

 

Hongkong

 

香港
Xiānggǎng

63

 

Donnie Yen, Hong Kong actor

 

甄子丹
Zhēnzǐdān

64

 

Jackie Chan, Hong Kong actor

 

成龙
Chénglóng

65

 

Johnny Depp

 

强尼•戴普
qiángní dàipǔ

66

 

Morgan Freeman

 

摩根•费里曼
mógēn fèilǐmàn

67

 

movie ticket

 

电影票
diànyǐngpiào

68

 

box office

 

票房
piàofáng

69

 

tragedy

 

悲剧
bēijù

70

 

drama

 

剧情片
jùqíngpiàn

71

 

sci-fi movie

 

科幻片
kēhuànpiàn

72

 

war movie

 

战争片
zhànzhēngpiàn

73

 

cartoon

 

动画片
dònghuàpiàn

74

 

leading actor

 

男主角
nánzhǔjué

75

 

leading actress

 

女主角
nǚzhǔjué

76

 

supporting actor/actress

 

配角
pèijué

77

 

director

 

导演
dǎoyǎn

78

 

script

 

剧本
jùběn

79

 

story

 

故事
gùshì

80

 

acting

 

演技
yǎnjì

81

 

plot

 

情节
qíngjié

82

 

soundtrack

 

配乐
pèiyuè

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):